Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • KABALAK

  (Zaqatala) kəpənək

  Tam oxu »
 • KABAY

  (Zaqatala) kəpənək

  Tam oxu »
 • KA:BƏ

  (Bakı) qarğıdalı. – Qalxoz bi:l əmeg güninə xeyli ka:bə vərdi

  Tam oxu »
 • KADU

  (İrəvan) qabaq

  Tam oxu »
 • KAF

  kaf keşməx’: (Meğri) ac qalmaq. – Heyvannar kaf keşdilə dünənnəri

  Tam oxu »
 • KAFDARSIYIR

  (Ucar) qoca canavar. – Kafdarsıyır kəndə girməz

  Tam oxu »
 • KAĞ

  I (Cəbrayıl, Meğri, Zəngilan) qışda qoyun və quzuların saxlandığı üstüörtülü yer. – Fərzalı qoyunu kağa yığdı (Zəngilan); – Qoyunu əvvəlimci dəfə payı

  Tam oxu »
 • KAĞA

  (Şərur) mağara

  Tam oxu »
 • KAĞAL

  (Qarakilsə, Şəmkir, Tovuz) tənbəl. – Səni kimi kağal adam olmaz, niyə gedif bircə dəfə o mamaηnan görüşmürsəη? (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • KAĞALA

  (Ağbaba) kiçik səbət. – Qoyunnara bir kağala ot verdim

  Tam oxu »
 • KAĞALAX

  (Oğuz) cəhrənin iyinə keçirilən dəyirmi taxta

  Tam oxu »
 • KAĞALLIX

  (Tovuz) tənbəllik. – Qırmızı Meyti kağallıxda təx’di, o:nçun da qojalmır

  Tam oxu »
 • KAĞAN

  (Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Qazax, Tovuz) xışın və ya arabanın qolunu boyunduruğa birləşdirən qayış. – Boyunduruğun kağanı yiyilif, onu düzəlt (Tovuz);

  Tam oxu »
 • KAĞANQIRAN

  (Şəmkir) məc. – qanmaz. – Ə:, sən nə kağanqıran adamsaη, bir sa:tdı çağıreram, niyə cavaf vermersəη?

  Tam oxu »
 • KAĞANNAMAX

  (Çənbərək) arabanın qolunu qayışla boyunduruğa birləşdirmək, bağlamaq. – Durum haravıyı kağannıyım, tezdən qoşax haylıyax

  Tam oxu »
 • KAĞANNIX

  (Şəmkir) boyunduruğun üst hissəsi üçün yararlı ağac. – Dağe:dəji:x’, yaxşı kağannıx gətirejəm

  Tam oxu »
 • KAĞÇI

  (Şərur) alaq edən, kətmənçi. – Kağçılar da vər başında durmıllar

  Tam oxu »
 • KAĞLAMAX

  (Şərur) alaq etmək. – Kərdi-kərdi <lək> kağlaram

  Tam oxu »
 • KAH

  I (Əli Bayramlı, Salyan, Kürdəmir) tülkü yuvası II (Bakı, Salyan) kiçik ev, daxma. – Kişi axşamacan girib kaha, bağda-bağatda da işdəmir (Salyan)

  Tam oxu »
 • KAHA

  (Saatlı) bax kah

  Tam oxu »
 • KAHAL

  I (Mingəçevir, Şəki, Zəngilan) 1. könülsüz (Mingəçevir, Şəki). – Çox kahal ca:f verdi (Mingəçevir); – Qəhrəmanı gördüm, mq: çox kahal salam verdi (Şək

  Tam oxu »
 • KAHIL

  (Göyçay) çiy

  Tam oxu »
 • KAHİ

  (Ordubad) kaha, mağara. – O yağışda kahi dadımıza çatdı

  Tam oxu »
 • KAHLA

  (Dərbənd) hasarın altından keçən su yolu, deşik

  Tam oxu »
 • KAXI

  (Bolnisi) dağda tikilən çoban dəyəsi, alaçığı

  Tam oxu »
 • KAKƏ

  (Zaqatala) xəmir xörəklərindən birinin adı

  Tam oxu »
 • KAKROÇİK

  (Kəlbəcər) hülqum. – Tütərəm sənin kakroçikinnən, o qədər vurərəm ki, lap ölərsən

  Tam oxu »
 • KAKUR

  (Xaçmaz) qozbel (adam)

