Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • UAXDAN

  (Gəncə) sandıq

  Tam oxu »
 • UARDA

  uarda qalmağ: (Bakı) açıqda qalmaq

  Tam oxu »
 • UBAŞ

  (Dərbənd) obaşdan, səhər tezdən. – Ubaş gələcəm

  Tam oxu »
 • UBUR

  (Salyan) imkan; fürsət. – Sənin əlində ubur olsa, hamını qırıb-batırarsan

  Tam oxu »
 • UBUR-SUBUR

  (Qax) get-gəl ◊ Ubursubura salmax – get-gələ salmaq. – Mən bilmiy, habı işi niye ubur-subura salıpsın

  Tam oxu »
 • UCA

  (Zaqatala) heyvanın fəqərə sütununun yanlarında olan ət

  Tam oxu »
 • UCADAĞLAR

  (Zəngilan) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • UCALAMAĞ

  (İmişli) bax ujulamax. – Sözi çox ucalamağ yaxşı dögi

  Tam oxu »
 • UCALAMMAX

  (Ordubad) 1. məc. ujalmaq, vəzifəcə böyümək 2. inkişaf etmək. – Bacarığı var, bu ucalanacax

  Tam oxu »
 • UCARRAMAĞ

  (Kürdəmir) bax ujulamax. – Sözü: kütahın de, ucarrama mö:lüm <mən ölüm>

  Tam oxu »
 • UCBAT

  (Bakı, İmişli) görə. – Sənün ucbatunnan mən də gedə bilmedim ulara (Bakı); – Sə:n ucbatınnan işdən qaldım (İmişli)

  Tam oxu »
 • UCBET

  (Bakı) bax ucbat. – Mən sənün ucbetünnən bu günə qalmışam

  Tam oxu »
 • UCO:RRAMAĞ

  (Şamaxı) bax ujulamax. – Nə uco:rriyirsan, əl çək də:

  Tam oxu »
 • UCRAH

  ucrah olmax: (Zaqatala) bax uyurcah olmax. – Yekə düynədə gidip una ucrah oldum

  Tam oxu »
 • UCUBURUĞ

  (Salyan) ucaboy. – Bizim kətdə Əlidən ucuburuğ adam yoxdu

  Tam oxu »
 • UCULAMAX

  (Zaqatala, Zəngilan) bax ujulamax. – Elə uculuyur ki, məni də apar (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • UÇAĞAN

  (Oğuz) qara xalı olan balaca qırmızı böcək

  Tam oxu »
 • UÇAR

  (Dərbənd) kənddə camaatın söhbət üçün yığışdığı yer. – Əxşəm uçarda çuxlu kişi vardı

  Tam oxu »
 • UÇARRAMAĞ

  (Kürdəmir) bax ujulamax. – Uçarrama, əl çək

  Tam oxu »
 • UÇBABA

  (Borçalı) xanımböcəyi. – Uçbaba şirnəx’ saler

  Tam oxu »
 • UÇĞUMMAX

  (Borçalı) 1. titrədib-qızdırmaq 2. həyəcan və ya qorxu nəticəsində titrəmək. – Alı yaman uçğunufdu

  Tam oxu »
 • UÇQUL

  (Qazax) balıq tutmaq üçün suyun dibində düzəldilmiş üstüörtülü çuxur

  Tam oxu »
 • UÇQUMMƏY

  (Cəlilabad) həvəslənmək, meyil etmək. – Diyəsən, yamancə uçquneysən, apərrəm səni də toyə

  Tam oxu »
 • UÇQUNNAMMƏY

  (Cəlilabad) bax uçqumməy. – Uçqunnanib, diyəsən qalmiyəcəy, gedəcəy

  Tam oxu »
 • UÇMAĞ

  I (Şamaxı) cənnət II (Yardımlı) yıxılmaq. – Kişi ağacdan uçub əzilib

  Tam oxu »
 • UÇMAX

  (Zaqatala) düşmək <ağacdan>

  Tam oxu »
 • UÇUXLAMAX

  (Cəbrayıl) suluqlamaq, şaxtadan burunun qabağında, dodaqlarda suluq əmələ gəlmək. – Soyuxdan dodağım uçuxluyuf

