Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • FAHMA

  (Salyan) minnət, danlaq. – Mən heç dədəmnən fahma götürməmişəm

  Tam oxu »
 • FAHMALAMMAĞ

  (Salyan) utanmaq, həya etmək. – Nişannı qız qaynatasınnan, qaynənəsinnən fahmalanar

  Tam oxu »
 • FAHMALI

  (Salyan) 1. minnətli. – Başqasının fahmalı surfasının başında oturmağdansa, öz halal çörəgi 2. utancaq, həyalı

  Tam oxu »
 • FAXRA

  (Sabirabad) 1. bilikli, savadlı 2. ağıllı

  Tam oxu »
 • FAKİN

  (Lənkəran) müxtəlif əşya qoymaq üçün evin arxa hissəsində ona bitişik tikilən otaq, daxma

  Tam oxu »
 • FAQQI

  (Çənbərək, Karvansaray, Qazax) bic, hiyləgər, fırıldaqçı. – Fatma çox faqqı arvatdı (Qazax); – Əyri Səmət çox faqqı adamdı (Çənbərək); – Bu faqqı gədə

  Tam oxu »
 • FAQQILIX

  (Qazax, Ordubad) hiyləgərlik, biclik. – Faqqılığ eler, ona inanma (Qazax); – Ay qız, özu͂: nə üçün faqqılığa qoyursan (Ordubad)

  Tam oxu »
 • FAL

  fal çıxartmağ: (Bakı) qovun və ya qarpızdan nümunə üçün dilim kəsmək. – Qarpuzdan bir fal cağart, görəg necədü?

  Tam oxu »
 • FALAQQA

  (Salyan) cəftə. – Ya cəfdə, ya falaqqa ikisi də bi şeydi

  Tam oxu »
 • FALAY

  (Oğuz) aciz, əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız. –Sən nə falay adamsan

  Tam oxu »
 • FALDA

  (Şəki) nişastadan hazırlanmış horra. – Faldanı öskürən adam içər

  Tam oxu »
 • FALIĞ

  (Qax) çolaq. – Falığ adam kimi elinə ne alsa, salıp sındıriy

  Tam oxu »
 • FARAĞATDAMAX

  (Mingəçevir, Şəki) rahatlamaq. – Malları farağatdi:f sora ge:rux işimizə (Şəki)

  Tam oxu »
 • FARAŞDAMMAX

  (Qazax, Şəmkir) böyümək, iriləşmək. – Altı ay buzoy de:rix’, faraşdananda dana de:rix’ (Qazax); – Buzov ta: faraşdanıf, bü:nə-sava: otuxar (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • FARX

  (Meğri) qadının başında tüklərin sağa və sola ayrıldığı yer, tağ. – Səkinanın farxı gör na qəşex’di, bibisi!

  Tam oxu »
 • FARIĞ

  (Şamaxı) tağ (saçda)

  Tam oxu »
 • FARIŞ

  (Salyan) səhəng. – Süzün farışu:z bizzədi

  Tam oxu »
 • FARMAC

  (Şərur) məfrəş. – Farmacı yunnan toxuyullar, arasına da yorğan-döşək yığıllar

  Tam oxu »
 • FARMATOR

  (Şəki) ovulmuş quru tütün

  Tam oxu »
 • FARŞ

  (Qafan, Quba, Masallı, Sabirabad) suqabı, güyüm. – Farşı al git su duldur, gütür (Quba)

  Tam oxu »
 • FARTIĞ

  (Salyan) 1. önlük. – İş görəndə fartığı gey, üssün-başın təmiz qalsın 2. pambıq yığmaq üçün belə bağlanan torba

  Tam oxu »
 • FASIX

  (Çənbərək, Karvansaray) hiyləgər. – Ə:r düzünü xavar alırsansa, Noyruzdan fasıx adam yoxdu bu kətdə (Karvansaray)

  Tam oxu »
 • FAŞIN

  (İmişli) suyun qabağını kəsmək üçün bağlanıb hazırlanan budaq, qamış və s. – Əyə, faşın atun, su dayansun

