Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • C

  Azərbaycan əlifbasının üçüncü hərfi. bax ce

  Tam oxu »
 • CABƏCA

  zərf [fars.] Yerbəyer, yerliyerində, qaydasınca, lazımınca. İşini cabəca yerinə yetirdi. – [Ağa Kərim xan:] Adbaad hər nə ki sizə buyuracağam, o bu gü

  Tam oxu »
 • CAD

  is. Darı unundan bişirilən çörək. [Araz] içəri atılan kimi bərk şeyin nə olduğunu bilmək üçün onu əli ilə axtarıb, nəhayət, tapdı

  Tam oxu »
 • CADAR

  is. məh. Bataqlıq yerin quruyandan sonra çox və xırda çatlaması

  Tam oxu »
 • CADAR-CADAR

  sif. və zərf Çatlaq-çatlaq, yarıq-yarıq, hər tərəfi çatlamış. Ağayev zamanın məhvedici təsirindən pozulmuş, cadar-cadar olmuş divarlara bir də baxdı

  Tam oxu »
 • CADARLANMA

  “Cadarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CADARLANMAQ

  f. Cadar-cadar olmaq, çatlamaq. Katibin gözləri qurumuş, dildodağı təpimiş və cadarlanmış (f.sif.) dodaqlarından qan çırtlayaraq çənəsinə qədər uzanmı

  Tam oxu »
 • CADDƏ

  is. [ər.] İşlək yol, magistral yol. Gözümə görünən çiçəkləri toplaya-toplaya bir caddə yola çıxdım. A

  Tam oxu »
 • CADU

  is. [fars.] 1. Sehr, sehrbazlıq. [Xanpəri:] [Dərvişin] cadusunda mən bir hikmət görmüşəm ki, əgər istəsə, bu saatda məni qocamdan boşadar

  Tam oxu »
 • CADU-PİTİK

  bax cadu 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • CADUBAZ

  bax cadugər

  Tam oxu »
 • CADUBAZLIQ

  bax cadugərlik. Genə dualar, genə cadubazlıq meydana gəldi. N.Nərimanov

  Tam oxu »
 • CADUÇU

  bax cadugər

  Tam oxu »
 • CADUÇULUQ

  bax cadugərlik. Kahinlərin falçılığı, caduçuluğu, cindarlığı və tilsimçilik sənətləri hindulər arasında çox mütədavildir

  Tam oxu »
 • CADUGƏR

  is. və sif. [fars.] Cadugərliklə məşğul olan; sehrbaz, ovsunçu. [Dostəli dərvişə:] Bu sirdən heç kəs əyan ola bilmir

  Tam oxu »
 • CADUGƏRLİK

  is. Ovsunçuluq, sehrbazlıq

  Tam oxu »
 • CADUKÜN

  is. [fars.] köhn. Bax cadugər. Cadukünsən, tasa bax; Ya bu gün gəl, ya sabah. Ellər şadlıq içində; Biz keçirən yasa bax

  Tam oxu »
 • CADULAMA

  “Cadulamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CADULAMAQ

  f. Mövhumata inananların təsəvvürüncə cadu ilə öz təsiri altına almaq; ovsunlamaq

  Tam oxu »
 • CAĞ

  is. 1. Çəpər. Evin qabağına cağ çəkmək. – Zeynal bəy dərin bir sükutda bağın sökük cağlarının dibi ilə başını aşağı salıb, yavaş-yavaş getməyə başladı

  Tam oxu »
 • CAĞILDAMA

  “Cağıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CAĞILDAMAQ

  f. Bir-birinə dəyərək və ya ayaq altında qalaraq cağ-cağ səs çıxarmaq (xırda daşlar, tökülən qozlar haqqında)

  Tam oxu »
 • CAĞILTI

  is. Bir-birinə dəyən xırda daşlardan, qozlardan və s.-dən çıxan səs. [Adilə və İlyas] susmuşdu. Yalnız ayaqları altında sınan quru çör-çöplərin çatırt

  Tam oxu »
 • CAĞLAMA

  “Cağlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CAĞLAMAQ

  f. Çəpər (hasar) çəkmək, çəpərləmək, hasarlamaq

  Tam oxu »
 • CAĞLANMA

  “Cağlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CAĞLANMAQ

  məch. Çəpərlənmək, hasarlanmaq

  Tam oxu »
 • CAĞLI

  sif. Cağ vurulmuş, çəpərli, hasarlı. Cağlı bağça

  Tam oxu »
 • CAH

  is. [ər.] klas. 1. Mənsəb, məqam, rütbə. Vəfalı dostumu hər dəm anaram; Ona qurban cahım, cəlalım mənim

