Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÇƏLƏNG

  is. Gül və ya bitkilərdən dairə şəklində hörülmüş zinət, bəzək. Bu yaxında bir də ora qayıdaram mən; Bəxtiyarın qəbri üstə qoyarıq çələng

  Tam oxu »
 • ÇƏLİK₂

  is. Möhkəm dəmir, polad. Çünki sənin heykəlin nə tuncdan, nə çəlikdən; Ölməz o abidənin özün oldun memarı

  Tam oxu »
 • ÇƏLİK₁

  is. Əl ağacı, əsa. [Müəllim] çəliyini əlinə alıb, yavaş-yavaş Qaçaygilə getdi. Ə.Vəliyev. Çəliyini yerə o döyə-döyə; Asta addımlarla qalxır kürsüyə

  Tam oxu »
 • ÇƏLİM

  is. Bədən, vücud, cüssə, bədən quruluşu

  Tam oxu »
 • ÇƏLİMLİ

  sif. Bədən quruluşu gözəl; təndürüst

  Tam oxu »
 • ÇƏLİMSİZ

  sif. Arıq, sısqa, bədəncə zəif. [Avtobusdan] son enən ortayaşlı … bir kişi, arıq arvadı və çəlimsiz xırda qızı oldu

  Tam oxu »
 • ÇƏLLƏK

  is. 1. İçində maye şeylər saxlamaq və daşımaq və s. məqsədlər üçün işlədilən yastıdibli, ortası enli, ətrafına çənbər çəkilmiş taxtadan (bəzən də dəmi

  Tam oxu »
 • ÇƏLLƏKCİK

  is. Kiçik çəllək, balaca çəllək. Çəlləkcikdə gül əkmək

  Tam oxu »
 • ÇƏLLƏKÇİ

  is. Çəllək qayıran usta

  Tam oxu »
 • ÇƏLLƏKÇİLİK

  is. Çəlləkçi sənəti

  Tam oxu »
 • ÇƏLPƏŞİK

  bax çalpaşıq. [Hakimi-şər:] Xub, bu iş çox çəlpəşik və uzun çəkəsi iş deyil. M.F.Axundzadə. [Direktor:] Harada çəlpəşik iş var, elə mənim başımda gərə

  Tam oxu »
 • ÇƏLTİK

  is. 1. Qabığı çıxarılmamış düyü (əkmək üçün). Çəltik tarlası. Çəltik əkmək. – …Dizə qədər suyun-palçığın içində çəltik əkini üçün yeni sahələr hazırla

  Tam oxu »
 • ÇƏLTİKÇİ

  is. Çəltik əkib-becərməklə məşğul olan adam; çəltikçilik mütəxəssisi. Çəltikçi aqronom

  Tam oxu »
 • ÇƏLTİKÇİLİK

  is. Kənd təsərrüfatının çəltik əkib-becərməklə məşğul olan sahəsi; çəltik becərmə

  Tam oxu »
 • ÇƏLTİKLİ

  sif. Yaxşı təmizlənməmiş, çəltiyi olan (düyü). …Hər fəhləyə ayda 25 kilo çəltikli düyü verirlər. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • ÇƏLTİKLİK

  is. Çəltik əkilmiş yer, çəltik tarlası

  Tam oxu »
 • ÇƏM

  is. dan. Qayda, üsul, yol. Doğrudan da hər ovun öz çəmi varmış. M.Rzaquluzadə. ◊ İşin çəmini tapmaq – bax işin ucunu (çəmini) tapmaq (“iş”də)

  Tam oxu »
 • ÇƏM-XƏM

  is. dan. Naz, qəmzə, əzilibbüzülmə. Bilsə idim dözəməm mən nazına, çəm-xəminə; Heç qoyub üstümə bu adı, mən evlənməz idim! Ə

  Tam oxu »
 • ÇƏM-XƏMLİ

  sif. dan. Nazlı, qəmzəli, naz-qəmzəli. Dolanım başına, ey nazlıca yarım, bəri bax; Şivəli, qəmzəli, çəm-xəmli nigarım, bəri bax

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏN

  is. [fars.] Yaşıl otla örtülmüş sahə; yaşıllıq. Yaşıl çəmən. – Yumşaq göy çəmənin üstə düşüb şeh gecədən; İsti yoxdur, hələ var bir balaca meh gecədən

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNCİK

  is. Kiçik çəmən, balaca çəmənlik

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNÇİ

  is. Çəmənçilik mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNÇİLİK

  is. Kənd təsərrüfatının, təbii çəmənləri yaxşılaşdırmaq və yeni çəmənlər salmaqla məşğul olan sahəsi

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNGAH

  [fars.] bax çəmənlik. Kərəm gördü ki, bir dəstə cavan çəməngahda çalıb, oxuyub oynayır. “Əsli və Kərəm”

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNLİ

  sif. Çəmənləri olan, çəmənlik. Gəzdim ovçu kimi hər oylağında; Çəmənli, çiçəkli göy yaylağında. Aşıq Şəmşir

