Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • VAD

  I (Qazax) güc. – Öz vadıma mən heş şey eliyəmmərəm II (Qazax) ümid III (Gədəbəy, Qazax) fikir, rəy. – Mə:m vadımö:rə bu onnan min pay yaxşıdı

  Tam oxu »
 • VADA

  (Qax) əkin sahələri arasındakı sərhəd, mərz

  Tam oxu »
 • VAĞ

  I (Meğri) kömür yandırmaq üçün qazılan yer, çala. – Ə, na yeka vağ qazeysan ◊ Vağ basmax – kömür yandırmaq

  Tam oxu »
 • VAĞAM

  (İmişli, Kürdəmir, Saatlı, Salyan, Ucar) həddindən artıq yetişmiş, biçilmək vaxtı keçmiş (taxıl) – Vağam taxılı biçə:lmirsən, tökülür yerə (İmişli) ◊

  Tam oxu »
 • VAĞAMNAMAX

  (Şəki) yetişib ötmək, biçilmə vaxtı keçmək (taxıla aiddir)

  Tam oxu »
 • VAĞAN

  (Füzuli, Oğuz) bax vağam. – Piçilmə vaxtınnan bir az keçənə vağan de:ilir (Füzuli)

  Tam oxu »
 • VAĞANIMAX

  (Bərdə, Cəbrayıl, Daşkəsən, Gədəbəy, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəmkir, Zəngilan) bax vağamnamax. – Taxıl vağanısa, alağ otdarı onu üstələyir (Bərdə); – Ta

  Tam oxu »
 • VAĞANNATMAX

  (Füzuli) biçilmə vaxtını ötürmək, gecikdirmək, vaxtında biçməmək (taxılı). – Bı zəmini vağannatma:n, tez biçin; – Taxılı niyə vağannadırsız

  Tam oxu »
 • VAĞƏN

  (Qarakilsə) bax vağam

  Tam oxu »
 • VAĞNAMAX

  (Oğuz) bax vağamnamax

  Tam oxu »
 • VAĞYA

  (Hamamlı, Mingəçevir) yuxu. – Vağyasında görüfdü kü, dədəsi gəlif (Mingəçevir); – Yaxşı vağya görürdüm, oyatdın məni (Hamamlı)

  Tam oxu »
 • VAĞYƏ

  (Şəki) bax vağya

  Tam oxu »
 • VAXIM

  I (Şəki) halal. – Meçidə keçən mal vaxımdı ◊ Vaxım eləmax (Şəki) – halal etmək, ehsan etmək. – Kimi diyər: gəl havını qavırrığa vaxım eliyax II (Çənbə

  Tam oxu »
 • VAQ

  (Mingəçevir) avam, sadəlövh

  Tam oxu »
 • VAQAM

  (Çənbərək) fürsət, imkan ◊ Vaqamı düşməx’ (Çənbərək) – fürsət düşmək, imkan düşmək

  Tam oxu »
 • VAQQAZ

  (Qazax) quş adı

  Tam oxu »
 • VAQQILDAMAĞ

  (Bakı) qışqırmaq, çığırmaq. – Bayquş kimi nə vaqqıldirsən bırda, itil get də

  Tam oxu »
 • VAQUN

  (Şəki) tütün yarpaqlarını qurutmaq üçün ağacdan hazırlanan çərçivə. – Tütüni dənni:r, gətirif gəlif saraya, başdi:llər düzmağa; düzənnən so:ra götürüf

  Tam oxu »
 • VAL

  I (Cəlilabad) dəyirman. – Dən atmağa vala gedmişdim II (Cəbrayıl, Salyan) bənd. – Arabanız valdan keşdi (Salyan) ◊ Val atmax (Cəbrayıl) – bənd düzəltm

  Tam oxu »
 • VALA

  (Bakı, Borçalı, Cəbrayıl, Kürdəmir, Masallı, Salyan, Şuşa) narın duz barədə. – Biz narın duza vala deyərük (Salyan); – Dasdarda bir az vala duz elə (C

  Tam oxu »
 • VALATA

  (Füzuli, Kürdəmir, Ucar) bax balata II. – Xəmir qatacağdım, pişig valatanı ye:ip (Kürdəmir); – Valata tutgunan, so:ra gəlim (Füzuli)

  Tam oxu »
 • VALAVARTDAMAĞ

  (Salyan) fikrən götür-qoy etmək, ölçüb-biçmək, yoxlamaq. – Tez ol də:, mıni nə valavartdıyırsan?

