Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • D

  Azərbaycan əlifbasının beşinci hərfi. bax de1

  Tam oxu »
 • DA

  “Daha” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub “a” uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi-Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qal

  Tam oxu »
 • DA

  1. Danışan şəxsin məsələyə münasibətini, hiss və həyəcanını bildirməyə xidmət edən və çox vaxt yerindən və məna çalarından asılı olub müəyyən intonasi

  Tam oxu »
 • DABAQ

  is. bayt. Qaramal, davar və donuzlarda yoluxucu xəstəlik. Dabaq xəstəliyinə qarşı mübarizə.□ Dabaq olmaq – dabaq xəstəliyinə tutulmaq

  Tam oxu »
 • DABAN

  is. 1. İnsan və heyvan ayağının dal hissəsi. Çox gəzməkdən dabanlarım sızıldayır. 2. Ayağa geyilən şeylərin arxa hissəsi

  Tam oxu »
 • DABAN-DABANA

  zərf Tamamilə. Dabandabana zidd. – Bu şərq küləyilə dabandabana; Bu uzun yollarda qovub səhəri; Böyük Şərq şerinin dühası gəlir

  Tam oxu »
 • DABANA

  is. Qapının, pəncərənin, darvazanın alt böyründə olub, çərçivəyə girən və yuvasında dönə bilən çıxıntı

  Tam oxu »
 • DABANBALIĞI

  is. zool. Çəkikimilər fəsiləsindən qırmızı üzgəcli şirin su balığı

  Tam oxu »
 • DABANBASA

  bax dabanbasma. Sənəm, səsəmi gəldin? Dabanbasamı gəldin? A.Şaiq

  Tam oxu »
 • DABANBASARAQ

  bax dabanbasma. Kimi evə yüyürürdü, kimi də dabanbasaraq küçəyə qaçırdı. S.Şamilov

  Tam oxu »
 • DABANBASMA

  zərf 1. Sürətlə, qaçaraq, tələsik. 2. Addım-addım izləyərək. Kürkçüoğlu onu göz açmağa qoymayıb, dabanbasma onu paytaxtadək təqib edirdi

  Tam oxu »
 • DABANCIQ

  is. Kiçik daban, incə daban

  Tam oxu »
 • DABANDAŞI

  is. Əldə, dabanda bərkləşmiş çirki sürtüb çıxarmaq üçün süngər kimi məsaməli yüngül daş; pemza, süngərdaşı

  Tam oxu »
 • DABANIÇATLAQ

  sif. dan. Pinti, natəmiz. Yerə kəlağayı sərib, qızı onun üstündə gəzdirərdilər ki, görsünlər, kəlağayı qırışmır ki… Qırışmış olsa, dabanıçatlaqdır, –

  Tam oxu »
 • DABANIQALXIQ

  sif. dan. Gəzəyən

  Tam oxu »
 • DABANIQARA

  bax qaradaban

  Tam oxu »
 • DABANLAMA

  “Dabanlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DABANLAMAQ

  f. Ardınca düşmək, addım-addım izləmək, təqib etmək. Yüzlərlə adam bir-birini dabanlayırdı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • DABANLI

  sif. 1. Dabanı olan. Dabanlı tufli. 2. məc. dan. Qılçaları qüvvətli. Dabanlı adam

  Tam oxu »
 • DABANSIZ

  sif. Dabanı olmayan. Dabansız ayaqqabı

  Tam oxu »
 • DABBAĞ

  is. [ər.] Heyvan dərilərini aşılama vasitəsilə gönə və meşinə çevirmək sənəti ilə məşğul olan usta. Dabbağ sevdiyi dərini yerdən-yerə vurar

  Tam oxu »
 • DABBAĞXANA

  is. [ər. dəbbağ və fars. …xanə] Xam dərilərdən aşılama yolu ilə gön və meşin hazırlanan karxana, emalatxana

  Tam oxu »
 • DABBAĞLIQ

  1. is. Xam dəriləri gön və meşin halına salma sənəti. Dabbağlıq etmək. 2. sif. Gön və meşin olmağa yarayan

  Tam oxu »
 • DAD₁

  is. 1. Yeyilən və ya içilən şeyin acılıq, şirinlik, turşluq, duzluluq, şitlik və s. cəhətdən hiss olunan xüsusiyyəti; tam

