Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • MA

  (Balakən) al. – Ma, bu kitabı qardaşına ver

  Tam oxu »
 • MAA

  (Qax) bax ma. – Maa, habı da sağa çatacax

  Tam oxu »
 • MAAL

  (Zərdab) yaxşı ki, heç olmazsa. – Maal, özünü sən də adam yerinə qoyursan

  Tam oxu »
 • MABAĞ

  (Əli Bayramlı) qiymət. – Sən də day munun mabağın artırma

  Tam oxu »
 • MAC

  I (Culfa, Ordubad) bax maj I. – Mən macı tutdum (Culfa) II (Oğuz) bax maj II. – Macı qoyullar ki, lobya çıxsın o ağaca

  Tam oxu »
 • MACAR

  I (Daşkəsən) girintili-çıxıntılı. – Gərəməşöy özü macar oloy II (Bolnisi) tünd çaxır

  Tam oxu »
 • MACDAMAX

  (Oğuz) lobya və ya xiyar tağının sarınması üçün onun dibinə ağac basdırmaq. – Paxlanı macdıycam sabah

  Tam oxu »
 • MACGAL

  (Culfa) şumlanma zamanı xışın, kotanın dəstəyindən tutan adam. – Macgal kotannan yer sürür

  Tam oxu »
 • MAÇ

  (İsmayıllı) bax maj II. – A Şa:sənəm, bir-ki dənə maç ver mənə, maçım çatmadı, lobyadan bir əzi maçsız qaldı

  Tam oxu »
 • MAÇA

  I (Salyan) qatır. – Maça çox yük götürər II (Salyan) qoyunun qol əti. – Taskəbabı maça ətinnən olar III (Zəngilan) qoyunun (və ya keçinin) boğazından

  Tam oxu »
 • MAÇA-MAÇA

  (Bakı) aşıqla oynanılan uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • MAÇAN

  (Cəbrayıl) bax maça III. – Qoyunumuzun maçanı var

  Tam oxu »
 • MAÇANNI

  (Cəbrayıl) boğazında bir cüt vəzi olan (qoyun, keçi). – Qoyunumuz bir maçannı quzu doğdu

  Tam oxu »
 • MAÇI

  (Ordubad) nənə, ananın anası. – Get şə:rdən maçını gəti

  Tam oxu »
 • MAÇIMAX

  (Çənbərək) yorulmaq. – Oğarda işdədim ki, indi də maçıdım qaldım

  Tam oxu »
 • MADAR

  I (Qarakilsə, Zəngilan) tək, bircə, yeganə. – Dədəsinin-nənəsinin madar oğludu, ərkö:n bö:düflər (Zəngilan); – Onun madarı bircə bıdı dayna (Qarakilsə

  Tam oxu »
 • MADAR-GÜZAR

  I (Gədəbəy) tək, bircə, yeganə. – Madar-güzar bir uşağımız var, o da oxuyor şə:rdə II (Qazax) dolanacaq, güzəran

  Tam oxu »
 • MAFAR

  (Bakı, Cəbrayıl, Qazax, Mingəçevir) imkan

  Tam oxu »
 • MAFARSIZ

  (Oğuz) cansız, zəif

  Tam oxu »
 • MAFRAX

  (Ağdam, Gədəbəy, Qazax, Tovuz) kövrək; davamsız. – Yaman mafrax çişmiş, diyən çürü:pbüş, çəkəndə qırıldı, yarısı qaldı ağzımda (Qazax); – Bu usdollar

  Tam oxu »
 • MAFRAXLIX

  (Gəncə) kövrəklik. – Mafraxlığına baxma, pula gedəndi

  Tam oxu »
 • MAĞ

  I (Kəlbəcər, Xanlar) damın iki tir arasındakı hissəsi. – Bir evdə üç mağ pərdi döşənir (Xanlar) II (Biləsuvar) bacarıqsız

  Tam oxu »
 • MAĞAL

  (Cəbrayıl, Qarakilsə, Meğri, Zəngilan) günün isti vaxtında mal-qaranın axşam sərini düşənə qədər saxlandığı kölgəlik

  Tam oxu »
 • MAĞALAX

  (Qax) balaca saxsı qab

  Tam oxu »
 • MAĞALAN

  (Ağdaş, Salyan) 1. kiçik arx. – Məhlədə mağalan qazırdım (Ağdaş) 2. ləklər arasındakı tirə. – Mağalanın hərəsinə on mamadur şitili vurmuşam (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • MAĞALLAX

