Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • E₂

  nida Etiraz, narazılıq bildirir (adətən, uzadılaraq deyilir). E, yenə gəldin! E, bu sözü yenə təkrarladın!

  Tam oxu »
 • E

  Azərbaycan əlifbasının altıncı hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı

  Tam oxu »
 • EBONİ́T

  [yun.] tex. Müxtəlif maddələrin hazırlanmasında geniş tətbiq olunan və elektrotexnikada izolyasiya materialı kimi istifadə edilən vulkanizə edilmiş re

  Tam oxu »
 • ECAZ

  is. [ər.] 1. klas. Möcüzə, misli görünməmiş şey, xariqə. [İkinci kəndli:] Minası demə! Onun işi ecazdır, ecaz! Ə

  Tam oxu »
 • ECAZKAR

  sif. [ər. ecaz və fars. …kar] Xariqüladə, möcüzələr yaradan, hər kəsi heyrətə salan. …[Kərim xanın] sağlam vücudu ecazkar bir surətdə öz həyat qüvvəsi

  Tam oxu »
 • EDADI

  [ər.] : edadı məktəb – 1917-ci il aprel inqilabından sonra ibtidai və rüşdiyyə məktəblərindən sonra gələn və şagirdləri ali məktəbə hazırlayan məktəbi

  Tam oxu »
 • EDADİYYƏ

  [ər.] : edadiyyə məktəbi – bax edadı. Mirzə Səfərin iki oğlu edadiyyə məktəbinin beşinci sinfində oxuyurdu

  Tam oxu »
 • EDAM

  is. [ər.] Yüksək məhkəmə cəzası üsulu olaraq öldürmə; ölüm cəzası, dar ağacından asma. Edam cəzası. – Qətibənin Fəxrəddinə qarşı hazırladığı sui-qəsd

  Tam oxu »
 • EDİ

  məh. bax ağı2. □ Edi demək (çəkmək) – bax ediləmək

  Tam oxu »
 • ...EDİCİ

  Bəzi sözlərə qoşularaq, mürəkkəb sifətlər əmələ gətirir; məs.: təsiredici, emaledici, rahatedici, həlledici

  Tam oxu »
 • EDİCİ

  is. məh. köhn. Yasxanada ağı deyən; ağıçı. – Dün o da bir şübhəli kəslə danışıb. – Kim deyirdi? – Edici Xansənəm arvadın əri

  Tam oxu »
 • EDİLƏMƏK

  f. məh. Edi demək, ağı demək, ağız açmaq

  Tam oxu »
 • EDİLƏŞMƏ

  “Ediləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EDİLƏŞMƏK

  qarş. məh. köhn. Ağız-ağıza verib edi söyləmək, ağı demək

  Tam oxu »
 • EDİLMƏ

  “Edilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EDİLMƏK

  “Etmək”dən məch. Güllələr atılır, hədələr edilir, amma yaxın gəlməyə cürət edən bir adam görünmürdü. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • EDİLMİŞ

  f.sif. Yerinə yetirilmiş, əmələ gətirilmiş, görülmüş. Edilmiş cinayət

  Tam oxu »
 • EDİŞ

  is. Etmək işi, etmə. Onu təqib edişim hər halda münasib bir hərəkət deyildi. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • EFFÉKT

  [lat.] 1. Təsir, nəticə. [Hüseyn:] İndi görürsənmi, heyvanı necə boğmaq lazımdır ki, effekt olsun? Ə

  Tam oxu »
 • EFFEKTİVLİK

  is. Təsirlilik, təsir bağışlama qabiliyyəti, dərəcəsi. Tamaşanın effektivliyi. // Nəticə, nəticəlilik

  Tam oxu »
 • EFFEKTLİ

  sif. 1. Təsirli, güclü təsir, effekt bağışlayan, effekt yaradan. Xüsusən finalda bol meyvəli alma ağaclarının bir-birinin dalınca səhnəyə doğru enməsi

  Tam oxu »
 • EFİ́R

  [yun.] 1. Qədim yunanların təsəvvürüncə: havanın ən yuxarı, sadə, təmiz və şəffaf təbəqəsi. 2. Dünyanı əhatə edən hava, radiodalğalarının yayıldığı fə

  Tam oxu »
 • EFİRLİ

  sif. Tərkibində efir olan. Efirli maddələr. Efirli bitkilər. Efirli dərman

  Tam oxu »
 • EH

  nida. 1. Kədər, təəssüf, ümidsizlik, həsrət kimi hissləri ifadə edir. [Şərəfnisə:] Eh, heç vaxt deyə bilmənəm ki, nədən ötrü ağlayırdım

  Tam oxu »
 • EHKAM

  is. [ər. “hökm” söz. cəmi] 1. Hər hansı bir nəzəriyyənin (əsasən dini nəzəriyyənin) əsas qanunu. İslam dininin ehkamları

  Tam oxu »
 • EHKAMPƏRƏST

  sif. [ər. ehkam və fars. …pərəst] Qeyri-tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul edən

  Tam oxu »
 • EHKAMPƏRƏSTLİK

  is. Qeyri-tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul etmə

  Tam oxu »
 • EHMAL

  [ər.] 1. zərf Yavaş, yavaşca, sakit, asta, üsullu. Qapını ehmal açmaq. Sözü ehmal demək. – Bir para söz də deyir ehmal kişi! Ağzıdualı, qoca baqqal ki

