Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • TA

  (Ağdam, Bərdə, Gədəbəy, Şəmkir, Şuşa) daha. – Ə, ta bəsdi yatdıη, bir yeriηnən qalxsaηa (Ağdam); – Ta mənim saηa sözüm yozdu innən belə (Bərdə); – Ta

  Tam oxu »
 • TABAĞCA

  (Masallı) içərisində qənd doğramaq üçün ağacdan hazırlanan xüsusi çanaq

  Tam oxu »
 • TABAX

  (Naxçıvan, Ordubad) xonça

  Tam oxu »
 • TABIN

  (Zaqatala, Qax, Balakə) 1. tayfa, nəsil 2. məhəllə

  Tam oxu »
 • TABIR

  (Zəngibasar) dəfə. – Bir tabır aparmışıx, bu ikinci tabırdı

  Tam oxu »
 • TABIRĞA

  (Xanlar) gəlmə. – Özgə kətdən gəlif burda olana tabırğa deyrəx’

  Tam oxu »
 • TABLELƏ

  (Bakı) əncir qurusu

  Tam oxu »
 • TABUN

  I (Balakən) kənd. – Mən Talalar tabununda oluram II (Qax) at ilxısı

  Tam oxu »
 • TABURĞA

  (Salyan) bax tabırğa

  Tam oxu »
 • TAÇAX

  (Qazax) qaramalın ayağının dərisi

  Tam oxu »
 • TADDIM

  (Gədəbəy) ta ki, o vaxta qədər ki. – Taddım özü gəlməsə, mən xalxın amanatını heş kimə vermərəm

  Tam oxu »
 • TA:DIM

  (Bərdə, Füzuli, Qazax, Yevlax) bax taddım. – Təleyi qurollar ta:dım oy çüşənətən (Qazax)

  Tam oxu »
 • TAF

  I (Füzuli, Xanlar, Şəmkir) bax tap III. – O tafdan ağzı aşağı gələndə gördüyün yerrərin hamısı bizim kolxozundu (Füzuli); – O taflarda mal örüşü var (

  Tam oxu »
 • TAFDAX

  I (Gədəbəy) kərəntinin tiyəsinin kəsən tərəfi II (Daşkəsən) kərəntinin ağzını itiləmək üçün alət. – Tafdaxınan kərəntiyi tafdıyırıx ◊ Tafdaxdan tüşməx

  Tam oxu »
 • TAFDALAMAX

  (Şəmkir) əkin sahəsini şırımlara ayırmaq. – Darıyı əkerıx’ payızda, onnan sonra tafdaleyıf onu sulerıx

  Tam oxu »
 • TAFDIMAX

  (Daşkəsən) itiləmək. – O tafdağı ma:yəti bu kərəntiyi tafdıyım

  Tam oxu »
 • TAFI

  (Culfa) üzüm növü

  Tam oxu »
 • TAFIR

  (Cəbrayıl, Çənbərək) fərq ◊ Tafırın tutmax (Cəbrayıl, Çənbərək) – 1. fərqini müəyyənləşdirmək (Çənbərək); 2

  Tam oxu »
 • TAFIRQA

  I (Ağdərə) köçəri. – Əvvəl tafırqaydıx biz II (Meğri, Ucar) gəlmə, yerli olmayan, yurdsuz. – Dedim: “Əmir xan, tafırqa adamıx, deyna bizim davarrarı v

  Tam oxu »
 • TAFQINTI

  (Qazax) tapılmış şey. – Bu tafqıntıların yə:si çıxdımı?

  Tam oxu »
 • TAFQIR

  (Zəngibasar) dəfə. – Bir tafqır da yusan ə:r, təmmiz olar

  Tam oxu »
 • TAFRIX

  (Şəki) qarışıqlıq ◊ Tafrığa düşməx’ (Şəki) – dolaşıqlığa düşmək, qarışıqlığa düşmək. – Bizim qonşunun işi tafrığa düşütdü

  Tam oxu »
 • TAFTAPI

  (Karvansaray) qarğıdalı və ya darı çörəyi. – Qardalı ununnan yaman taftapı bişirillər

  Tam oxu »
 • TAĞ

  (Ordubad) taxça

  Tam oxu »
 • TAĞALAĞ

  I (Cəbrayıl, İmişli, Salyan, Şamaxı) cəhrədə iyə keçirilən dairəvi taxta. – Tağalağ iynən bir yerdə fırranır (Cəbrayıl) II (Şamaxı) məc

