Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • BİBER

  bibər

  Tam oxu »
 • BİBLO

  bəzək-düzək

  Tam oxu »
 • BİÇARE

  biçarə

  Tam oxu »
 • BİÇERDÖĞER

  kombayn

  Tam oxu »
 • BİÇERDÖVER

  kombayn

  Tam oxu »
 • BİÇİM

  biçim

  Tam oxu »
 • BİÇMEK

  biçmək, çalmaq, kəsmək

  Tam oxu »
 • BİGANE

  biganə

  Tam oxu »
 • BİLAHARE

  sonra

  Tam oxu »
 • BİLAKİS

  əksinə, tərsinə

  Tam oxu »
 • BİLAKİS

  əksinə, biləks, tərsinə, yox

  Tam oxu »
 • BİLANÇO

  balans; bilanço yapmak – balans tutmaq

  Tam oxu »
 • BİLANÇO

  balans

  Tam oxu »
 • BİLDİK

  bələd, tanış

  Tam oxu »
 • BİLDİRGE

  bəyanat, deklarasiya, elan

  Tam oxu »
 • BİLDİRİ

  məlumat, xəbər, bəyanat, kommunike, birgə rəsmi məlumat, məruzə; bildiri özetleri – məruzənin tezisləri bəyanat, bildiriş, xəbər, kommunike, məlumat,

  Tam oxu »
 • BİLDİRİK

  (-ği) bəyanat, deklarasiya, elan; insan hakları bildiriği – insan hüquqları haqqında deklarasiya

  Tam oxu »
 • BİLE

  belə, hətta

  Tam oxu »
 • BİLEĞİ

  bülöv

  Tam oxu »
 • BİLEK

  bilək

  Tam oxu »
 • BİLEMEK

  itiləmək bülövləmək, itiləmək

  Tam oxu »
 • BİLEŞİK

  mürəkkəb, qarışıq qarışıq, mürəkkəb

  Tam oxu »
 • BİLEZİK

  bilərzik

  Tam oxu »
 • BİLGE

  müdrik

  Tam oxu »
 • BİLGELİK

  (-ği) müdriklik müdriklik

  Tam oxu »
 • BİLGİ

  bilik, məlumat; bilgiler elde etmek – məlumat əldə etmək bilgi, bilik, məlumat

  Tam oxu »
 • BİLGİLİ

  bilikli, məlumatlı, təhsilli

  Tam oxu »
 • BİLGİN

  alim, mütəxəssis; tiyatro bilgini – teatrşünas alim, mütəxəssis

  Tam oxu »
 • BİLGİSAYAR

  kompüter

  Tam oxu »
 • BİLGİSİZ

  savadsız, cahil cahil, savadsız

  Tam oxu »
 • BİLHASSA

  ələlxüsus, bilxassə, xüsusilə

  Tam oxu »
 • BİLİM

  elm

  Tam oxu »
 • BİLİMSEL

  elmi

  Tam oxu »
 • BİLİNÇ

  (-ci) şüur, düşüncə, ağıl, dərrakə ağıl, dərrakə, düşüncə, şüur

  Tam oxu »
 • BİLİNÇLİ

  şüurlu, düşüncəli, ağıllı, dərrakəli; bilinçli şekilde – bilə-bilə ağıllı, dərrakəli, düşüncəli, şüurlu

  Tam oxu »
 • BİLİNÇLİ ŞEKİLDE

  bilə-bilə

  Tam oxu »
 • BİLİRKİŞİ

  ekspert, ixtisasçı, mütəxəssis

  Tam oxu »
 • BİLİRKİŞİLİK

  (-ği) ekspertiza ekspertiza

  Tam oxu »
 • BİLİT

  (-ti) afişa, reklam, elan afişa, elan, reklam

  Tam oxu »
 • BİLLÜR

  billur

  Tam oxu »
 • BİLMECE

  bilməcə, tapmaca

  Tam oxu »
 • BİLMEK

  bilmək

  Tam oxu »
 • BİLYE

  kürəcik

  Tam oxu »
 • BİN

  min

  Tam oxu »
 • BİNA

  bina, dam-daş

  Tam oxu »
 • BİNBAŞI

  (-yı ) mayor; deniz binbaşısı – 3-cü dərəcəli kapitan mayor

  Tam oxu »
 • BİNİCİ

  atlı, atsürən

  Tam oxu »
 • BİNİCİLİK

  at çapmaq, minicilik minicilik

  Tam oxu »
 • BİNMEK

  minmək

  Tam oxu »
 • BİR

  bir

  Tam oxu »