AMORALİZM

\[yun. A-inkar və lat. Moralis – əxlaqi, və ya immoralizm\] – əxlaqsızlıq, əxlaqdan kənar davranış tərzi deməkdir. Fəlsəfi anlamda isə hər cür əxlaqın inkarı, əxlaq qanunlarından imtina, ―xeyir və şərin fövqündə durmağa cəhd‖ olunmasıdır.
AMİL
ANALİTİK

Digər lüğətlərdə