Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • J

  Azərbaycan əlifbasının on beşinci hərfi. bax je

  Tam oxu »
 • JAKÉT

  is. [fr.] Qısa qadın üst paltarı. Jaket geymək. Jaket isti saxlayır. – Jaketinin altından yaxalığı salınmadan geydiyi köynəyin yaxası nəzəri-diqqəti c

  Tam oxu »
 • JALƏ

  is. [fars.] 1. Şeh, şəbnəm. Güldü gül, açıldı nərgiz, lalə doldu jalədən. Füzuli. Bitir çəməndə lalələr, əlində al piyalələr; Səhər zamanı dür kimi dü

  Tam oxu »
 • JALÜZ

  is. [fr.] Nazik materiallardan qayrılan qat-qat pəncərə pərdəsi

  Tam oxu »
 • JANDARM

  is. [fr.] 1. Jandarmeriyada xidmət edən polis məmuru. …Əziz bəy jandarma gücü ilə bizi əsir kimi dübarə Hacıxoşoya qaytarıb… C

  Tam oxu »
 • JANDARMA

  is. [fr.] 1. Jandarmeriyada xidmət edən polis məmuru. …Əziz bəy jandarma gücü ilə bizi əsir kimi dübarə Hacıxoşoya qaytarıb… C

  Tam oxu »
 • JANDARMALIQ

  bax jandarmeriya

  Tam oxu »
 • JANDARMÉRİYA

  [fr.] Çar Rusiyasında və burjuaziya ölkələrində siyasi mühafizə və inqilabi hərəkata qarşı mübarizə üçün xüsusi polis qoşunları

  Tam oxu »
 • JANR

  [fr.] 1. İncəsənətin hər hansı bir sahəsində süjet və üslub cəhətdən səciyyəvi olan əsərlər növü. Roman janrı

  Tam oxu »
 • JANRİ́ST

  [fr. genre-dən] Məişət mövzusunda şəkillər çəkən rəssam

  Tam oxu »
 • JARQÓN

  [fr.] dilç. Ümumxalq dilindən ayrılan və öz spesifik söz və ifadələri ilə ondan fərqlənən müəyyən ictimai və ya peşəkar qrupunun danışdığı dil

  Tam oxu »
 • JE

  “J” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • JELATİ́N

  [fr.] Məhlulu soyudulduqda həlməşik hala keçən üzvi zülali maddə (texnikada, fotoqrafiyada, təbiətdə və s

  Tam oxu »
 • JELATİNLƏŞDİRİLMƏ

  “Jelatinləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • JELATİNLƏŞDİRİLMƏK

  məch. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulunu soyutmaqla həlməşik halına salınmaq

  Tam oxu »
 • JELATİNLƏŞMƏ

  “Jelatinləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • JELATİNLƏŞMƏK

  f. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulu soyuyaraq həlməşik halına düşmək

  Tam oxu »
 • JELE

  is. [fr.] Meyvə şirələrindən hazırlanan həlməşik desert yeməyi

  Tam oxu »
 • JELONKÁ

  is. köhn. [rus] Keçmişdə: quyulardan neft çıxarmaq üçün işlədilən vedrəyə oxşayan uzunsov qab. Nefti quyudan jelonka deyilən iri dəmir qablarla çıxarı

  Tam oxu »
 • JELONKAÇI

  is. köhn. Keçmişdə jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlə

  Tam oxu »
 • JELONKAÇILIQ

  is. köhn. Jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlənin işi, peşəsi

  Tam oxu »
 • JENŞÉN

  [çin.] bot. Uzaq Şərqdə bitən və kökündən təbabətdə istifadə edilən ot bitkisi. Vətəni Uzaq Şərq olan jenşen bitkisinin kötüyündə qiymətli dərman madd

  Tam oxu »
 • JEST

  [fr.] 1. Əl-qol hərəkəti. 2. məc. Nəzərə çarpdırmaq üçün görülən iş, edilən hərəkət

  Tam oxu »
 • JETÓN

  [fr.] 1. Metal nişan; medal. 2. Metal marka. Kassadan alınan çeki – dəmir jetonu avtomata salmaq lazımdır

  Tam oxu »
 • JİLÉT

  [fr.] Pencək və s. altından geyilən qısa, qolsuz və yaxasız geyim. Hər kəs yaxalığını, vizitkasının ətəklərini, jiletinin düymələrini sahmanladı

  Tam oxu »
 • JİLETKÁ

  bax jilet. Rzaqulu xan bütün əlbisəsini töküb, şiddəti-hərarətdən fəqət bir jiletka ilə oturub, İran kəndlilərinin üryanlığını təsvir edirdi

