Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • F

  Azərbaycan əlifbasının səkkizinci hərfi. bax fe

  Tam oxu »
 • FA

  [ital.] Musiqi qammasının “do”dan başlayan dördüncü səsi; bu səsi ifadə edən not

  Tam oxu »
 • FABRİ́K

  [lat. fabrica – emalatxana] Xammaldan maşınla müxtəlif məmulat hazırlanan sənaye müəssisəsi. Tikiş fabriki

  Tam oxu »
 • FABRİK-MƏTBƏX

  [lat. fabrica və ər. mətbəx] Mexaniki üsulla çoxlu yemək hazırlanan iri ictimai iaşə müəssisəsi. Qabaqcıl fabrik-mətbəx

  Tam oxu »
 • FABRİKÁNT

  [lat.] Fabrik sahibi olan fabrikçi

  Tam oxu »
 • FABRİKÇİ

  bax fabrikant. [Mirağa:] Mülkədar, fabrikçi və tacir zəhmət çəkmir. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • FÁBULA

  [lat. fabula – təmsil, nağıl] 1. ədəb. Bədii əsərin qısa məzmunu, hadisələrin ardıcıl ifadəsi. Romanın fabulası çox mürəkkəbdir

  Tam oxu »
 • FACİƏ

  is. [ər.] 1. Dəhşətli, ağır nəticəli hadisə, fəlakət, müsibət, bədbəxtlik. Başına faciə gəlmək. Alkoqolizm faciə ilə nəticələnir

  Tam oxu »
 • FACİƏLİ

  sif. Faciə ilə dolu; müsibətli, faciəyə səbəb olan, faciə ilə nəticələnən; dəhşətli, fəci. Alagöz öz daxili aləmi ilə bir cəzirə kimi yaşayan evdən qa

  Tam oxu »
 • FAĞIR

  is. və sif. [ər.] 1. Aciz, yazıq, məzlum; dinc, sakit. Fağır kişi. – [Nəbi pristav Mehdi bəyi görcək deyinir:] Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? “Qaçaq

  Tam oxu »
 • FAĞIR-FAĞIR

  zərf Yazıq-yazıq, məzlumməzlum; fağırcasına. Fağır-fağır oturmaq. – Mehriban fağır-fağır kişinin dalınca baxıb bir müddət qapını örtmədi

  Tam oxu »
 • FAĞIR-FÜQƏRA

  top. [ər.] Cəmiyyətin aşağı, yoxsul təbəqələri, varı olmayanlar, kasıblar, yoxsullar. Qoçular, quldurlar qatar taxırlar; Fağır-füqəraya yan-yan baxırl

  Tam oxu »
 • FAĞIRLAŞMA

  “Fağırlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FAĞIRLAŞMAQ

  f. Acizləşmək, aciz olmaq, yazıqlaşmaq, əvvəlki ötkəmliyini, təşəxxüsünü itirmək, sakitləşmək. Gəlin fağırlaşmışdı

  Tam oxu »
 • FAĞIRLIQ

  is. 1. Acizlik, yazıqlıq, məzlumluq. 2. Yoxsulluq, kasıblıq

  Tam oxu »
 • FAHİŞƏ

  is. [ər.] Özünü pula satan, fahişəliklə məşğul olan qadın. // məc. Son dərəcə alçaq, prinsipsiz, satqın adam haqqında

  Tam oxu »
 • FAHİŞƏXANA

  is. [ər. fahişə və fars. …xanə] Fahişələrin yaşadıqları və gələnləri qəbul etdikləri ev, mənzil

  Tam oxu »
 • FAHİŞƏLİK

  is. Qadınların özlərini pula satması. [Qətibə qəlbində Səba xanıma acıqlanaraq:] …Sən elə bilmə ki, tədbirli, bacarıqlısan… Səni mənə üstün gətirən bi

  Tam oxu »
 • FAXİR

  sif. [ər.] köhn. 1. Fəxr edən, öyünən, lovğalanan. 2. Gözəl, qiymətli, parlaq. Hacı Kamyab libaslarının ən faxirini geyib Xudayar xanın vüruduna hazır

  Tam oxu »
 • FAİL

  sif. [ər.] köhn. 1. İşləyən, edən. 2. Təsir edən. 3. is. Ərəb qrammatikasında feli sifət modeli

  Tam oxu »
 • FAİZ

  is. [ər.] 1. Hər hansı ədədin tam (vahid) kimi götürülən yüzdə biri (% işarəsi ilə göstərilir). Sadə faiz düsturu

  Tam oxu »
 • FAİZLİ

  sif. Faiz verən, faiz (gəlir) gətirən. Faizli istiqraz

  Tam oxu »
 • FAİZSİZ

  sif. Üstünə faiz gəlməyən, faizi olmayan, faizlə gəlir verməyən. Faizsiz istiqraz. Faizsiz borc

  Tam oxu »
 • FAKS

  is. [ing.] 1. Elektron rabitə cihazı. 2. Qrafik məlumatın qəbulu və verilməsi üsulu

  Tam oxu »
 • FAKSİ́MİLE

  [lat.] 1. Əlyazması, sənəd, imza və s.-nin fotomexaniki reproduksiya yolu ilə çıxarılmış dəqiq surəti

