Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • HAA

  (Qax) kirşə

  Tam oxu »
 • HAAN

  (Qax) bəli

  Tam oxu »
 • HABBA

  (Ağcabədi, Yevlax) xörək <uşaq leksikonunda>. – Tahirə gə sq: habba verim (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • HABCAƏLİ

  (Qax) bu dəqiqə

  Tam oxu »
 • HABI

  (Qax) bax habi

  Tam oxu »
 • HABIRSİ

  (Bakı, Salyan) hansı? – Əlimdə iki alma tutmuşam, kim diyər, habırsi böügdü? (Salyan)

  Tam oxu »
 • HABİ

  (Dərbənd) bu. – Habi kimindü?

  Tam oxu »
 • HABLEJƏ

  (İmişli) beləcə. – Hablejə söyvət yaxşıdı

  Tam oxu »
 • HABLƏ

  (İmişli) belə. – Hablə işi heş görmə

  Tam oxu »
 • HABU

  (Dərbənd, Tabasaran) bax habi. – Habu adamlar bizə yaxun idi (Dərbənd); – Bilənnərin habulardu? (Tabasaran)

  Tam oxu »
 • HACIBƏRİBAX

  (Bakı, İsmayıllı) parça növü. – Tükana yaxşı hacıbəribax gəlib (İsmayıllı)

  Tam oxu »
 • HACIBUĞDA

  (Dərbənd, Quba) qarğıdalı. – Bizim yerdə hacıbuğda yaxşı yetişədü (Quba); – Çöldə mal ekinə, hacıbuğdaya girməsin, ziyan eləməsin deyni gəzmə qoyadıla

  Tam oxu »
 • HACIQOAX

  (Cəbrayıl) yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • HACIQUAX

  (Kürdəmir) bax hacıqoax. – Hacıquaxdan ağ saqqız düzəldirik

  Tam oxu »
 • HACIQUANX

  (Füzuli) bax hacıqoax

  Tam oxu »
 • HACIMƏNƏBAX

  (Bakı) nazik parça növü

  Tam oxu »
 • HACIMORA

  (Cəbrayıl, Zəngilan) yabanı dərman bitkisi adı. – Hacımoranı yağnan döyüb qoyullar yara:n üsdə (Zəngilan); – Get bir az hacımora yığ (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • HACIOQQAR

  (Oğuz) hacıleyləyə oxşar quş. – Hacıoqqar qışda olur, həşarat ye:r

  Tam oxu »
 • HACİBOĞDA

  (Dərbənd, Tabasaran) b ax hacıbuğda. – Cad bişirədig haciboğdadan (Tabasaran)

  Tam oxu »
 • HACTURAN

  (Kürdəmir) nadürüst. – Şamil kimisi özü olmaz, yap hacturandı

  Tam oxu »
 • HAÇABAŞ

  (Bakı) bərabər, əvəz-əvəz. – Sən də vırdun, u da oldu haçabaş

  Tam oxu »
 • HAÇAMAYA

  (İmişli) dişi dəvə. – Haçamaya yaxşıdı yüngül yükə

  Tam oxu »
 • HAÇAREYZİN

  (Borçalı) sapand. – Uşaxlar ona de:llər haçareyzin

  Tam oxu »
 • HADƏR

  (Lənkəran) ucu yonulmuş 40-50 sm. uzunluğunda nazik çubuq <uşaqlar oyun zamanı ondan istifadə edirlər>

  Tam oxu »
 • HADIĞ

  (Salyan) bacarıqlı, zirək. – Xeyrənsə hadığdı, əlinnən hər iş gəlir

  Tam oxu »
 • HADIX

  (Bərdə, Borçalı, Cəbrayıl, Füzuli, Gədəbəy, Xanlar, Laçın, Mingəçevir, Oğuz, Sabirabad, Tərtər, Tovuz, Zəngilan) mamaça