  Tam oxu »
 • DAD₃

  nida. Aman, haray, vay. Ey sevdiyim, səndən qeyri kimim var? Gəl üstümə, aman, öldüm, dad, öldüm! M.V

  Tam oxu »
 • DAD

  is. [fars] 1. Fəryad, fəğan, haray. Dedi: ayə nədir bu dadə səbəb; Halətin görsənir nəzərdə əcəb. S.Ə

  Tam oxu »
 • DAD-AMAN

  bax dad3

  Tam oxu »
 • DAD-BİDAD

  nida [fars.] Adətən “ey dadbidad” şəklində – təəssüf, kədər bildirir. Müxtəsər, əqlim çaşıb, ey dad-bidad Ərdəbil; Bir də namərdəm, əgər etsəm səni ya

  Tam oxu »
 • DAD-DAMAQ

  is. Ləzzət, nəşə. Yurd edəli Azərbaycanı; Dad-damaq vermisən bizim ellərə. R.Rza

  Tam oxu »
 • DAD-DUZ

  is. Bax dad1 1-ci mənada. Bu xörəyin dadı-duzu yoxdur. Dadına-duzuna baxmaq. – Nanə xala yeyir, bişirdiyi xörəyin dadını-duzunu soruşurdu

  Tam oxu »
 • DAD-FƏĞAN

  bax dad-fəryad

  Tam oxu »
 • DAD-FƏRYAD

  is. [fars.] Köməyə çağırma. // Fəryad, fəğan, dad. □ Dad-fəryad etmək (eləmək) – imdada çağırmaq, köməyə çağırmaq

  Tam oxu »
 • DADAMAL

  sif. dan. Bir şeyə (adətən arzu edilməyən şeyə) dadanmış, öyrəşmiş; vərdişli, adətkərdə. □ Dadamal olmaq (öyrənmək, düşmək) – adət etmək, öyrəşmək, da

  Tam oxu »
 • DADANAQ

  bax dadamal. □ Dadanaq olmaq – öyrənmiş olmaq, yaxın olmaq, tanımaq

  Tam oxu »
 • DADANDIRILMA

  “Dadandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADANDIRILMAQ

  məch. Öyrəşdirilmək, alışdırılmaq, dadanaq edilmək

  Tam oxu »
 • DADANDIRMA

  “Dadandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADANDIRMAQ

  f. Bir şeyin dadını daddırmaqla və ya başqa vasitə ilə alışdırmaq, bir şeyə dadanmasına səbəb olmaq, bir şeyə aludə etmək, dadanması üçün şərait yarat

  Tam oxu »
 • DADANIQ

  bax dadanaq

  Tam oxu »
 • DADANMA

  “Dadanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADANMAQ

  f. Bir şeyin dadını dadıb alışmaq; bir şeyə adət etmək, öyrəşmək, adətkərdə olmaq, aludə olmaq (adətən arzu edilməyən bir şeyə)

  Tam oxu »
 • DADANMIŞ

  f.sif. Bir şeyin dadını dadıb ona alışmış, adət etmiş, aludə olmuş. Dadanmış qudurmuşdan betərdir. (Ata

  Tam oxu »
 • DADAŞ

  is. Kiçik qardaş və bacıların böyük qardaşa verdikləri ad; böyük qardaşa müraciət. Bir gün gəldim, rəhmətlik dadaşıma dedim: – Dadaş, məni qoy dərsə

  Tam oxu »
 • DADBİLMƏ

  is. Bir şeyin dadını bilmə qabiliyyəti, dad duyğusu – beş duyğudan biri

  Tam oxu »
 • DADBİLMƏZLİK

  is. Dadbilmə hissinin olmaması

  Tam oxu »
 • DADDIRMA

  “Daddırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADDIRMAQ

  f. 1. Dadına baxdırmaq, dadını-ləzzətini duyacaq dərəcədə yedirmək, ya içirmək. 2. məc. Hiss etdirmək

  Tam oxu »
 • DADICI

  is. xüs. Bir şeyin dadını müəyyən edən mütəxəssis; dequstator, dequstasiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • DADIXMA

  “Dadıxmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DADIXMAQ

  f. Çox qalmaqdan dadını itirmək, yaxud pis dadmaq, dadı korlanmaq

  Tam oxu »