Termiki qazma

mədən süxurlarına səsdən sürətli, yüksək temperaturlu qaz axını və ya plazma ilə (bax: Plazma ilə qazma) təsir etməklə quyu qazma üsulu. T.q.-da işlədilən alət reaktiv mühərik prinsipinə görə işləyir. T.q.-dən kvarslı süxurlarda istifadə etmək daha efektlidir. Çox baha başa gəldiyindən dərin qazımada tətbiq edilmir.
Termik neftçıxarma
Terminal