Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • DABA

  (Qax, Zaqatala) barsız

  Tam oxu »
 • DABALAĞ

  (Quba) badalaq ◊ Dabalağ vurmağ – badalaq vurmaq. – Güləşəndə bizdə bir-birinə dabalağ vurardılar Dabalağ gəlməg (Quba) – kələk gəlmək, aldatmaq

  Tam oxu »
 • DABAN

  I (Qarakilsə, Qazax) dəyirman daşının işini nizamlayan dəmir hissə. – Dabanı bərkit, daş düşər (Qazax); – Də:rmanın dabanın yendir, unu yaxşı üyüssün

  Tam oxu »
 • DABANA

  (Culfa, Qarakilsə, Şahbuz) bax daban III. – Qapı dabanadan çıxıp (Qarakilsə); – Dabana qapını saxlıyır (Culfa)

  Tam oxu »
 • DABANDI

  dabandıya düşmax: (Zaqatala) mövsümi işdən ixtisara düşmək; payızda arana köçəndən sonra işdən (çobanlıqdan) azad edilmək

  Tam oxu »
 • DABANNAMAX

  I (Qəbələ) şabalıdı dabanla basaraq qərzəkdən çıxarmaq. – Uşaxlar cecə dabannamağa gedillər II (Zəngibasar) çatmaq

  Tam oxu »
 • DABANNI

  (Şuşa) cürətli, ürəkli. – Mö:- kəm dabannı adam çoxdu burda

  Tam oxu »
 • DABANYARPAĞI

  (Salyan) tənəyin dib hissəsində əmələ gələn yarpaq. – Tənəgdə yaman daban yarpağı var

  Tam oxu »
 • DABDABAY

  I (Qax) siçovul II (Qax) balacaboy (adam)

  Tam oxu »
 • DABIRMA

  (Şamaxı) tez, tez-tez, cəld, sürətlə. – Dabırma gessön, çatarsan

  Tam oxu »
 • DABİ

  (Sabirabad) sırıqlı

  Tam oxu »
 • DABJO

  (Zaqatala) papiros. – Dabjo aldım

  Tam oxu »
 • DABLI

  (Qax, Zaqatala) qıf

  Tam oxu »
 • DABRAĞ

  (Quba) çuval. – Əhmədin gəlini un dabrağ gətimişdi

  Tam oxu »
 • DABRIMA

  (Kürdəmir) bax dabırma. – Dabrıma gedib yoldaşua çat

  Tam oxu »
 • DABRIMAĞ

  (Əli Bayramlı, İmişli, Kürdəmir, Qazax, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Şamaxı) tez-tez yerimək. – Adə, dabrı də (Saatlı); – Dabrı, dahı gözdəməyə vax yoxd

  Tam oxu »
 • DABRIMƏY

  (Cəlilabad) bax dabrımağ

  Tam oxu »
 • DADAX

  I (Şəki) ayaq. – Qoyunun dadaxlarını bir asmışdıx, başini bir II (Gəncə) uşağın ilk addımı, ilk yerişi

  Tam oxu »
 • DADAXLI

  (Şəki) ayaqlı. – Dadaxlı sandıx varıydı bizdə

  Tam oxu »
 • DADAMAL

  (Ağcabədi, Cəbrayıl, Çənbərək, Hamamlı, Xanlar, Qazax) öyrəşmiş, dadanmış, alışmış. – Dadamal qoyun südü içdi (Ağcabədi); – Pişik ətə dadamaldu (Cəbra

  Tam oxu »
 • DADAMCIL

  (Çənbərək) öyrəşmiş, dadanmış, alışmış. – Bizim inəx’ arxaca dadamcıldı, çöldə durmur, qaçıf gəlir

  Tam oxu »
 • DADAPİSDİX’

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir) əziyyət, çətinlik. – Bir dadapisdix’nən düzəltdim, yola saldım, getdi (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • DADARDOYMAZ

  (Şəki) az, yarımçıq. – Yidi, amma dadardoymaz, doymadı

  Tam oxu »
 • DADAŞ

  (Ağdam, Göyçay, Qusar, Lənkəran, Ordubad, Şamaxı, Yardımlı, Zəngilan) 1. ata (Zəngilan). – Bizdə dədə də de:rix’, dadaş da de:rix’, 2

  Tam oxu »
 • DADDAMAĞ

  (Salyan) çağırmaq, haraylamaq. – Ədə, sə:rdən anon səni daddıyır, nöş cavab vermirsən?