  Tam oxu »
 • EHMAL-EHMAL

  zərf Yavaş-yavaş, astaasta, ağır-ağır; səs, gurultu salmadan. Ehmal-ehmal danışmaq. Ehmal-ehmal yerimək

  Tam oxu »
 • EHMALCA

  bax ehmallıca. Ehmalca ayağa qalxmaq. Ehmalca gülmək. – Sözü lazımdır ehmalca demək, “pişiyim-pişiyimnən” demək… C

  Tam oxu »
 • EHMALDAN

  zərf Yavaşdan, astadan, yavaş, asta, üsulluca. Ehmaldan danışmaq. – Bəhram məktubu büküb gərəksiz bir vəsiqə kimi kitabların üstünə tulladı və çox ehm

  Tam oxu »
 • EHMALLI

  bax ehmal 1-ci mənada. Ehmallı tərpənmək. Ehmallı gəlmək. Şeyləri ehmallı düşürmək. – O, daşıqçılara yüklərin ehmallı düşürülməsini tapşırdı

  Tam oxu »
 • EHMALLICA

  zərf Sakitcə, astadan, yavaş-yavaş, ehtiyatla, üsulla. Ehmallıca çıxıb getmək. Ehmallıca qapını döymək

  Tam oxu »
 • EHMALLIQ

  is. Sakitlik, yavaşlıq, üsulluluq, ehtiyatlılıq. …[Salman kişinin] üslubunda kənd sakitliyi və ehmallılığı hakimdir

  Tam oxu »
 • EHMALLILIQ

  is. Sakitlik, yavaşlıq, üsulluluq, ehtiyatlılıq. …[Salman kişinin] üslubunda kənd sakitliyi və ehmallılığı hakimdir

  Tam oxu »
 • EHMALSIZ

  zərf Ehtiyatsız, ehtiyat gözləmədən, üsulsuz. Müqim bəy əlinin içi kimi bilirdi ki, ehmalsız tərpənib, deyinə-deyinə yuxuya gedən Zərrintac xanımı oya

  Tam oxu »
 • EHMALSIZLIQ

  is. Ehtiyatsızlıq, ehtiyat gözləməmə, üsulsuzluq

  Tam oxu »
 • EHRAM₂

  is. [ər.] 1. din. Hacılıq ziyarətinə gələnlərin Məkkəyə daxil olmaları və tələb olunan gerimə bürünmə mərasimi

  Tam oxu »
 • EHRAM₁

  is. [ər.] Qədim Misirdə: fironların nəhəng məqbərəsi, sərdabəsi; piramida

  Tam oxu »
 • EHSAN

  is. [ər.] 1. din. Ölmüş adamın adına, xatirəsinə verilən yemək; xeyrat. Ehsan vermək. – Rəsul atasını layiqincə dəfn etdikdən sonra başladı ehsan verm

  Tam oxu »
 • EHSANÇI

  is. Savab məqsədi ilə ehsan verən, ehsan edən adam. Müdir ehsançı və səxavətli qadınla həddindən artıq maraqlanırdı

  Tam oxu »
 • EHSAS

  is. [ər.] kit. Duyma, hiss etmə; duyğu, hiss. Ehsas etmək (duymaq). – Gözlərim bu qədər cinayəti görməkdən, beynim isə ehsas etmək və duymaqdan yorulm

  Tam oxu »
 • EHSASAT

  is. [ər. “ehsas” söz. cəmi] kit. Hisslər, duyğular. XVI əsrdə Azərbaycan dili hər cür fəlsəfi fikirləri və dərin ehsasatı ifadə edəcək yüksəkliyə qalx

  Tam oxu »
 • EHTİKAR

  is. [ər.] Mal, ərzaq və s.-ni ucuz qiymətə alıb sonradan baha qiymətlə satma işi. “Taxıl, taxıl” deyib də, çox çığırma zəngəzurlu tək; Bəyin, xanın, x

  Tam oxu »
 • EHTİKARÇI

  is. Ehtikarla məşğul olan adam (bax ehtikar). Bəhayi dininə sadiq olanlar isə əksəriyyətlə böyük-kiçik tacir, ehtikarçı, dükançılardır

  Tam oxu »
 • EHTİKARÇILIQ

  is. Ehtikarla məşğul olma, möhtəkirlik etmə; alverçilik

  Tam oxu »
 • EHTİMAL

  is. [ər.] 1. Bir şeyin ola bilməsi, baş verə bilməsi, mümkünlüyü. Onun bu gün gəlməyinə ehtimal azdır

  Tam oxu »
 • EHTİMAM

  is. [ər.] köhn. Səylə çalışma, səy göstərmə

  Tam oxu »
 • EHTİRAQ

  is. 1. Alışma, tutuşma. 2. Bir səyyarənin Günəşə yaxınlaşması, Günəşlə bir bürcdə olması

  Tam oxu »
 • EHTİRAM

  is. [ər.] Dərin hörmət, sayğı. …Qasım əminin kənddə artıq ehtiramı vardı. Ə.Haqverdiyev. Kazım kişi bu ehtirama görə razılıq elədi və yenə fikrində du

  Tam oxu »