METAFİZİKA

\[alm. Metaphysik; fr. Mètaphysique; ing. Metaphysics; yun. Meta physika; osm. tr. mabad-et-tarbiya\]. Varlığın son təməlləri, özü və anlamı haqqında təlimlər. Aristotelin ilk fəlsəfə adını verdiyi ―bütün var olanlar üçün ortaq ideyalar‖ı araşdıran abidə. 1. ―M.‖ termini e.ə. I əsrdə Aristotelin fəlsəfi irsinin bir hissəsini göstərmək üçün meydana gəlmişdir.
METAFİZİK
METAQALAKTİKA

Digər lüğətlərdə