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNLİK

  is. Çəmən olan sahə, yaşıl ot bitmiş yer. Gördüm ki, bir rəna çəmənlikdəyəm; Dörd yanımda var al-əlvan çiçəklər

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNZAR

  [fars.] bax çəmənlik. Kərəm gördü ki, bir dəstə cavan çəməngahda çalıb, oxuyub oynayır. “Əsli və Kərəm”

  Tam oxu »
 • ÇƏMKİRMƏ

  “Çəmkirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÇƏMKİRMƏK

  bax çımxırmaq. Rəngi qaçmış və güclə nəfəs alan qadın hərdənbir çocuqlara çəmkirirdi. Çəmənzəminli. [Adilənin] anası diksinib ayağa qalxdı, ərinə nə i

  Tam oxu »
 • ÇƏN₂

  is. Rütubətli duman pərdəsi; sis. Çən get-gedə daha da qatılaşırdı. M.Hüseyn. [Mübaşir Məmməd və Əli əmniyyəbaşı] qara bir kölgə kimi payız səhərinin

  Tam oxu »
 • ÇƏN₁

  is. İçində maye, qaz və s. saxlanılan çox yekə qab; rezervuar. Sıxılmış hava çəni. Nefti çənə axıtmaq

  Tam oxu »
 • ÇƏN-DUMAN

  is. Qatı duman, sis. Hərdən elə olurdu ki, bir su içim saatda çən-duman Çənlibeli bürüyürdü. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏR

  is. [fars.] 1. Çəllək və s.-nin dövrəsinə keçirilən dəmir və s. materialdan qurşaq. Çəlləyin çənbəri

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏRBIĞ

  sif. Bığının ucları çənbər kimi yuxarıya doğru əyilmiş olan. İndi artıq heç bir şübhə yeri qalmadı… o çənbərbığlı gənc Vəlidən başqa kim ola bilərdi?

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏRBIĞLI

  sif. Bığının ucları çənbər kimi yuxarıya doğru əyilmiş olan. İndi artıq heç bir şübhə yeri qalmadı… o çənbərbığlı gənc Vəlidən başqa kim ola bilərdi?

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏRBURUN

  sif. Burnunun ucu geriyə doğru əyilmiş olan. Çənbərburun qoca

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏRBURUNLU

  sif. Burnunun ucu geriyə doğru əyilmiş olan. Çənbərburun qoca

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏRQUYRUQ

  1. is. məh. Əqrəb. 2. bax çənbərquyruqlu. Çənbərquyruq it

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏRQUYRUQLU

  sif. Quyruğu çənbər şəklində əyilmiş olan; devrik. Çənbərquyruqlu dovşan. – [Güləli] çənbərquyruqlu ala iti kəmsiyindən açıb yanına aldı, ulu babasınd

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏRLƏMƏ

  “Çənbərləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÇƏNBƏRLƏMƏK

  f. 1. Çəllək və s.-yə çənbər keçirmək; qurşaqlamaq. Çəlləyi çənbərləmək. 2. Çənbər şəklinə salmaq. Əqrəb quyruğunu çənbərlədi

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏ

  is. 1. Üzün ağzı əmələ gətirən iki yarımdairə sümüyü; üst çənə burundan aşağıda, ağızdan yuxarıda, alt çənə ağızdan aşağıda yerləşir, alt çənə mütəhər

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏ-BOĞAZ

  is. dan. Mübahisə. [Yunis:] Vaxtında bir, ya beş gün əvvəl material tədarükünə düşsəniz, çənə-boğaza ehtiyac qalmaz

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏBAZAR

  is. dan. Mübahisə, sözləşmə. [Faytonçu:] Yəqin çənəbazar ilə də aran yoxdur. Ə.Haqverdiyev. ◊ Çənəbazara (çənəbazarına) çıxmaq – mübahisə etmək

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏLƏŞMƏ

  “Çənələşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÇƏNƏLƏŞMƏK

  f. Mübahisə etmək. Starşina ilə, pristavla çənələşmək asan iş deyil, bir az hətta xatası da var. N.Nərimanov

  Tam oxu »
 • ÇƏNG₂

  is. [fars.] Əl, pəncə. Tülək tərlan təki qafil Həsən bəy; Şığıyıb çənginə götürdü bayaq. Q.Zakir. ◊ Çənginə keçirmək – ələ keçirmək, pəncəsinə keçirmə

  Tam oxu »
 • ÇƏNG₃

  is. [fars.] Formaca arfaya oxşayan qədim Şərq simli musiqi alətlərindən biri. O yanda Sədi vəquranə çöhrəsilə baxar; Bu yanda nayü dəfü çəng kainatı y

  Tam oxu »
 • ÇƏNG₄

  is. Dırmıq (kənd təsərrüfatı aləti)

  Tam oxu »
 • ÇƏNG

  is. : çəng olmaq – qıc olmaq, keyləşmək, hərəkətdən düşmək, hissizləşmək. Əl-ayağı çəng olmaq. – [Gülo:] Deməli, mənim yaşamağım üçün o ölməlidir! Son

  Tam oxu »