  Tam oxu »
 • FATMA

  (Mingəçevir) şanapipik Fatma nənənin hanası (Culfa) – qövsiqüzeh

  Tam oxu »
 • FATMAQUŞU

  (Gəncə) şanapipik

  Tam oxu »
 • FAYIĞ

  (Bakı) tay, bərabər. – Qapımıza gələn helə bizə fayığ adamdu, vəriceyəm qızı

  Tam oxu »
 • FAYIŞDIX

  (Cəbrayıl) asudəlik, sakitlik. – Get, fayışdıxda gələrsən

  Tam oxu »
 • FELBAR

  (Bakı, Lerik, Şərur) 1. çoxbilmiş 2. hiyləgər

  Tam oxu »
 • FELLƏNMİŞ

  (Şəki) çoxbilmiş. – Yaman fellənmiş adamsan

  Tam oxu »
 • FELMAN

  I (Ağcabədi) çoxbilmiş II (Tovuz) aravuran, araqarışdıran arvad

  Tam oxu »
 • FEYSƏL VERMƏX’

  (Meğri) yardım etmək. – Sən elə bicəkdə feysəl ver, bu sa:t daşdarın hammısın aşırecem

  Tam oxu »
 • FƏFƏ

  (Borçalı, Goranboy) 1. bacarıqsız, küt, aciz 2. sadəlövh. – Hər sözə allanan adama fəfə deyillər (Borçalı)

  Tam oxu »
 • FƏFİ

  (Qazax) bax fəfə

  Tam oxu »
 • FƏFİX’

  (Başkeçid, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz) bax fəfə. – Nə fəfix’ adamsıη, saηa bir iş tafşırdım onu da eləmədiη (Daşkəsən); – Ə;, sən nə fəfiy adamsan (Başk

  Tam oxu »
 • FƏHƏM

  (Meğri) yaddaş, hafizə, ağıl. – Çubanda ulan fəhəm heş kimdə ulmaz

  Tam oxu »
 • FƏHƏMSÜZ

  (Quba) yaddaşsız, hafizəsiz. – Bunun kimi mən fəhəmsüz adam gürməmişəm

  Tam oxu »
 • FƏHİM

  (Tovuz) bax fəhəm

  Tam oxu »
 • FƏHİMLİ

  (Qusar) hafizəli

  Tam oxu »
 • FƏHİMSİZ

  (Gədəbəy) bax fəhəmsüz

  Tam oxu »
 • FƏHMLƏMMƏX’

  (Çənbərək) qorxmaq. – Meşeynən təx’ gəldiyimə yaman fəhmləndim

  Tam oxu »
 • FƏLƏĞ

  (Bakı) cəftə. – Qapının fələğni vurdun?

  Tam oxu »
 • FƏLƏZDƏMƏX’

  (Gədəbəy, Tovuz) atmaq, tullamaq. – Topu uzağa fələzdədim; – Sən öl, qolunnan tutuf pusa:t elə fələzdiyəjəm ki, səni eşiyə (Tovuz)

  Tam oxu »
 • FƏLFƏLLƏMƏX’

  (Cəbrayıl, Meğri) qocalmaq, qocalıb əldən düşmək. – Bala, tay qojalmışam, fəlfəlləmişəm (Cəbrayıl); – Xanı dayı, sən də dəy yavaş-yavaş fəlfəlliyirsən

  Tam oxu »
 • FƏLLAX

  I (Qarakilsə, Şərur) zarafatcıl. – O, bir fəllağ adamdı (Qarakilsə); – Usup çox fəllağ adamdı (Şərur) II (Şərur) ayıq

  Tam oxu »
 • FƏLLİ

  (Oğuz) ləpəsi çıxarılıb yerinə qurğuşun doldurulmuş qoz

  Tam oxu »
 • FƏLTƏĞƏN

  (Meğri) yaltaq, ikiüzlü. – Yüz yol demişəm, fəltəğən adamlarnan oturub durma

  Tam oxu »
 • FƏ:MƏL-YƏ:MƏL

  (Qazax, Mingəçevir) birtəhər. – Fə:məl-yə:məl gedif çıxajeyıx (Qazax)

  Tam oxu »
 • FƏNİX’MƏX’

  I (Gədəbəy, Qarakilsə, Qazax, Tovuz) özünü itirmək, karıxmaq. – Nə:n fənikersiη no:luf kun, düzələjəx’ hamısı (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • FƏR

  (Gədəbəy) cərgə, sıra. – Neçə fər çıxıfsan <biçibsən> dan üzünnən

  Tam oxu »
 • FƏRAĞAT

  (Qarakilsə) sakit, dinməz. – Onun ağzı fərağat durmur, çox danışır, ona gora da başı ağrı çəkir

  Tam oxu »