Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • İBARAT

  (Meğri) təşəxxüs, əda, fors ◊ İbaratınnan cırılmax – təşəxxüslənmək. – Xurşudun qərdəşi Səfiyar ibaratınnan cırılır

  Tam oxu »
 • İBƏRMEG

  (Dərbənd) göndərmək. – Əvvəl xatun ibəreydi, sora qişi ibəreydi

  Tam oxu »
 • İBİCƏLƏNMAX

  (Qax, Zaqatala) xarab olmaq

  Tam oxu »
 • İBİNİY

  (Qax) kiflənmiş

  Tam oxu »
 • İCARAÇI

  (Basarkeçər) xidmətçi, kuryer

  Tam oxu »
 • İCƏŞMAX

  (Şəki, Zaqatala) sataşmaq. – İcəşmağa adam tapbiysammi? (Şəki)

  Tam oxu »
 • İCƏŞMƏX’

  (Şahbuz, Şərur) bax icəşmax. – Sən mq: nə icəşirsən, canım (Şahbuz)

  Tam oxu »
 • İCİ

  (Zaqatala) qardaş. – İci, mənim kərkimi usduya aparsana

  Tam oxu »
 • İCİLEY

  (Zaqatala) qardaşarvadı

  Tam oxu »
 • İCNƏVUR

  (Balakən, Qax, Zaqatala) evdə içalatdan hazırlanan kolbasa

  Tam oxu »
 • İCRA:ÇI

  (Şəki) bax icaraçı. – İcra:çını göndər, Əyyuvu çağırsın bura

  Tam oxu »
 • İÇ ELƏMƏG

  (Bakı, Salyan) dilimləmək. – Qarpızı iç elə yiyəg (Salyan)

  Tam oxu »
 • İÇÇİ

  iççi əl: (İmişli) işçi. – Mə:m iççi əlim yoxdı

  Tam oxu »
 • İÇƏRMƏX’

  (Çənbərək) qalamaq. – Ojağı içər, yansın

  Tam oxu »
 • İÇXALAMAĞ

  (Salyan) dəfələrlə soruşmaq, həqiqəti öyrənməyə çalışmaq. – Sabirəni içxalasan da bir şey örgənə bilməssən

  Tam oxu »
 • İÇİYARA

  (İmişli) vərəm (qoyunda)

  Tam oxu »
 • İÇYARA

  (Ağdam, Xocavənd) bax içiyara. – İçyara azardı da, qoyunun içi yaro:- lur (Xocavənd)

  Tam oxu »
 • İDA

  (Qax) ana

  Tam oxu »
 • İDDƏLƏŞMƏX’

  (Çənbərək) mənasız, yersiz mübahisə etmək. – Ağa:rnan <Ağayarla> Veysəl bildirdən bəri çox iddələşir

  Tam oxu »
 • İDƏ

  (Qax) bax ida. – İdələr xoşbax olan dünyədi

  Tam oxu »
 • İDƏM

  (Ağdaş, Göyçay) yavanlıq. – Axşama idəm hazırrıyırsammı? (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • İDƏŞMƏX’

  (Borçalı, Salyan) bax iddələşməx’. – Ə:, nə idəşirsiηiz, gediη uşaxları gətiriη (Borçalı)

  Tam oxu »
 • İDİLƏMƏX’

  (Çənbərək) qızışdırmaq. – Qara idilədi, uşağı bir-birinə qırdıdı

  Tam oxu »
 • İDİM

  (Ağbaba, Bərdə, Mingəçevir, Şəki, Ucar) görkəm, forma, zahiri görünüş. – Onun idimi düzələn döyül (Ağbaba); – Bircə sə:n idiminnən qorxuram (Ucar)

  Tam oxu »
 • İDİMSİZ

  (Şəki, Zaqatala) çirkin (adam)

