Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

  • VAD

    I (Qazax) güc. – Öz vadıma mən heş şey eliyəmmərəm II (Qazax) ümid III (Gədəbəy, Qazax) fikir, rəy. – Mə:m vadımö:rə bu onnan min pay yaxşıdı

    Tam oxu »
  • VADA

    (Qax) əkin sahələri arasındakı sərhəd, mərz

    Tam oxu »
  • VAĞ

    I (Meğri) kömür yandırmaq üçün qazılan yer, çala. – Ə, na yeka vağ qazeysan ◊ Vağ basmax – kömür yandırmaq

    Tam oxu »
  • VAĞAM

    (İmişli, Kürdəmir, Saatlı, Salyan, Ucar) həddindən artıq yetişmiş, biçilmək vaxtı keçmiş (taxıl) – Vağam taxılı biçə:lmirsən, tökülür yerə (İmişli) ◊

    Tam oxu »
  • VAĞAMNAMAX

    (Şəki) yetişib ötmək, biçilmə vaxtı keçmək (taxıla aiddir)

    Tam oxu »
  • VAĞAN

    (Füzuli, Oğuz) bax vağam. – Piçilmə vaxtınnan bir az keçənə vağan de:ilir (Füzuli)

    Tam oxu »
  • VAĞANIMAX

    (Bərdə, Cəbrayıl, Daşkəsən, Gədəbəy, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəmkir, Zəngilan) bax vağamnamax. – Taxıl vağanısa, alağ otdarı onu üstələyir (Bərdə); – Ta

    Tam oxu »
  • VAĞANNATMAX

    (Füzuli) biçilmə vaxtını ötürmək, gecikdirmək, vaxtında biçməmək (taxılı). – Bı zəmini vağannatma:n, tez biçin; – Taxılı niyə vağannadırsız

    Tam oxu »
  • VAĞƏN

    (Qarakilsə) bax vağam

    Tam oxu »
  • VAĞNAMAX

    (Oğuz) bax vağamnamax

    Tam oxu »
  • VAĞYA

    (Hamamlı, Mingəçevir) yuxu. – Vağyasında görüfdü kü, dədəsi gəlif (Mingəçevir); – Yaxşı vağya görürdüm, oyatdın məni (Hamamlı)

    Tam oxu »
  • VAĞYƏ

    (Şəki) bax vağya

    Tam oxu »
  • VAXIM

    I (Şəki) halal. – Meçidə keçən mal vaxımdı ◊ Vaxım eləmax (Şəki) – halal etmək, ehsan etmək. – Kimi diyər: gəl havını qavırrığa vaxım eliyax II (Çənbə

    Tam oxu »
  • VAQ

    (Mingəçevir) avam, sadəlövh

    Tam oxu »
  • VAQAM

    (Çənbərək) fürsət, imkan ◊ Vaqamı düşməx’ (Çənbərək) – fürsət düşmək, imkan düşmək

    Tam oxu »
  • VAQQAZ

    (Qazax) quş adı

    Tam oxu »
  • VAQQILDAMAĞ

    (Bakı) qışqırmaq, çığırmaq. – Bayquş kimi nə vaqqıldirsən bırda, itil get də

    Tam oxu »
  • VAQUN

    (Şəki) tütün yarpaqlarını qurutmaq üçün ağacdan hazırlanan çərçivə. – Tütüni dənni:r, gətirif gəlif saraya, başdi:llər düzmağa; düzənnən so:ra götürüf

    Tam oxu »
  • VAL

    I (Cəlilabad) dəyirman. – Dən atmağa vala gedmişdim II (Cəbrayıl, Salyan) bənd. – Arabanız valdan keşdi (Salyan) ◊ Val atmax (Cəbrayıl) – bənd düzəltm

    Tam oxu »
  • VALA

    (Bakı, Borçalı, Cəbrayıl, Kürdəmir, Masallı, Salyan, Şuşa) narın duz barədə. – Biz narın duza vala deyərük (Salyan); – Dasdarda bir az vala duz elə (C

    Tam oxu »
  • VALATA

    (Füzuli, Kürdəmir, Ucar) bax balata II. – Xəmir qatacağdım, pişig valatanı ye:ip (Kürdəmir); – Valata tutgunan, so:ra gəlim (Füzuli)

    Tam oxu »
  • VALAVARTDAMAĞ

    (Salyan) fikrən götür-qoy etmək, ölçüb-biçmək, yoxlamaq. – Tez ol də:, mıni nə valavartdıyırsan?