  Tam oxu »
 • CAH-CALAL

  is. [ər.] Calal, ehtişam, büsat, dəbdəbə, təmtəraq, var-dövlət, əzəmət. Keçmişdəki… cah-calaldan, mal-dövlətdən, sövt-sədadan şair bir əsər görməyib…

  Tam oxu »
 • CAH-CALALLI

  sif. 1. Təntənəli, dəbdəbəli, təmtəraqlı, büsatlı, əzəmətli, möhtəşəm. Cah-calallı saray. Cah-calallı ziyafət

  Tam oxu »
 • CAHAN

  is. [fars.] Dünya, aləm, kainat. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Nəsimi. Çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə; Cütçü sürür tarlada cüt şur

  Tam oxu »
 • CAHANDAR

  is. [fars.] klas. Cahangir, hökmdar, padşah. Ərz elədilər ki: “Ey cahandar! Məcnundan olubmusan xəbərdar?” Füzuli

  Tam oxu »
 • CAHANDARLIQ

  is. klas. Cahangirlik, hökmdarlıq, padşahlıq. [Yusif şahın] …əql və fərasətindən, … cahandarlığından elçi və əmələsi vəcd etdilər

  Tam oxu »
 • CAHANGİR

  is. [fars.] 1. Dünyanı istila edən, dünyanı tutan, ölkələr fəth edən; imperialist. [Elxan:] Mən üzümə bir din qalxanı çəkib cahangirlərin cəlladlığını

  Tam oxu »
 • CAHANGİRLİK

  is. Başqa ölkələri istila etməyə çalışan, bütün dünyanı tutmaq üçün göstərilən meyil və hərəkət; imperializm

  Tam oxu »
 • CAHANŞÜMUL

  sif. [fars. cahan və ər. şümul – şamil olan] Bütün dünya üçün əhəmiyyəti olan, dünyanı tutan, dünyaya yayılan, böyük tarixi əhəmiyyəti olan, dünyada t

  Tam oxu »
 • CAHANŞÜMULLUQ

  is. Bütün dünya üçün əhəmiyyətli olma, dünyaya yayılma, dünyada tanınma, böyük tarixi əhəmiyyəti olma

  Tam oxu »
 • CAHIL

  sif. dan. [ər.] Cavan, gənc. [Qulu:] [Yusif] bəli, hələ cahıldır. Pis günlər görməyibdir. N.Nərimanov

  Tam oxu »
 • CAHIL-CUHUL

  top. dan. Cahıllar, cavanlar, cavan oğlanlar. …Hamıdan da az danışan Qasım əmi və qeyri cahıl-cuhul idi… C

  Tam oxu »
 • CAHILBAŞI

  is. köhn. zar. Məhəllə cahıllarına başçılıq edən, dikbaş, lovğa oğlan; ataman. Cahılbaşı yavaşıdı. – Atan oldu behiştdə, bu başqa məsələ

  Tam oxu »
 • CAHILCA

  sif. Çox cahıl, cavanca

  Tam oxu »
 • CAHILLAŞDIRMA

  “Cahıllaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CAHILLAŞDIRMAQ

  f. Cahıl göstərmək, cavan göstərmək

  Tam oxu »
 • CAHILLAŞMA

  “Cahıllaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CAHILLAŞMAQ

  f. köhn. dan. Cavanlaşmaq, gəncləşmək, cavan görsənmək. [Hacı Sadıq:] Maşallah, gözüm dəyməsin, ağa gündən-günə cahıllaşır… N

  Tam oxu »
 • CAHILLIQ

  is. Cavanlıq, gənclik. Cahıllıq zamanı keçibdir əgər; Yenə yüz naxələf oğlana dəyər. Q.Zakir. [Şahnisə:] Ay qədimi, deyəsən, cahıllığın yadına düşdü

  Tam oxu »
 • CAHİL

  sif. [ər.] 1. Oxumamış, savadsız, avam, nadan, anlamaz, qanmaz, heç şeydən xəbəri olmayan. Ağ at ilə cahil ağaya qulluq eləmə

  Tam oxu »
 • CAHİLANƏ

  sif. və zər. [ər. cahil və fars. …anə] Avam-avam, cahilcəsinə, avamcasına, nadancasına, anlamazcasına

  Tam oxu »
 • CAHİLİYYƏ

  is. [ər.] tar. Ərəblərdə müsəlmanlıqdan əvvəlki dövr. Cahiliyyə dövrünün bütləri

  Tam oxu »