Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • OANIŞMAX

  (İmişli) dirçəlmək. – Qoyunu yaxşı otararsaη oanışar

  Tam oxu »
 • OAR

  I (Gədəbəy) məğz, əsas. – Uzun danışma, sözüηün oarnı de! II (Gədəbəy) uyğunluq, münasiblik. – Heş oarı varmı sən dediyiηin oyşə? ◊ Oarı olmax – layiq

  Tam oxu »
 • OAZIMAĞ

  (Bakı) bax avazımağ. – Qərdəşim cani, uşağ yaman oazımışdı

  Tam oxu »
 • OAZIMAX

  (Hamamlı, Qazax) bax avazımağ. – Kişi durduğu yerdə birdən oazıdı (Hamamlı)

  Tam oxu »
 • OBAÇILIĞ

  (Biləsuvar) köçərilik. – Günimiz obaçılığda keçərdi qədimdə

  Tam oxu »
 • OBAŞ

  (Cəbrayıl, Gədəbəy, Gəncə, Şamaxı, Şəki, Zaqatala) tezdən, sübhdən. – Naxxartana obaş dursaη, oxxartana da yunul oloy canın (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • OBUR

  (Lənkəran) parça, tikə. – Səkinə, bi obur balığ verərsə:n?

  Tam oxu »
 • OCAX

  I (Meğri) ovsunçu. – Siz tayfanın avratdarı da ocaxdımı? II (Kürdəmir) yuva (xiyar və s. əkmək üçün çala)

  Tam oxu »
 • OCAXLAMA

  (Qarakilsə, Meğri) 1. tamamilə, büsbütün 2. hamısı. – Ollar ocaxlama elədilər (Qarakilsə); – Mir Mahmıt uşağı ocaxlama Erannan gəlipdi (Meğri)

  Tam oxu »
 • OCİSFİRİ

  (Tovuz) bax ocisviri

  Tam oxu »
 • OCİSVİRİ

  (Tovuz) onun kimi. – Ocisviri bizim də başımıza oyun aşdılar

  Tam oxu »
 • OCU

  (Zaqatala) nənə. – Ocu, mağa nağıl danış

  Tam oxu »
 • OÇ ELƏMƏK

  (Salyan, Bakı) oturmaq (uşaq leksikonunda). – Get xala:n qucağında oç elə

  Tam oxu »
 • O:DAĞ

  (Zərdab) sızma ◊ O:dağ eləməx’ – sızmaq. – Bu tərəfə axan suyun qabağını nəqqədər bərk bağladığsa da, yenə altdan o:dağ elədi

  Tam oxu »
 • O:DAM

  (Kürdəmir) suyun açdığı yarğan ◊ O:dam açmağ – yarğan açmaq. – Su o:dam açar, ordan da axar

  Tam oxu »
 • ODDAX

  I (Ağcabədi, Qazax) yanğın. – İt oddaxdan çıxıf qaçıf; – Oddağ olanda hay-haray eliyirix’, camahat gəlif köməy eliyir, oddağı söndürür (Ağcabədi); – D

  Tam oxu »
 • ODDAMI

  (Oğuz) tütün qurutmaq üçün tikilmiş xüsusi bina

  Tam oxu »
 • ODTALA

  (Qax) odur (çox uzaqda olan əşyanı göstərmək üçün işlənir)

  Tam oxu »
 • ODULMAYI

  (Şamaxı) xörək adı. – Əməköməci odulmayısı başqalarınnan daddıdı

  Tam oxu »
 • ODUNQUŞU

  (Zaqatala) birəbitdən (quş adı)

  Tam oxu »
 • OFDU

  (Zaqatala) əla, gözəl, çox yaxşı

  Tam oxu »
 • OFGƏ

  (İsmayıllı) ağciyər. – Axırı gördüm lap öfgəm yanır

  Tam oxu »
 • O:GARRIĞ

  (Bakı) əziyyət, çətinlik. – Bı Kərimi mən o:garrığnan oxıdmışam

  Tam oxu »
 • OGƏ

  (Salyan) qayığa dolmuş suyu atmaq üçün işlədilən taxta qab, çömçə. – Bı lotgənin ögəsi yoxdı