  Tam oxu »
 • FAKT

  [lat. factum – edilmiş, baş vermiş] 1. Həqiqətən olmuş hadisə, əhvalat, qəziyyə. Bu deyilənlər uydurma deyil, faktdır

  Tam oxu »
 • FAKTİ́K

  sif. [lat.] Gerçək, həqiqi, faktlara əsaslanan. Faktik vəziyyət. ◊ Faktik nikah hüq. – qanunun müəyyən etdiyi qaydada qeyd olunmamış nikah

  Tam oxu »
 • FAKTOQRÁFİYA

  [lat. factum və yun. grapho – yazıram] kit. Faktların (olmuş hadisələrin) təhlil edilmədən, ümumiləşdirilmədən və ya bədii cəhətdən işlənilmədən təsvi

  Tam oxu »
 • FÁKTOR

  [lat. factor – edən, düzəldən] Hər hansı prosesin, hadisənin gedişini şərtləndirən moment, fakt; amil

  Tam oxu »
 • FAKTÓRİYA

  [lat.] 1. Avropa tacirlərinin müstəmləkə ölkələrində ticarət kontoru və yaşadıqları yer. 2. Ucqar ovçuluq rayonlarında ticarət və təchizat məntəqəsini

  Tam oxu »
 • FAKTÚRA

  [lat. factura – quruluş] 1. xüs. İncəsənət əsərlərində bədii üsulun xüsusiyyəti. Şerin fakturası. Simfoniyanın fakturası

  Tam oxu »
 • FAKULTATİ́V

  sif. [fr.] Məcburi olmayan, könüllü, öz arzusu ilə seçilən. Mühazirələrin fakultativ kursu

  Tam oxu »
 • FAKÜLTƏ

  [alm.] Ali məktəblərin tədris obyektinə görə bir-birindən ayrılan şöbələrindən hər biri. Kimya fakültəsi

  Tam oxu »
 • FAQÓT

  [ital.] Konusvari kanalı və ikiqat qamış dilçəyi olan, nəfəsli musiqi aləti. Faqotun konusvari gövdəsi

  Tam oxu »
 • FAL₃

  is. Dilim. Bir fal çörək

  Tam oxu »
 • FAL₂

  is. Toyuğun başqa yerdə deyil, müəyyən olunmuş yerdə yumurtlaması üçün ora qoyulan yumurta. Yumurtlamadı, yumurtlamadı, falını bəs neylədi? (Ata

  Tam oxu »
 • FAL₄

  is. [holl.] Yelkəni qaldırmaq üçün istifadə edilən kəndir

  Tam oxu »
 • FAL₁

  is. [ər.] 1. Falçıların noxuda, suya, güzgüyə, kitaba və s.-yə baxmaqla gələcəkdən və ya keçmişdən xəbər verməsi

  Tam oxu »
 • FALABAXAN

  bax falçı

  Tam oxu »
 • FALAQQA

  is. Molla məktəblərində şagirdləri cəzalandırmaq üçün işlədilən alət. Kimisi dərs oxuyur, kimisi falaqqadan təzə çıxmış ayaqlarını ovuşdurub ağlayır…

  Tam oxu »
 • FALÁNQA

  [yun.] 1. Fransız utopik sosialisti Şarl Furyenin (1772-1837) layihəsində: ideal cəmiyyətin ilkin özəyi olan əmək icması, kollektiv təsərrüfat

  Tam oxu »
 • FALANQAÇI

  is. Falanqa üzvü (bax falanqa 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • FALÇI

  is. Falabaxan, fal açmaqla, falçılıqla məşğul olan adam. Falçı falçıya fənd vurmaz. (Ata. sözü). Xanbibim falçı, nənəm bağtoxuyan; Bizdə, haşa, yox id

  Tam oxu »
 • FALÇILIQ

  is. Falçının işi, peşəsi. [Yarməmməd] atasının mollalığını, anasının falçılığını gizlətdiyi üçün onu maarif şöbəsindən qovmuşdular

  Tam oxu »
 • FAMİ́LİYA

  is. [lat.] 1. Atadan (bəzən də anadan) övladlarına keçib şəxs adlarına əlavə edilən nəsli, ailəvi ad

  Tam oxu »
 • FAMİLİYALI

  sif. Familiyası olan, müəyyən familiya daşıyan

  Tam oxu »
 • FANATİ́K

  sif. [lat.] Fanatizm mahiyyətində olan; mütəəssib. Fanatik adamlar. Fanatik görüşlər

  Tam oxu »
 • FANÁTİK

  [lat. fanaticus – azğın] 1. Dindarlığı həddini aşaraq, başqa dinlərə düşmən münasibət bəsləyən adam; qatı mövhumatçı

  Tam oxu »
 • FANATİ́ZM

  [lat.] Fanatik adamın düşüncə və hərəkət tərzi; başqa etiqadlara düşmən münasibət bəsləyib öz inandığına hədsiz sədaqət göstərmə, sevmə, öz əqidəsinə

  Tam oxu »
 • FANÉR

  is. [alm.] 1. Yaraşıq üçün taxta şeylərin üzünə yapışdırılan nazik taxta təbəqəsi. 2. Çarpaz yapışdırılmış bir neçə təbəqə nazik ağac qatından ibarət

  Tam oxu »