    Tam oxu »
  • VALLAMAX

    I (Cəbrayıl, Zəngilan) arxda suyun uçurduğu yeri torpaq tökərək möhkəmlətmək, suyun qarşısını kəsmək

    Tam oxu »
  • VANA

    (Ağdam, Bərdə, Biləsuvar, Füzuli, Qarakilsə, Zəngilan) qoyun, quzu saxlanılan yer. – Qoyunu vanıya doldu, hava sö:uxdu (Bərdə); – Qoyunnarı vanıya sal

    Tam oxu »
  • VA:NƏFSA

    (Bakı) bax vaynəfsə I. – Getdim gördim ki, bir va:nəfsa var ki, gəl görəsən

    Tam oxu »
  • VAR

    (Başkeçid, Qazax, Tovuz) malqara. – O vaxdı var saxlerdıx (Qazax)

    Tam oxu »
  • VARA

    (Bakı) bir tikişlik sap. – Bir vara sap vər, tikiş tikirəm

    Tam oxu »
  • VARAX

    (Qazax) güzgü düzəltmək üçün şüşənin arxasına çəkilən xüsusi təbəqə. – Güzgü çüşdü əlimnən, varağı töküldü

    Tam oxu »
  • VARALLAYI

    (Bakı) istiqamətini tez-tez dəyişən şimal-qərb küləyi. – Buna varallayı diyərig, bu yaman əsir

    Tam oxu »
  • VARANGƏLƏN

    I (Gədəbəy) hanada iplərin arasına keçirilən ağac alət. – Varangələn də nəzix’di də:nə, əyler dayğa başı, gərəx’ bir ayrısını salax II (Tovuz) sözgəzd

    Tam oxu »
  • VARANGƏLƏNNİX’

    varangələnnix’ eləməx’: (Tovuz) söz gəzdirmək, xəbərçilik etmək. – Ayə, orda diyən varangələnnix’ eli:rsən?

    Tam oxu »
  • VARANTIL

    (Kürdəmir) evin qabağında tikilən şüşəbənd. – Öyün qabağına varantıl çəkdirəcəm

    Tam oxu »
  • VARANTUR

    (Kürdəmir) bax varantıl. – İssi:rəm öyün qabağına bir varantur salam

    Tam oxu »
  • VARAV

    (Füzuli) ölçü

    Tam oxu »
  • VARAVAR

    varavar tutmeg: (Bakı) bir yerdə qərar tutmaq

    Tam oxu »
  • VARAVURD

    (Ağdam, Bərdə, Hamamlı, Xaçmaz, Oğuz, Şuşa) fikrən ölçüb-biçmə, fikirləşmə, götür-qoy etmə. – Birəz varavurddan sora razı oldu qızı verməyə (Ağdam) ◊

    Tam oxu »
  • VARAVURTDAMAX

    (Çənbərək, Meğri, Mingəçevir, Şəki) 1. b a x valavartdamağ. – Damın kalafasın varavurtdadım (Çənbərək) 2

    Tam oxu »
  • VARILTI

    (Şəki) səs-küy. – Uşaxlar varıltı salırdı

    Tam oxu »
  • VARO:UT

    (Naxçıvan) bax varavurd ◊ Varo:ut eləmax – b a x varavurd eləməx’

    Tam oxu »
  • VARTA

    (Başkeçid) çəkic

    Tam oxu »
  • VARTAVAR

    vartavar ayı: (Qazax, Şəmkir, Tovuz) ən isti ay. – Yayın vartavar ayında çox bərk bürkü olor (Qazax); – Yayın o vartavar ayında mən burda işdi:rdim (Ş

    Tam oxu »
  • VARUNƏ

    (Bakı) avara

    Tam oxu »
  • VARVAR

    (Oğuz) heyvanları sancan qanadlı həşərat. – Varvar gamışı sancır, qan çıxardır, heyvana təpilir, qanı sorur

    Tam oxu »
  • VARVARA

    (İmişli, Şəmkir, Tovuz) çoxdanışan, deyingən. – Nə varvara arvatdı bu, sə:rətən danışer (İmişli); – Arvad kı varvara oldu heş nə (Tovuz)

    Tam oxu »
  • VARVARÇI

    (Şamaxı) çoxdanışan, deyingən. – Yaman varvarçı adamsan sən

    Tam oxu »
  • VASILAMAX

    (Çənbərək) həqiqəti gizlətmək, ört-basdır etmək. – Ayna, genə nə vasılıyırsan? – Meyram çomuşsağanın işdəx’- lərini genə vasılıyır

    Tam oxu »
  • VASQIÇI

    (Qazax) çəkməsilən (adam)

    Tam oxu »
  • VASQILANMAX

    (Çənbərək) özünə tumar vermək, bəzənib-düzənmək. – Ağa:r tez-tez də vasqılanır

    Tam oxu »
  • VASVASI

    (Çənbərək, Sabirabad) çoxdanışan. – Hürü qarı vasvasıdı, axşamacan danışır (Sabirabad)

    Tam oxu »
  • VAY

    (Ağdam, Bərdə, Kürdəmir) yas, hüzr ◊ Vayına oturmax (Ağdam, Bərdə, Şuşa) – yas saxlamaq, yasında oturub ağlamaq

    Tam oxu »