YAXŞIQIZ

yaxşı, xoşagələn qız.
YAXŞIXANIM
YAXŞINİSƏ