  Tam oxu »
 • O:GƏR

  ogər eləməg: (Bakı) avara eləmək, dəngəsər eləmək. – Məni yuxıdan o:gər elədü

  Tam oxu »
 • (Zaqatala) ov. – Oğa-zada gidən olmazdı bizin dö:rümüzdə; – Gidəllərdi oğ oğlamağa

  Tam oxu »
 • OĞAL

  (Ağbaba, Bakı, Zəngibasar, Cənubi Azərbaycan, Goranboy, Şamaxı, Şərur) o yan, o tərəf. – Ədə, əl-ayağa dolaşma, ged oğala (Bakı); – Oğala gedirsəηsə,

  Tam oxu »
 • OĞAL-BUĞAL

  (Ağbaba, Goranboy, Şərur) o tərəf-bu tərəf. – Pərigilin toyuğu itmişdi, arvad oğal-buğala qaça-qaça qalmışdı (Ağbaba)

  Tam oxu »
 • OĞALA

  (Şərur) o yana, o tərəfə

  Tam oxu »
 • O:ĞALAMAX

  (Ucar, Zaqatala) ovmaq. – Unun üsdünə su çiliyirix’, so:ra o:ğalıyırıx olur umaç (Ucar)

  Tam oxu »
 • O:ĞANI

  (Şəmkir) yüyən

  Tam oxu »
 • OĞIRTDAĞ

  (Sabirabad) çox arıq (heyvan). – Sə:n bı inəgün oğırtdağdı, heç inamme: ram ki, yaza çıxa

  Tam oxu »
 • OĞLAXQIRAN

  (Şərur, Zəngibasar) bax oğlaqqıran

  Tam oxu »
 • OĞLAQQIRAN

  (Borçalı, Qazax) baharın ilk ayı. – No:ruzdan soηra – mart ayında oğlaqqıran girer (Qazax)

  Tam oxu »
 • OĞLAMAN

  (Cənubi Azərbaycan) bir bala doğmuş (keçi). – Oğlaman keçini qurd yedi

  Tam oxu »
 • OĞLAN-QIZ

  (Şamaxı) xonsa. – Bizim kəntdə bir oğlan-qız var

  Tam oxu »
 • OĞLUĞ

  (Zaqatala) oxlov

  Tam oxu »
 • OĞLUX

  (Gəncə) bax oqılıx

  Tam oxu »
 • OĞMAX

  (Qax, Zaqatala) 1. oymaq. – Horanı su oğufdu (Qax) 2. ovmaq. – Belimi gərək oğaydınğ (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • OĞUL

  (Balakən, Qax, Yevlax, Zaqatala) övlad (həm oğlana, həm də qıza bu sözlə müraciət edilir)

  Tam oxu »
 • OĞULBƏGİ

  (Cənubi Azərbaycan) qara üzümün bir növü. – Anam oğulbəgi üzümin çox sevir

  Tam oxu »
 • OĞURSAX

  I (Ağdam, Basarkeçər, Cəbrayıl, Gədəbəy, İmişli, Qarakilsə, Qazax, Qubadlı, Tovuz, Şəmkir, Zəngilan) bax ovursax

  Tam oxu »
 • OĞURTDAĞ

  (Kürdəmir) çox arıq (heyvan)

  Tam oxu »
 • OĞURTDAX

  (Basarkeçər) heyvan xəstəliyi adı. – Oğurtdax malın dilinin əti tikan kimi uzanır, ot yə:mmir

  Tam oxu »
 • OĞUZ

  (İmişli, Sabirabad) 1. kobud, hərzəcavab 2. lovğa, təkəbbürlü, ədabaz. – Bizim Heydar çox oğuz adamdı (Sabirabad); – Oğuzun biridi, heş bilmer, nə oyu

  Tam oxu »
 • OX

  I (Göyçay, Qazax) 1. əkin sahələrini bir-birindən ayıran sərhəd nişanı (Göyçay) 2. ləklərin arasına çəkilən tirə

  Tam oxu »
 • O:X

  (Zaqatala) bax ox I. – A kişi, orda o:ğu görmədinq?

  Tam oxu »
 • OXAX

  (Gəncə) ovuntu. – Qənd oxağı al

  Tam oxu »
 • OXALAMAŞ

  (Gədəbəy) duzla ovuşdurulmuş göyərti. – Oxalamaşdan bir az də hazırra:η bavaηız eysanına

  Tam oxu »
 • OXALANC

  (Gədəbəy) duzla ovuşdurulmuş göyərti

  Tam oxu »