Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • CAB

  (Şərur) zirvə

  Tam oxu »
 • CABAL

  (Göyçay, Xaçmaz, Qax, Şəki, Zaqatala) çəkil, cır tut ağacı. – Baxcədəki cabalların yarpağı çatmi:çaxdı qurda (Şəki)

  Tam oxu »
 • CABALLIX

  (Göyçay, Qax, Naxçıvan, Oğuz, Zaqatala) çəkillik. – Cəfər ipəx’qurdu üçün caballıxdan yarpax qırdı (Göyçay)

  Tam oxu »
 • CABARA

  (Füzuli) açıq. – Mən hər sözü cabara deyərəm

  Tam oxu »
 • CABARİ

  (Salyan) əliaçıq. – Heybət cabari adamdu

  Tam oxu »
 • CABBA

  (Dərbənd) kərpic hasara ara-ara qoyulan dirək. – Cabbanı palut ağacınnan qoysa, lap da yaxşı olar

  Tam oxu »
 • CABIN

  (Ağdam, Gəncə, Göyçay) barama növü. – Həcər xala həməşə cabın saxlıyır (Gəncə)

  Tam oxu »
 • CAC

  (Quba) 1. gödəkboylu 2. arıq. – Cac adam çux da yisə, cac qaladu

  Tam oxu »
 • CACER

  (Qazax) bax cazeri. – Keçmişdə bir caceri vardı hərənin

  Tam oxu »
 • CACIX

  I (Gədəbəy, Xanlar, Qazax, Ordubad, Şəmkir, Tovuz) bax cajıx. – Cacıxdan yaxşı doyğa pişer (Qazax); – Cacığı turşuya qoyullar, duz töküllər, ye:llər (

  Tam oxu »
 • CACU

  (Dərbənd) kirpi. – Cacunun əti yəlpig azari ulan adama dərmandu

  Tam oxu »
 • CADAY

  (Zaqatala) içinə döyülmüş qoz ləpəsi qoyulmuş çörək. – Gəl caday yiyək

  Tam oxu »
 • CAĞ

  I (Daşkəsən, Xanlar) barmaqların ayaq pəncəsi ilə birləşdiyi oynaq. – Əyağın qatdanan yerinə cağ deyərix’ (Xanlar) II (Ağdərə, Laçın, Ordubad, Şahbuz,

  Tam oxu »
 • CAĞ-CAĞ

  cağ-cağ olmax: (İmişli) çat-çat olmaq. – Araba qalıb günün altda, çartdarı <çarxları> cağ-cağ olub

  Tam oxu »
 • CAĞALA

  (Çənbərək) kal, yetişməmiş meyvə

  Tam oxu »
 • CAĞALAX

  (Ağdaş) palçıqlı. – Dəhnənin yolu cağalaxdı

  Tam oxu »
 • CAĞAN

  (Ağdərə, Göyçay, Mingəçevir, Oğuz, Şəki) yabanı ağac adı. – Bizdər cağan deirix’, ama yuxarı kətdərdə ulas deillər (Ağdərə); – Cağannan qayrılan şey t

  Tam oxu »
 • CAĞANNIX

  (Şəki) çoxlu cağan bitən yer. – Cağannıx habıdı burdadı

  Tam oxu »
 • CAĞARLAMMAX

  (Ordubad) bax cağaylammax

  Tam oxu »
 • CAĞAYLAMMAX

  (Ordubad) cadarlanmaq. – Basdığa gün dəyəndə cağaylanır

  Tam oxu »
 • CAĞILDAMAX

  (Şəmkir) coşmaq (çaya aiddir). – Şəmkir çayı gənə çağıldıyıf gəlir

  Tam oxu »
 • CAĞILLATMAX

  (Ağbaba) bax caqqıldatmax. – Gəlin bir qab yağı pilova cağıllatdı

  Tam oxu »
 • CAĞLA

  (Dərbənd) bax cağala. – Mən mişmişi yiğmağ istədüm, cağladı

  Tam oxu »
 • CAH

  cah verməx’: (Cəbrayıl) divan tutmaq

  Tam oxu »
 • CAHAZDAMAX

  (Qazax) yəhərləmək <dəvəni>. – Eşşəyi palannallar, dəviyi cahazdallar

  Tam oxu »
 • CAHILBAŞ

  (Gəncə) gənc <qız, gəlin>. Bəsdi cahılbaş gəlindi, ona hər nə geysə yaraşır

  Tam oxu »
 • CAJ

  (Ağdam, Ağdaş, Cəbrayıl, Göyçay, Xocavənd, Mingəçevir) yeməli bitki adı. – Anam do:ğuya caj töküfdü (Ağdam); – Bizim bossanda çoxlu caj bitif (Cəbrayı