  Tam oxu »
 • TAĞALAX

  I (Ağdam, Bərdə, Culfa, Şuşa, Tərtər) bax tağalağ 1. – Cəhrənin tağalağı uşağın əyağı altında qalıf sınıfdı (Ağdam); – Tağalax iyin dibində olur (Culf

  Tam oxu »
 • TAĞALANDIRMAX

  (Qazax) bükmək, burmaq. – Camış quyruğunu tağalandırer

  Tam oxu »
 • TAĞAN

  (İmişli) dolaşa. – Tağan dolub şuma, səpdiycən götürür tumi

  Tam oxu »
 • TAĞAR

  (Gədəbəy, Qafan, Qax, Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Ordubad, Salyan, Şəki, Şəmkir, Zaqatala) ölçü vahidi adı

  Tam oxu »
 • TAĞARBAŞI

  (Qazax) satılan hər tağar taxıl üçün pulsuz olaraq əlavə edilən taxıl. – Hər tağara tağarbaşı verirdix’ bir çanax

  Tam oxu »
 • TAĞARRAMAX

  (Borçalı) tağarla ölçmək. – Ay uşaxlar, ay bala, durmuyun gəlin, tığdan taxılı tağarrıyax

  Tam oxu »
 • TAĞƏLİ

  tağəliyə qoymax: (Cəbrayıl) lağa qoymaq

  Tam oxu »
 • TAĞIRSAĞ

  (Lənkəran) dolu. – İki gündü sə:rrər tağırsağ yağır

  Tam oxu »
 • TAĞRIL

  (Cəbrayıl) izahat ◊ Tağrıl almax (Cəbrayıl) – izahat almaq. Tağrıl verməx’ (Cəbrayıl) – izahat vermək

  Tam oxu »
 • TAX

  (Qax, Şamaxı) 1. üzərinə ot yığıb sürümək üçün istifadə edilən ağac budağı (Qax) 2. kəsilmiş və qol-budağı budanmış kiçik ağac (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • TAXDA

  (Balakən, Cəbrayıl, Göyçay, Qarakilsə, Qazax, Laçın, Ordubad, Şəki, Şuşa) 1. əkin sahəsində zolaq, əkin sahəsinin bərabər hissələri (Balakən, Göyçay,

  Tam oxu »
 • TAXDALAMAX

  (Gəncə, Mirgəçevir) əkin sahəsini zolaqlara ayırmaq, hissələrə bölmək. – Sabah arpanı taxdalamağa gedəjəm (Gəncə)

  Tam oxu »
 • TAXINMAX

  (Qax) bəzənmək

  Tam oxu »
 • TAXQILLAX

  (Mingəçevir) qupquru

  Tam oxu »
 • TAXSIM

  (Qax) sahibsiz, yiyəsiz. – Habı taxsım toyuxları qov ketsin məhlədən

  Tam oxu »
 • TAXŞALAMAX

  (Beyləqan) köhnəlmək. – Bu yaylıx çox taxşalıf

  Tam oxu »
 • TAXTABASAN

  (Dərbənd) arabanın banını yan tərəfdən saxlayan ağac. – Taxtabasan dəndədən uladu

  Tam oxu »
 • TAXTABƏND

  (Bakı, Quba, Sabirabad, Şamaxı) eyvan. – Bizim taxdabənd çox kiçikdi (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • TAXTABUZ

  (Kürdəmir) şkaf. – Öyünnəri irayonun mağazennə taxtabuz gəlipmiş, Qardaşxan almıyıp

  Tam oxu »
 • TAXTACAL

  (Quba, Şamaxı) quş tutmaq üçün taxtadan hazırlanan tələ. – Taxtacalda bir kəkliy var (Quba); – Bu gün nə qədər çalışdım taxtacala quş düşmədi (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • TAXTAX

  (Şamaxı) xəmrinə süd və ya yağ qarışdırılmış nazik, quru çörək. – Taxtaxın xırıltısınnan xoşum gəlir

  Tam oxu »
 • TAXTAMİCƏ

  (Əli Bayramlı) palaz növü

  Tam oxu »
 • TAXTAMÜJƏ

  (Ağdam) bax taxtamicə

  Tam oxu »
 • TAXTAPERDİ

  (Zaqatala) tavan

  Tam oxu »
 • TAXTASUAT

  (Salyan) su götürmək və malları suvarmaq üçün çay sahilində düzəldilmiş kiçik körpücük. – Anam taxtasuatda paltar yuyur; – Taxtasuat suatdan irahatdı

  Tam oxu »