  Tam oxu »
 • DADDIĞ

  (Qafan) yağda qızardılmış soğan; yağ-soğan. – Xörəyə daddığ tök

  Tam oxu »
 • DADGÜL

  (Daşkəsən) ağac adı

  Tam oxu »
 • DADI

  (Cənubi Azərbaycan) kürəkən. – Abbas Əhmədin dadısıdı

  Tam oxu »
 • DADIX

  (Şəki) bax dadax I. – Dört dadıxları olannara diyillər kürsü

  Tam oxu »
 • DADIXMAX

  (Ordubad) bax dadımax. – Qatıx dadıxıfdı

  Tam oxu »
 • DADIMAX

  (Göyçay, Mingəçevir) xarab olmaq, pis dad vermək

  Tam oxu »
 • DADIMDUZUM

  (Bakı) bir az, bir tikə. – Bir qarpuzdan həreyə dadımduzum əncağ çatar

  Tam oxu »
 • DADIMSIMMAĞ

  (Salyan) dadına baxmaq. – Bir qaşıx bı xörəgdən dadımsın görəg duzu necədi?

  Tam oxu »
 • DADIŞMAX

  (Qazax) bərk-boşluğunu bilmək üçün yumurtaları dişə vurub yoxlamaq. – Dadışmasam döyüşdürmərəm

  Tam oxu »
 • DADMƏNİTUTDULAR

  (Lənkəran) erkək turac. – Dadmənitutdular oxumağa başdıyıb

  Tam oxu »
 • DA:ƏT

  (Meğri) iri, böyük, uca

  Tam oxu »
 • DAFT

  (Quba) dəf, kiçik qaval. – Üydən mənim daftımı gəti

  Tam oxu »
 • DAĞAL

  I (Ordubad) gözə düşən çöp. – Gözümə dağal düşüb II (Ağdaş, Borçalı, Cəlilabad, Füzuli, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Sabirabad, Salyan, Tovuz) 1

  Tam oxu »
 • DAĞALLIĞ

  I (Füzuli, Gəncə, Qazax, Şəmkir) cığallıq. – Dağallığ yaxşı şey də:l (Gəncə); – Onun dağallığına baxma, söz qanan adamdı (Şəmkir) ◊ Dağallığ eləməy (S

  Tam oxu »
 • DAĞAN

  (Göyçay, Kürdəmir, Ucar) dolaşa (quş adı). – Ta: <daha> dağan az-az görünür (Kürdəmir); – Dağda dağannar, Bir-birini boğannar, Oğlan doğ

  Tam oxu »
 • DAĞANAĞ

  I (Salyan) qupquru. – Çörəg dağanağ olub, diş batmır II (Salyan) çuqun qab

  Tam oxu »
 • DAĞANAX

  (Təbriz) əl hanasının bir hissəsi. – Bizim hananın dağanağı əmməgildədi

  Tam oxu »
 • DAĞAR

  I (Ağdam, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Kürdəmir, Quba, Oğuz, Salyan, Şamaxı) bax daqar I. – Dur dağarı bura gəti (Şamaxı); – Dağarı sua qoyqınan yımşalsın (Sal

  Tam oxu »
 • DAĞARCIXLAMMAX

  (Çənbərək) lovğalanmaq. – Ay dıdı Şəmşi, nə dağarcıxlanırsaη?

  Tam oxu »
 • DAĞAVAR

  (Bərdə, Borçalı, Qazax) 1. dağlıq (Borçalı, Qazax) 2. dağətəyi (Bərdə). – Dağavar yerdə meyvə, üzüm yaxşı olar; – Bura dağavar yerdi, dağ çoxdu (Borça

  Tam oxu »
 • DAĞBƏSƏR

  (Bakı) dağüstü. – O kətdər dağbəsər kətdərdi; – Dağbəsər kətdər sərin olur

  Tam oxu »
 • DAĞÇI

  (Qazax) yay mövsümündə dağda yaşayan adam. – Dağçılar gəldilər

  Tam oxu »
 • DAĞDAĞA

  (Tabasaran) çaxçax (dəyirmanda)

  Tam oxu »
 • DAĞDAĞAN

  (Meğri, Zəngibasar) gözə – nəzərə gəlməmək üçün uşağın və ya heyvanın boynundan asılan bəzəkli kiçik dağdağan ağacı

  Tam oxu »
 • DAĞI

  (Dərbənd, Tabasaran) 1. daha. – İki qərəm <kərə> gəldi, dağı qəlmədi (Tabasaran) 2. başqa

  Tam oxu »