MAKSİM

\[alm.=fr. Maxime; ing. Maxim; lat. Maxima regula - ən böyük, ən yüksək qayda; osm. tr. kaide-i külliyye, mesel; ər. و خٍٍَّ لٌّبئذح \] - əxlaq ideyası yaxud Kanta görə bir insanın öz istək və fəaliyyətlərini müəyyən etmək üzrə qoyduğu əxlaq ideyası.
MAKROKOZMOS
MAKUL

Digər lüğətlərdə