  Tam oxu »
 • HADIXÇI

  (Bərdə, İmişli, Tərtər) mamaça. – Hadıxçı tutar uşağı (İmişli)

  Tam oxu »
 • HADIR

  hadır olmax: (Cəlilabad, Çənbərək) muğayat olmaq. – Bı qəddə hadır ol, indi gəleyəm; – Hadır ol, küçiy tutər (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • HAF

  (Bakı) bəzəkli kəpənək

  Tam oxu »
 • HAGİDƏ

  (Yardımlı) cəld, tez. – Gördigi işi hagidə oley

  Tam oxu »
 • HAĞALA

  (Şərur) haraya

  Tam oxu »
 • HAĞYƏT

  (Şamaxı) həqiqətən, doğrusu, doğrudan. – Hağyət deyirsə:n?

  Tam oxu »
 • HAXÇI

  (Salyan) haqsevən

  Tam oxu »
 • HAXDUS

  haxdus vırmag: (Salyan) zəhmət çəkmək, çalışmaq. – Adam üç ay yayı haxdus vırır, yenə issədiyi kimi yaşamır

  Tam oxu »
 • HAXIŞDA

  (Şahbuz) toylarda əl çala-çala oxunan mahnı. – Toyda sözdəri deyib haxışda oxuyurux

  Tam oxu »
 • HAJBƏRİBAX

  (Bərdə, Goranboy) ipək parça növü. – Hajbəribax qıymatdı parçadı (Goranboy); – Hajbəribaxı quvvəsi çatan ge:irdi (Bərdə)

  Tam oxu »
 • HAJIQO:X

  (Ağdam, Borçalı) yabanı bitki adı. – Qoyun hajıqo:ğa tüşəndə sağaltmağ olur, ağzına ağartı tökürüx’, sağalır (Borçalı)

  Tam oxu »
 • HAQDUS

  (Salyan) zəhmət ◊ Haqdus eləməg – çalışmaq, zəhmət çəkmək. – Uşağ dərsinə çox haqdus eliyir

  Tam oxu »
 • HAQQADAĞAR

  (Qarakilsə) haqverməz. – Mən haqqadağar adam döyləm

  Tam oxu »
 • HAQQARAN

  (Şamaxı) əlaqə. – Sənin mənimnən nə haqqaranun?

  Tam oxu »
 • HAQQƏNNƏSİ

  (Ağsu, Salyan) düzü, həqiqətən. – Haqqənnəsi, sədir yaxşı adamdı (Ağsu). – Hamı taxsırı Mərdanda gördi, haqqənnəsi, onda taxsır olmadı (Salyan)

  Tam oxu »
 • HAQQINA

  (Daşkəsən, Kəlbəcər, Mingəçevir) buğayagəlmə həddi çatmış <düyə>. – İnəyin üçillix’ balasına de:irix’ haqqına, tişi olana (Daşkəsən)

  Tam oxu »
 • HAQQULİ

  (Dərbənd) dəvədabanı. – Haqquli çüldə çoxdi

  Tam oxu »
 • HAQUŞTA

  (Qarakilsə, Şərur) mahnı ilə müşayiət olunan rəqs

  Tam oxu »
 • HAQUY

  (Zaqatala) xəşil

  Tam oxu »
 • HAL

  (Şamaxı) bol. – Gəlib bı hal çörəkdən doyuncan yemədüz

  Tam oxu »
 • HAL-HƏLAY

  (Qax) sadə

  Tam oxu »
 • HALA

  (Ağdaş, Göyçay, Mingəçevir) 1. bax ala (Ağdaş, Göyçay); – Pambığı hala basıf (Ağdaş) 2. b a x ala (Ağdaş, Mingəçevir)

  Tam oxu »
 • HALADƏRƏN

  (Ağdaş, Mingəçevir) alaqkeş. – Haladərəni mənə ver (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • HALAĞ

  (Salyan) alaq. – Qadınnarı halağa aparıllardı

  Tam oxu »