Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • LABADA

  (Qax, Quba, Şəki, Şuşa, Zaqatala) 1. qısaqollu, üzəri qaytan və bafta ilə işlənilmiş qadın paltarı (Zaqatala, Şəki)

  Tam oxu »
 • LABBA

  (Şəki) qabaq hissə

  Tam oxu »
 • LABİ

  (Cənubi Azərbaycan) huşsuz. – Kamran çox labi adamdu

  Tam oxu »
 • LA:BUKƏ

  (Salyan) nöqsan, eyib. – Məndə nə la:bukə bilib, məni qo:lamağ issiyirsən? – Uşağda heç la:bukə yoxdu

  Tam oxu »
 • LAC

  (Quba) damın üstünə döşənən ağac. – Damın lacları tükülmüşdü

  Tam oxu »
 • LAÇINQUYRUĞU

  (Cənubi Azərbaycan) yeyilən yabanı bitki adı. – Bir dəsdə laçınquyruğu yığdım

  Tam oxu »
 • LADARA

  I (Oğuz) yalançı II (Gədəbəy) bölgü. – Taxıl ladarasında gələjəm

  Tam oxu »
 • LADIRA

  (Oğuz) məsxərəçi

  Tam oxu »
 • LAF

  laf vurmax: (Qazax, Şəki) mənasız danışmaq. – Əziz yaman laf vuror (Qazax)

  Tam oxu »
 • LAF-LAF

  (Qazax) mənasız. – Məmməd laf-laf danışer

  Tam oxu »
 • LAFÇIN

  (Ağsu, Gəncə, Qazax, Lənkəran, Sabirabad, Şəki) bax lapçın. – Lafçını öydə geyirük (Ağsu); – Uşaxlara lafçın almışam (Gəncə); – Mə:m lafçınımın bir ta

  Tam oxu »
 • LAFÇİN

  (Şəki) bax lapçın

  Tam oxu »
 • LAFDAN

  (Oğuz) bax lapbadan. – A gidə, uşağı zarafata salıf lafdan vurma

  Tam oxu »
 • LAĞ

  (Quba) kürək. – Camış lağı sındırdı

  Tam oxu »
 • LAĞABBA

  (Xanlar, Kəlbəcər) ləqəb. – Birdən birinə bir lağabba yapışdırellar (Xanlar)

  Tam oxu »
 • LAĞALAĞ

  (Tovuz) səliqəsiz. – Öydə qav-qajax lağalağdı

  Tam oxu »
 • LAĞAN

  (Qax) bax laqan. – İt qabağına lağan tulla:n kimi honu da menin qabağına qoyıp nara gedipsin?

  Tam oxu »
 • LAĞANDA

  (Salyan) kökündən ayırmadan yerə basdırılan tənək budaqlarından göyərən zoğ. – Bizim bağda çoxlu lağanda var ◊ Lağanda basmağ – tənək basdırmaq

  Tam oxu »
 • LAĞAR

  I (Gəncə) gen. – Bu tüyəngin lüləsi çox lağardı II (Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Karvansaray, Şəmkir, Zaqatala) çox palçıq olan yer

  Tam oxu »
 • LAĞARD

  (İmişli) bax lağar I. – Lağard paltar adamı işdəməgə qoymaz

  Tam oxu »
 • LAĞARRAMMAX

  I (Gədəbəy, Gəncə) genəlmək. – Təkərin dulquları laf lağarranıfdı II (Ağdam, Gəncə) çuxur olmaq, çuxurlaşmaq

  Tam oxu »
 • LAĞART

  I (Ağcabədi, Kürdəmir, Salyan, Meğri) bax lağar I. – Qardaşım maηa bir lağart pencəy alıf (Ağcabədi); – Öy lağartdı, kif deyil (Kürdəmir) II (Meğri) i