  Tam oxu »
 • CAJIX

  (Çənbərək) yeməli bitki adı

  Tam oxu »
 • CAQ

  (Kürdəmir) yeyilən yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • CAQA

  (Şəki) fındığın yaşıl qabığı

  Tam oxu »
 • CAQAY

  (Qax) bax caqa

  Tam oxu »
 • CAQQILDATMAX

  (Cəbrayıl) əndərmək <maye haqqında>

  Tam oxu »
 • CALA

  (Borçalı, Gəncə, Qazax) çay sahilində meşə. – Biyil caladan ancağ-ancağ ikijə xotma ot piçildi (Qazax); – Calada vəhşi heyvan az olar (Borçalı)

  Tam oxu »
 • CALAMMAX

  (Qazax) alışmaq, vərdiş etmək. – Mə:m qardaşım qumara calammaz

  Tam oxu »
 • CALĞA

  I (Balakən, Xanlar, Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Şamaxı, Şəki, Zaqatala) 1. calaq, peyvənd (Qax, Şəki). – Yaxşi calğa əzgilimiz var (Şəki) 2

  Tam oxu »
 • CALXAX

  (Culfa) bax calğa I. – Əriy hülüyə calxağ oluf

  Tam oxu »
 • CALI

  (Şəki, Zaqatala) cağa, laydıra keçirilən barmaqlıq. – Savınnığı calıdan as (Şəki)

  Tam oxu »
 • CAMA

  (Bakı) sümük çıxıntısı <çox işləməkdən biləkdə əmələ gəlir>. – Cama biləngdə olur çox işdəməkdən

  Tam oxu »
 • CAMAX

  (Başkeçid, Borçalı, Gəncə, Qazax, Naxçıvan) qurbağa nəcisi. – Camax o qədərdi ki, suyu da yaşıl görkəzir (Gəncə); – Camax göllərdo:lar <göllərd

  Tam oxu »
 • CAMAM

  (Tərtər) bax cama. – İşləməkdən əlimdə camam var

  Tam oxu »
 • CAMATI

  (Təbriz) pəncərənin gözü. – Qız camatıdan baxırı

  Tam oxu »
 • CAMXIR

  (Füzuli) köhnə qarğı

  Tam oxu »
 • CAMIŞQIRAN

  (Borçalı, Qazax) yazın ilk üç günü. – Camışqıranda boran olor, alaçalpo: lor <alaçalpov olur>, qarnan yağış yağer, camış davam gətirme:r

  Tam oxu »
 • CANA

  (Ağdaş, Bərdə, Gəncə, Göyçay, İmişli, İsmayıllı, Kürdəmir, Qax, Mingəçevir, Oğuz, Şəki, Zərdab) pis; yararsız, mənasız

  Tam oxu »
 • CANAXLAMAX

  (Kəlbəcər) çatlamaq, yarılmaq (qoza aiddir). – Təzə vaxdı qozun üsdə gəzəl olur, soηra o canaxlıyır, ağzı açılır

  Tam oxu »
 • CANARXALIĞI

  (Şuşa) canlıq

  Tam oxu »
 • CANAVARGƏZDİRƏN

  (Hamamlı) kol adı. – Canavargəzdirənnən yaxşı dırmıx sapı olur; – Uşaxlar canavargəzdirənnən qoyunu qovalı:r

  Tam oxu »
 • CANAVARSAQQASI

  (Ağdaş) qoz növü. – Canavarsaqqasınnan bir az gəti sındır, ye:əg

  Tam oxu »
 • CANCANI

  (Ordubad, Şərur) qardaş arvadı. – Züleyxa mənim cancanımdı (Şərur); – Biz qardaş arvadına cancanı deyərıx (Ordubad)

  Tam oxu »
 • CANCUL

  (Başkeçid, Borçalı, Hamamlı) gavalı növü adı. – Cancul iyulda yetişer (Borçalı); – Canculu mürəbbiyə işlədeyrix’, onnan yaxşı mürəbbo:lor (Hamamlı)

  Tam oxu »