  I (Qəbələ) suyu çəltik zəmisindən kənara axıtmaq üçün arx. – Nəcməddin baba öz zəmisinnən Feyzulla babanın zəmisinə mağallaxnan su verir II (Ağdaş, Gə

  Tam oxu »
 • MAĞAR

  I (Ağdaş, Bərdə, Bolnisi, Borçalı, İmişli, Qazax, Mingəçevir, Oğuz) 1. toy məclisi. – Qız evində o gecə sübhə tək mağar qurub, küy-kələy elədilər (Ağd

  Tam oxu »
 • MAĞARA

  (Ağdaş, Qax, Şəki, Zaqatala) sap çarxı. – Mağaradan sap qutarıf (Ağdaş); – Nərgiz, sağa diminəm mağaranı sökmə? (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • MAĞDIR

  (Meğri) imkan. – Mağdıri çatdıği qədir paltar-maltar da alıp

  Tam oxu »
 • MAĞIL

  I (Bakı, Borçalı, Cəbrayıl, Cənubi Azərbaycan, Dəvəçi, Gədəbəy, Goranboy, İsmayıllı, Kürdəmir, Şərur, Zəngilan) bax maal

  Tam oxu »
 • MA:ĞUL

  (Bakı, Cəlilabad, Quba) bax maal. – Ma:ğul bu kitabı gətirdim, yuxsa uxumağa bir şeyin ulmıyacağdı (Quba); – Ma:ğul sən gəldün çıxdun (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • MAHARA

  (Cənubi Azərbaycan) xışı boyunduruğa bərkitmək üçün ağac parçası. – Mahara olmasa, xış boyunduruxda durmaz

  Tam oxu »
 • MAHI

  (Ordubad) dəryaz. – Biz otı mahıynan çalarıx

  Tam oxu »
 • MAHLIM

  (Zəngəzur) məgər. – Mahlım man burcimi daneyram, san u cür danışeysan?

  Tam oxu »
 • MAHMUDU

  (Ağdaş) alça növü. – Mahmudu alça yeməli deyil

  Tam oxu »
 • MAXAR

  (Ağdərə) taxta mıx. – Maxar ağaşdan olur, qadağ dəmirdən, həm də qadağa maxar da de:llər

  Tam oxu »
 • MAXARA

  I (Balakən, Zaqatala) 1. b a x maqarə 2. qutab. – Anam bu gün maxara bişirəcək II (Cəbrayıl) xarab

  Tam oxu »
 • MAXDA

  (Zaqatala) yığın, topa. – Doşan İrvaham gedif bir moş maxdasına ıras gəlif, iki vedrə yığıf

  Tam oxu »
 • MAXLAYI

  (Çənbərək, Qazax, Şəki) fərsiz. – Oğul ha deyil, maxlayıdı (Qazax); – Oğlum çox maxlayı uşaxdı (Şəki); – Quru Vəli maxlayı şeydi, ona eytivar eləməy o

  Tam oxu »
 • MAXLƏTƏ

  (Laçın) mərdiməzar. – Cəfər kimi maxlətə yer üzündə tapılmaz

  Tam oxu »
 • MAXOX

  (Bolnisi) xörək adı

  Tam oxu »
 • MAXRABEL

  (Zaqatala) qozbel

  Tam oxu »
 • MAXTA

  (Şəmkir) vergi. – Yığılıf maslahat eli:llərdi ki, maxta gəlif filan qədir, indi onu yaymax lazımdı

  Tam oxu »
 • MAXTAMMAĞ

  (Dərbənd) lovğalanmaq, özünü öymək

  Tam oxu »
 • MAJ

  I (Ağdam, Gəncə, Qazax) xışın, kotanın dəstəyi. – Üç adam kotanı sürördü: ikisi boyunduruğun üsdə, biri də maj tutordu (Qazax); – Sən öküzzəri sür, mə

  Tam oxu »
 • MAJAR

  (Gədəbəy) çoxkünclü. – Mağazində majar istəkan çoxdu

  Tam oxu »
 • MAJARA

  (Çənbərək) 1. macal, imkan. – Majara tapə:mmirəm ki, sizə:lim 2. vaxt

  Tam oxu »
 • MAJGAL

  (Ağdam, Qazax) kotanın dəstəyindən tutan adam, kotançı. – Majgal majdan tutuv əkir (Ağdam); – Maj tutana majgal deyirix’ (Qazax)

  Tam oxu »
 • MAJGƏL

  (Ağdərə, Borçalı) bax majgal. – Majgəl kotanın majınnan tutor (Borçalı)

  Tam oxu »
 • MAKUK

  (Quba) şal toxumaq üçün dəzgah

  Tam oxu »