  Tam oxu »
 • LAĞAVA

  (Bərdə) bax lağabba. – Uzun Qulu dediη, uzun onun lağavasıdı

  Tam oxu »
 • LAĞAVLAMAX

  (Ağdam) əzmək (meyvəni). – Almadı, armıtdı, lağavlıyırsan suyu çıxır

  Tam oxu »
 • LAĞBALAĞ

  (Bakı) ağzınadək dolu. – Vedrə lağbalağ dolub

  Tam oxu »
 • LAĞCIL

  (Gəncə) bax lağvaçıl. – Sən yaman lağcılsaη

  Tam oxu »
 • LAĞILBAZ

  (Füzuli) başqasına lağ edən. – Keşmişdə lağılbaz vardı, hərəyə bir ad qoyurdular

  Tam oxu »
 • LAĞILLAMAĞ

  (Salyan) cırıldamaq. – Qapı lağıllıyır

  Tam oxu »
 • LAĞLAĞ

  (Tovuz) bax lağalağ

  Tam oxu »
 • LAĞMA

  (Oğuz) tapmaca və lətifə söyləyən adam

  Tam oxu »
 • LAĞŞƏX’

  (Gəncə) lağa qoyulan, lağ edilən (adam). – Mən lağşəx’ döyləm, get tayıηı tap

  Tam oxu »
 • LAĞŞƏK

  (Salyan) çolaq, şikəst. – O uşağ elə anadangəlmə lağşəkdi

  Tam oxu »
 • LAĞVA

  (Borçalı, Gədəbəy) lağlağı. – Həsən sənnən lağva eleır (Borçalı)

  Tam oxu »
 • LAĞVAÇIL

  (Borçalı, Qazax) lağlağıçı, lağlağı edən. – Lağvaçıl adam lağ eliyənə de:rix’ (Borçalı)

  Tam oxu »
 • LAHAN

  (Cənubi Azərbaycan) boyunduruğun ortasında xışı qoşmaq üçün yer. – Lahan olmasa xış boyunduruğda durmaz

  Tam oxu »
 • LAHAR

  (Dərbənd) məcməyi

  Tam oxu »
 • LAX

  I (Gədəbəy, Naxçıvan, Ordubad) məc. mənasız. – Min dənə belə lax iş görsən bir şey çıxmaz (Naxçıvan) II (Bakı, Salyan) yalançı

  Tam oxu »
 • LAX-LAX

  (Bakı, Salyan) boş-boş, mənasız- mənasız. – Sən alla: lax-lax danışma (Bakı)

  Tam oxu »
 • LAXA

  I (Qax, Zaqatala) qışda evin ortasında düzəldilən ocaq, kürsü. – Qişdə laxada yətmağın əyri ləzəti var (Qax); – Laxada od azdı (Zaqatala) II (Tovuz) m

  Tam oxu »
 • LAXAQARIN

  (Qazax) yekəqarın. – Laxaqarın adam çox ye:r

  Tam oxu »
 • LAXAN

  (Şamaxı) əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız. – Eyvaz çox laxan adamdı

  Tam oxu »
 • LAXANA

  (Axalsxi) kələm. – Bağdan laxana gəti; – Turşu:n yaxşısı laxanadan olur

  Tam oxu »
 • LAXDA

  (Ağdaş, Cəbrayıl, Ucar) tərəcə. – Laxdanı hör; – Laxdanı qapının ağzına qoy (Ağdaş); – Mən laxda toxudum (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • LAXDALAMAX

  (Ağdaş) tərəcə ilə müəyyən yeri örtmək. – Buranı laxdalamax lazımdı

  Tam oxu »
 • LAXI

  (Qax) taxça. – Laxıda to:x murtdüyüfdü, al geti

  Tam oxu »
 • LAXLAMA

  (Ağbaba) qayğanaq. – Qonağa laxlama pişirdilər

  Tam oxu »
 • LAXŞAN

  (Cəbrayıl) xarab

  Tam oxu »
 • LAXŞƏX’

  (Gədəbəy) bax laxşəng

  Tam oxu »
 • LAXŞƏK

  (Kürdəmir, Qarakilsə) məc. xəstə, zəif. – Bədənim yaman laxşəkdi (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • LAXŞƏNG

  (Gədəbəy) lağlağı

  Tam oxu »