  Tam oxu »
 • KA:L

  I (Salyan) 1. zəif, pis. – Həsən bi az ka:l eşidir, bərkdən di 2. könülsüz, həvəssiz. – Cücələr arpanı çox ka:l yiyir II (Cəlilabad) soyuq, laqeyd

  Tam oxu »
 • KAL

  I (Kürdəmir, Naxçıvan, Şəki) kobud. – Əhməd, sən çox kal adamsan ha! (Naxçıvan); – Bi dəfə mən unnan kal söz eşitməmişəm (Şəki) II (Naxçıvan) şiv, ağa

  Tam oxu »
 • KALA

  I (Culfa, Ordubad, Şərur) açılmamış pambıq qozası. – Sahədə çoxlu kala qalsa, yığıb verəco:ux mala (Ordubad); – Bir kolda yüz kala olur (Şərur) II (Də

  Tam oxu »
 • KALABAYÇI

  (İmişli) Kərbəlaya gedən, zəvvar. – Kalabayçılar qayıdanda bı da gəldi

  Tam oxu »
 • KALADURAN

  (Qazax) buğaya gəlmə həddinə çatmış. – Bu camış düyəsi kaladurandı

  Tam oxu »
 • KALAFA

  I (Şərur) quyu. – Bırdan arxa kimi kalafalar var II (Ağcabədi, Basarkeçər, Çənbərək, Füzuli, Xanlar, Kəlbəcər, Qarakilsə, Qazax, Naxçıvan, Oğuz, Ordub

  Tam oxu »
 • KALAFALIX

  (Xanlar, İmişli, Kəlbəcər) xarabalıq. – O vaxdı o kalafalıxda da oluflar, buanda düzdə də oluflar (Xanlar); – Quzu kalafalıxda otdor (İmişli)

  Tam oxu »
 • KALAFƏTİR

  (Salyan) acımamış xəmirdən bişirilən qalın lavaş. – Xama acımasa da, apar kalafətir elə ye

  Tam oxu »
 • KALAFIR

  (Gədəbəy) öz yağında bişirilən ət. – Kalafırı da yə:ndə sarımsağ ola Kalafır eləməx’ (Ağbaba) – oğurlamaq

  Tam oxu »
 • KALAH

  (Masallı) güc, qüvvə, taqət ◊ Kalahın kəsmək – əldən salmaq, yormaq. – Zalım oğlu kalahımı kəsdi

  Tam oxu »
 • KALAX

  (Ordubad) azca iriləşmiş yemiş (tağda). – Kalax tağda yemişin irisinə deyərıx

  Tam oxu »
 • KALAN

  I (Lənkəran) küt. – Ədə, nə kalan adamsan, bir iş də bacarmırsan II (Bakı, Balakən) çox, çoxlu. – Mirinin toyuna kalan adam gəlmişdi (Bakı); – Səmədin

  Tam oxu »
 • KALAPA

  kalapa qoymax: (Meğri) məhv etmək, korlamaq. – Diyriymi Əşənin əcar comuşu, çər dəymiş, kalapa qoydu

  Tam oxu »
 • KALAPIR

  I (Basarkeçər, Çənbərək) biçənəyin kənarı, ətrafı. – Kalapırdan Zeynəf qarı xeyli ot döyşürdü (Çənbərək); – Camahat böyün kalapırdan ot biçirdi (Basar

  Tam oxu »
 • KALAV

  (Füzuli) bünövrə. – Əvin əzzəl kalavın düzəltməx’ lazımdı

  Tam oxu »
 • KALAVA

  (Əli Bayramlı) dərə. – Dağın ətəklərinnən başlanan kalava dəmir yol xəttinə kimi uzanırdı

  Tam oxu »
 • KALAVAT

  (Meğri) ağacları qırılıb əkin sahəsinə çevrilmiş tala

  Tam oxu »
 • KALBƏR

  (Bakı) qanmaz. – Nə kalbər adamdu

  Tam oxu »
 • KALÇA

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz) camışın bir yaşa qədər olan erkək balası. – Kalçıyı qoyma, qardalıya girdi (Şəmkir); – Yeni olanda kalça deyillər camış

  Tam oxu »
 • KALDİYAR

  (Oğuz) qarışıq. – Birdən kaldiyar olarsan ha?

  Tam oxu »
 • KALEXLAMAX

  (Meğri) bir yerə yığmaq, toplamaq. – Bı daşi elə burdecə kalexlarsan

  Tam oxu »
 • KALIŞ

  (Quba) ayaqqabı. – Üzi günnən ulardi, alti pataş ulardi unun, kalışun

  Tam oxu »