AMORALİZM

\[yun. A-inkar və lat. Moralis – əxlaqi, və ya immoralizm\] – əxlaqsızlıq, əxlaqdan kənar davranış tərzi deməkdir. Fəlsəfi anlamda isə hər cür əxlaqın inkarı, əxlaq qanunlarından imtina, ―xeyir və şərin fövqündə durmağa cəhd‖ olunmasıdır.
AMİL
ANALİTİK
OBASTAN VİKİ
Amoralizm
Amoralizm — mövcud moral tələblərə əməl etməmək, bir sözlə, əxlaqsızlıq, pozğunluq etmək deməkdir. "Amoralizm" Azərbaycan dilinə hərfi tərcümədə "əxlaqsızlıq" kimi səslənir. Bizim gündəlik danışıq dilimizdə işlənən "əxlaqsız" sözü amoralist mənasındadır.

Digər lüğətlərdə

апчхи́ вы́белка гармо́шечный двадца́тая декриминализи́ровать пригре́ться проте́ст ранёшенький чрезме́рность доброво́льно-принуди́тельно замыта́рить ка́ша во рту ми́ска оцинко́ванный стра́нно трёхшёрстный фундаментали́зм шёлкопряди́льщица abscind all right dainty day-room Enoch полдела терпеть