  Tam oxu »
 • UÇUMMAX

  I (Cəbrayıl, Daşkəsən, Qazax, Tovuz, Şəki) titrəmək, tir-tir əsmək (qorxudan və ya soyuqdan). – Kişi uçunoy, ağacı da tuta bilmey (Daşkəsən) II (Ağdər

  Tam oxu »
 • UÇUNCAX

  (Ağdam, Gədəbəy, Füzuli, Oğuz, Şuşa, Zaqatala) yelləncək. – Gəti bir uçuncax sal uçunax (Oğuz); – Ağaşdan uçuncax as kın, yellənsin uşaxlar (Gədəbəy);

  Tam oxu »
 • UDİ-BUDİ

  (Lerik) sözbaz

  Tam oxu »
 • UDLAĞ

  (Quba) odluq (samovarda). – Sumavarımızın udlağı xarab olub

  Tam oxu »
 • UDUM

  I (Salyan) bacarıq, qabiliyyət. – Arifənin yaxşı udumu var II (Lerik) bəxt, tale, qismət

  Tam oxu »
 • UFA

  I (Gədəbəy) qonşu. – Ay ufa, nə:η bizə də xavar eləme:fsəη bazare:dəndə? II (Qax, Zaqatala) bax upa

  Tam oxu »
 • UFAX

  (Borçalı, Şəki) 1. narın (Borçalı). – Ufax duz yumşağ olar 2. düyü və ya buğdanı tabaqlayarkən yığılan xırda, narın çıxar (Şəki)

  Tam oxu »
 • UFALLI

  (Hamamlı) bax ivhallı. – Çox ufallı adamdı, hamı ona hörmət ele:r

  Tam oxu »
 • UFARRIĞ

  (Dərbənd) xəcalət ◊ Ufarrığ eləmağ – xəcalət çəkmək. – Ufarrığ eliyədəm mən unnan

  Tam oxu »
 • UFDAN

  I (Qax) lovğa II (Zaqatala) qəşəng, gözəl. – Bizim dükanda ufdan çitdər satılır

  Tam oxu »
 • UFTAN

  (Balakən, Qax, Zaqatala) bax ufdan II

  Tam oxu »
 • UFUCU

  (Zaqatala) dözümsüz

  Tam oxu »
 • UFUD

  ufud elemeğ: (Bakı) sakitləşdirmək, sakit etmək. – Ufud eleginən uşağı, sən allah, qoymaginan ağlamegə

  Tam oxu »
 • UGEG

  (Kürdəmir) quş adı. – Ugegin əti yeməli dögül

  Tam oxu »
 • UGÜNƏ

  (Oğuz) o qədər. – Kişilər, ugünə alça var, da: bilmirəm necə

  Tam oxu »
 • UĞAN

  (Oğuz) uğultu

  Tam oxu »
 • UĞAT

  (Qax) avand

  Tam oxu »
 • UĞATDI

  (Qax) avand ◊ Uğatdı olmax – avand olmaq. – İşinğız uğatdı olsun

  Tam oxu »
 • UĞIRSAX

  (Meğri) bax ovursax

  Tam oxu »
 • UĞUFCA

  (Daşkəsən) ehtiyatla. – Qoy o, uğufca işdəsin

  Tam oxu »
 • UĞUNA-UĞUNA

  (Qax) yana-yana; boğula-boğula ◊ Uğuna-uğuna qalmax – yana-yana, boğula-boğula qalmaq, yanıb tökülmək

  Tam oxu »
 • UĞUNDUMAX

  (Ağdam) ilxını iki hissəyə ayırmaq

  Tam oxu »
 • UĞUNMAX

  I (Qax) təəssüflənmək, təəssüf etmək II (Qax) həyəcandan boğulmaq

  Tam oxu »