  Tam oxu »
 • İDİŞMAX

  (Meğri) bax idəşməx’. – Gödəx’ Qara katda hamiynan idişey

  Tam oxu »
 • İDMAX

  (Şəki) itələmək. – Duran yerdə gəldi məni iddi; – Məni idmə

  Tam oxu »
 • İFAL

  (Yardımlı) utancaq. – O, ifal qizə oxşay

  Tam oxu »
 • İFALLI

  (Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Saatlı, Salyan, Ucar) xoşxasiyyət; mədəni. – İfallı adamın hər yerdə hürməti olar (Ucar); – Elə ifallı gəlindi ki, nətə:r (S

  Tam oxu »
 • İFÇİN

  I (Borçalı, Xanlar, Qazax, Tovuz) səliqəli II (Zaqatala) möhkəm, yaxşı. – Büyün atı ifçin nalladacam

  Tam oxu »
 • İFİDƏNƏ

  (Şərur) lavaşı təndirə yapmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • İFİLE

  (Tovuz) balıqdan hazırlanan xörək adı. – İfileyi balıxdan pişirerix’

  Tam oxu »
 • İFİRDƏ

  (Culfa) bax ilfidə

  Tam oxu »
 • İFİTƏ

  (Naxçıvan) bax ilfidə

  Tam oxu »
 • İFLƏMƏX’

  (Çənbərək, Karvansaray) aldatmaq. – Veysəl yaman iflədi Haxverdiyi büyünnəri (Karvansaray)

  Tam oxu »
 • İFLİDƏ

  (Zəngilan) bax ilfidə

  Tam oxu »
 • İFLİY

  (Barana) bel sütunu. – İfliyi qırılmış yaxşı qaça bilmədi

  Tam oxu »
 • İGƏŞGƏNNİG

  (Cəlilabad) mübahisə. – Nə igəşgənnig başdədün, hə

  Tam oxu »
 • İGƏŞMƏG

  (Cəlilabad, Kürdəmir) mübahisə etmək. – Qıza, ginə nə igəşeysən, əl çəksənə (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • İGƏŞÜG

  (Yardımlı) mübahisəli. – Bu igəşüg şehi nəyə gətireysən

  Tam oxu »
 • İGNƏQAXAN

  (Dərbənd) üstünə iynə sancılan kiçik yastıqça

  Tam oxu »
 • İGNƏSANCAN

  (Dərbənd) bax ignəqaxan. – İgnəni ignəsancana sanc

  Tam oxu »
 • İGNƏŞORAN

  (Salyan) yovşan. – Geyilməyən paltarın, xalçanın arasına ignəşoran qoyıllar ki, güə dəgməsin

  Tam oxu »
 • İGNƏTUTMAZ

  (İmişli) bacarıqsız, əlindən iş gəlməyən. – Bi ignətutmaz gəlnimiz var, salığası da bıdı

  Tam oxu »
 • İXDİLAT

  (Şəki) söhbət

  Tam oxu »
 • İXDİLƏTİN

  (Qax) söhbətcil. – Ziba ixdilətin arvatdı

  Tam oxu »
 • İXDİYAR

  I (Şəki) var-dövlət. – İxdiyarı aşif-daşiydi, heylə varrılar variydi II (Borçalı) qoca. – Qolxozda mala gedirdim, indi də ixdiyaram, işdiyə bilmirəm

  Tam oxu »
 • İXDİYARRAMAX

  (Çənbərək) qocalmaq. – Cındır Fərzalı Əhmədə verdi pişqıyı <bıçqını>, ixdiyarrıyıf, işdiyəmmir da:

  Tam oxu »
 • İXLAS

  (Qax) xörək adı. – Qoyunun yoğun bağırsağının içinə piynən darı ununu qarışdırıp ixlas pişiriylər

  Tam oxu »
 • İXSIMAĞ

  (Salyan) avaralanmaq. – Axşamacan ixsıyırsan qapıları, yıxıl oti öydə də

  Tam oxu »