  Tam oxu »
 • JİLETLİ

  sif. 1. Jileti olan. Jiletli kostyum. 2. Jilet geymiş, əynində jilet olan. Jiletli kişi

  Tam oxu »
 • JİLETLİK

  sif. Jilet üçün yarayan

  Tam oxu »
 • JİRÓ

  is. [ital.] 1. Nağd olmayan hesab növü. 2. Həvalə qeydi, indossament

  Tam oxu »
 • JİRONDÁ

  [fr.] tar. XVIII əsrdə Fransa burjua inqilabı dövründə iri burjuaziyanın mənafeyini əks etdirən və əksinqilab tərəfinə keçmiş olan siyasi qruplaşma [F

  Tam oxu »
 • JİRONDİST

  [fr. Dironde-dən] tar. Jironda partiyasının üzvü, jironda tərəfdarı

  Tam oxu »
 • JİROVKÁ

  [rus. ital. giro-dan] mal. Qarşılıqlı borcun ödənilməsi haqqında haqqhesab əməliyyatı və bu əməliyyat üçün əsas olan sənəd

  Tam oxu »
 • JİTİYE

  is. [rus.] Müqəddəslərin tərcümeyi-halı

  Tam oxu »
 • JMIX

  is. [rus.] Yağlı bitkilərin yağı çıxarılmış toxumlarının qalığı. Jmıx unu (üyüdülmüş, un halına salınmış jmıx)

  Tam oxu »
 • JMIXDOĞRAYAN

  sif. və is. k.t. Jmıxı doğrayıb xırdalayan (maşın)

  Tam oxu »
 • JOKÉY

  [ing.] Cıdırda, çapışmada peşəkar sürücü, minici. İstəyir ki, belindəki; Yarışlarda nəmər alan jokey deyil; Vuruşlarda zəfər çalan igid olsun! B

  Tam oxu »
 • JONQLYÓR

  [fr.] Əlləri ilə bir neçə şeyi məharətlə atıb-tutan sirk artisti

  Tam oxu »
 • JONQLYORLUQ

  is. 1. Jonqlyorun (sirk artistinin) işi, peşəsi. 2 məc. Hoqqabazlıq. Jonqlyorluq etmək

  Tam oxu »
 • JÚLİK

  [rus.] Xəspuş, cibgir, oğru; fırıldaqçı. [Həsən:] Adlarını ağa qoyublar, hamısı julikdirlər, julik!… Ə

  Tam oxu »
 • JULİKLİK

  is. Xəspuşluq, cibgirlik, fırıldaqçılıq

  Tam oxu »
 • JURNÁL

  [fr. journal] 1. Kitabça şəklində nəşr edilən dövri məcmuə. Aylıq jurnal. Tibb jurnalı. Moda jurnalı

  Tam oxu »
 • JURNALİ́ST

  [fr. journal-dan] Jurnalistika ilə məşğul olan peşəkar ədəbi işçi. Azərbaycan milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəyov eyni zamanda məşhur bir jurnali

  Tam oxu »
 • JURNALİSTİ́K

  bax jurnalistlik

  Tam oxu »
 • JURNALİ́STİKA

  [fr. journal-dan] 1. Jurnallarda, qəzetlərdə ədəbi-publisistik fəaliyyət. Jurnalistika ilə məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • JURNALİSTLİK

  is. Jurnalistika ilə məşğul olma, jurnalistin işi, peşəsi. C.Məmmədquluzadənin 40 ilə yaxın ədəbi və 20 ildən artıq davam edən jurnalistlik fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • JÜRİ

  [fr. jury] Konkurslarda, yarışlarda, sərgilərdə və s.-də mükafat təyin edən mütəxəssislər heyəti; həkəm

  Tam oxu »
 • K

  Azərbaycan əlifbasının on altıncı hərfi. bax ke

  Tam oxu »
 • KABAB

  is. [ər.] Köz üstündə şişdə, yaxud od üzərində tavada doğranmış ətdən, balıqdan bişirilmiş xörək. Kabab bişirmək

  Tam oxu »
 • KABABÇI

  is. Kababxanada işləyən adam. [Vəli:] Yoxsa öz oynamağın barəsində kababçı Həsən kimi böyük bir tənqidçinin rəyini soruşmaq istəyirdin? Ə

  Tam oxu »
 • KABABÇILIQ

  is. Kababçı peşəsi. Əhalinin bir qismi də xırda ticarətlə – çayçılıq, kababçılıq, həlimaşıçılıq, bəzzazlıqla məşğul olardı

  Tam oxu »