  Tam oxu »
 • VALLAMAX

  I (Cəbrayıl, Zəngilan) arxda suyun uçurduğu yeri torpaq tökərək möhkəmlətmək, suyun qarşısını kəsmək

  Tam oxu »
 • VANA

  (Ağdam, Bərdə, Biləsuvar, Füzuli, Qarakilsə, Zəngilan) qoyun, quzu saxlanılan yer. – Qoyunu vanıya doldu, hava sö:uxdu (Bərdə); – Qoyunnarı vanıya sal

  Tam oxu »
 • VA:NƏFSA

  (Bakı) bax vaynəfsə I. – Getdim gördim ki, bir va:nəfsa var ki, gəl görəsən

  Tam oxu »
 • VAR

  (Başkeçid, Qazax, Tovuz) malqara. – O vaxdı var saxlerdıx (Qazax)

  Tam oxu »
 • VARA

  (Bakı) bir tikişlik sap. – Bir vara sap vər, tikiş tikirəm

  Tam oxu »
 • VARAX

  (Qazax) güzgü düzəltmək üçün şüşənin arxasına çəkilən xüsusi təbəqə. – Güzgü çüşdü əlimnən, varağı töküldü

  Tam oxu »
 • VARALLAYI

  (Bakı) istiqamətini tez-tez dəyişən şimal-qərb küləyi. – Buna varallayı diyərig, bu yaman əsir

  Tam oxu »
 • VARANGƏLƏN

  I (Gədəbəy) hanada iplərin arasına keçirilən ağac alət. – Varangələn də nəzix’di də:nə, əyler dayğa başı, gərəx’ bir ayrısını salax II (Tovuz) sözgəzd

  Tam oxu »
 • VARANGƏLƏNNİX’

  varangələnnix’ eləməx’: (Tovuz) söz gəzdirmək, xəbərçilik etmək. – Ayə, orda diyən varangələnnix’ eli:rsən?

  Tam oxu »
 • VARANTIL

  (Kürdəmir) evin qabağında tikilən şüşəbənd. – Öyün qabağına varantıl çəkdirəcəm

  Tam oxu »
 • VARANTUR

  (Kürdəmir) bax varantıl. – İssi:rəm öyün qabağına bir varantur salam

  Tam oxu »
 • VARAV

  (Füzuli) ölçü

  Tam oxu »
 • VARAVAR

  varavar tutmeg: (Bakı) bir yerdə qərar tutmaq

  Tam oxu »
 • VARAVURD

  (Ağdam, Bərdə, Hamamlı, Xaçmaz, Oğuz, Şuşa) fikrən ölçüb-biçmə, fikirləşmə, götür-qoy etmə. – Birəz varavurddan sora razı oldu qızı verməyə (Ağdam) ◊

  Tam oxu »
 • VARAVURTDAMAX

  (Çənbərək, Meğri, Mingəçevir, Şəki) 1. b a x valavartdamağ. – Damın kalafasın varavurtdadım (Çənbərək) 2

  Tam oxu »
 • VARILTI

  (Şəki) səs-küy. – Uşaxlar varıltı salırdı

  Tam oxu »
 • VARO:UT

  (Naxçıvan) bax varavurd ◊ Varo:ut eləmax – b a x varavurd eləməx’

  Tam oxu »
 • VARTA

  (Başkeçid) çəkic

  Tam oxu »
 • VARTAVAR

  vartavar ayı: (Qazax, Şəmkir, Tovuz) ən isti ay. – Yayın vartavar ayında çox bərk bürkü olor (Qazax); – Yayın o vartavar ayında mən burda işdi:rdim (Ş

  Tam oxu »
 • VARUNƏ

  (Bakı) avara

  Tam oxu »
 • VARVAR

  (Oğuz) heyvanları sancan qanadlı həşərat. – Varvar gamışı sancır, qan çıxardır, heyvana təpilir, qanı sorur

  Tam oxu »
 • VARVARA

  (İmişli, Şəmkir, Tovuz) çoxdanışan, deyingən. – Nə varvara arvatdı bu, sə:rətən danışer (İmişli); – Arvad kı varvara oldu heş nə (Tovuz)

  Tam oxu »
 • VARVARÇI

  (Şamaxı) çoxdanışan, deyingən. – Yaman varvarçı adamsan sən

  Tam oxu »
 • VASILAMAX

  (Çənbərək) həqiqəti gizlətmək, ört-basdır etmək. – Ayna, genə nə vasılıyırsan? – Meyram çomuşsağanın işdəx’- lərini genə vasılıyır

  Tam oxu »
 • VASQIÇI

  (Qazax) çəkməsilən (adam)

  Tam oxu »
 • VASQILANMAX

  (Çənbərək) özünə tumar vermək, bəzənib-düzənmək. – Ağa:r tez-tez də vasqılanır

  Tam oxu »
 • VASVASI

  (Çənbərək, Sabirabad) çoxdanışan. – Hürü qarı vasvasıdı, axşamacan danışır (Sabirabad)

  Tam oxu »
 • VAY

  (Ağdam, Bərdə, Kürdəmir) yas, hüzr ◊ Vayına oturmax (Ağdam, Bərdə, Şuşa) – yas saxlamaq, yasında oturub ağlamaq

  Tam oxu »