Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • G

  Azərbaycan əlifbasının doqquzuncu hərfi. bax ge

  Tam oxu »
 • GAH₁

  [fars.] Cümlənin həmcins üzvlərini və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bölüşdürmə əsasında birləşdirən bağlayıcı (əsasən təkrar edilərək i

  Tam oxu »
 • GAH₂

  məh. bax büzmə 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • GAH-GAH

  bax gahbagah. Bilmişəm bulmaq vüsalın, leyk bir ümmid ilə; Gahgah öz xatiri-naşadımı şad eylərəm. Füzuli

  Tam oxu »
 • GAH-GAHI

  bax gah-gah. Əziziyəm, külahı; Götür başdan külahı; Oğul, böyüyəndə sal; Məni yada gah-gahı. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • GAHBAGAH

  zərf [fars.] Hərdənbir, arabir, bəzən, gah-gah. Əziz başın üçün oxu yazımı; Agah ol halımdan gahbagah mənim

  Tam oxu »
 • GAHBİR

  zərf Hərdən, bəzən, arabir, gahdanbir. İnsaf üçün bunu da lazımdır demək ki, əcnəbilərin içində bu da gahbir ittifaq düşür ki, bir kişi hətta övrətinə

  Tam oxu »
 • GAHDAN

  zərf Bəzən, hərdən, arabir. Başına döndüyüm alagöz Pəri; Gahdan ağla, gahdan yada sal məni. Aşıq Abbas

  Tam oxu »
 • GAHDANBİR

  bax gahbir. Gahdanbir bizə gələrdi. – Hər dəfə çörək bişirən vaxt Həlimə xala iki, ya bəlkə üç övrət qonşularından özünə mədədçi çağırardı və gahdanbi

  Tam oxu »
 • GAHGİR₁

  sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at

  Tam oxu »
 • GAHGİR₂

  məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək

  Tam oxu »
 • GAHGİRLİK₁

  is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1). Bu atın gahgirliyi xoşuma gəlmir

  Tam oxu »
 • GAHGİRLİK₂

  is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2)

  Tam oxu »
 • GAHI

  bax gah1. Gahı şaha bir tənə vurar, gahı vəzirə. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • GAHI-GAHI

  bax gah-gah. Ey sevdiyim, qaydasıdır qızların; Gahı-gahı bu söz atmaq nədəndir. Qurbani. Demirəm oynasın ta axşamadək; Gah otursun, gahı-gahı oynasın

  Tam oxu »
 • GAHLI

  bax büzməli. Həmişəki kimi [Şahbəy] yenə də lifəli şalvar, qara gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • GAP

  is. köhn. Söhbət, danışıq. [Kətxuda:] Ay oğul, gapınızın ucundan-qulağından eşitdim. M.Hüseyn. □ Gap etmək – söhbət etmək, danışmaq

  Tam oxu »
 • GAPLAMAQ

  f. köhn. Söhbət etmək, danışmaq

  Tam oxu »
 • GAPTLAMA

  “Gaplamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GAVAHIN

  is. Kotanın, xışın torpaq layını altdan kəsən kəsici hissəsi. Alı kişi enib, şumdan gavahını çıxarıb xışın qulaqlı kötüyünə çaldı

  Tam oxu »
 • GAVALI

  is. Çəyirdəkli girdə, yaxud uzunsov sarı və ya bənövşəyi rəngli meyvə. Yay fəslində ərik, gavalı dəyirdi

  Tam oxu »
 • GAVALILIQ

  is. Çoxlu gavalı ağacı əkilmiş yer, gavalı bağı. Bağın bir hissəsi gavalılıqdır

  Tam oxu »
 • GAVUR

  is. [ər.] 1. Müsəlmanların islam dininə ibadət etməyənlərə verdiyi ad. Gavurun tənbəli – keşiş, müsəlmanın tənbəli – dərviş

  Tam oxu »
 • GAVURLUQ

  is. Müsəlman dininə inanmama; dinsizlik, kafirlik

  Tam oxu »
 • GE

  “G” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • GEC

  zərf Müəyyənləşdirilmiş, qərarlaşdırılmış vaxtdan sonra. Gec getmək. Gec xəbər tutmaq. Gec hərəkət etmək

  Tam oxu »
 • GEC-GEC

  zərf Hərdənbir, bəzən (tez-tez ziddi). [Səməd] evə gec-gec gələrdi. Çəmənzəminli. Mehriban çox gec-gec gülümsünür, gülümsünəndə də üzündəki tənasüb po

  Tam oxu »
 • GEC-TEZ

  zərf Tez olmasa da, mütləq bir vaxt olacaq, bir gün, nə vaxt olursa olsun; labüddən. Gec-tez rastlaşmaq

  Tam oxu »
 • GECDƏN

  zərf Adi vaxtdan tez, həmişəkindən əvvəl. Sabah gecdən çıxmışdım şəhərə, nə gördüm: bir vurhavurdur, bir çalhaçaldır ki, gəl görəsən

  Tam oxu »
 • GECDƏN-GEC

  zərf Çox gec, lap gec. [Qərənfil xalanın] gecdən-gec gözünə yuxu getdi. Ə.Vəliyev. …[Yusif] gecdən-gec dilləndi: – Dedi-qodu yaymaq Qaradonlunun köhnə

  Tam oxu »
 • GECDƏYƏN

  bax gecyetişən

  Tam oxu »
 • GECƏ

  is. 1. Günün günbatandan günçıxana qədər, axşamdan səhərə qədər olan hissəsi. Gecə vaxtı. – Gecənin xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır

  Tam oxu »
 • GECƏ-GÜNDÜZ₁

  is. Gecə-gündüzün davam etdiyi 24 saat müddət. Nə qədər gecəgündüz; Bu sayaq gəlib keçmiş. R.Rza. 2. zərf Daim, həmişə; bütün günü və gecəni, vaxt bil

  Tam oxu »
 • GECƏ-GÜNDÜZLÜ

  bax gecəli-gündüzlü

  Tam oxu »
 • GECƏ-GÜNDÜZLÜK

  sif. Adətən saylarla: bir gecə-gündüzlük – bir gecə-gündüz müddətində olan, bir gecə-gündüzə bəs edən

  Tam oxu »
 • GECƏBƏGÜNDÜZ

  dan. bax gecə-gündüz. Gecəbəgündüz işləmək. – Bir ay gecəbəgündüz; O qırpmadı gözünü. B.Vahabzadə

  Tam oxu »
 • GECƏBƏNÖVŞƏSİ

  is. bot. Yeraltı kök yumruları olan yabanı bəzək bitkisi; gecəçiçəyi

  Tam oxu »
 • GECƏÇIRAĞI

  is. zool. Gecələr parıldayıb işıq verən böcək; işıldaquş

  Tam oxu »
 • GECƏÇİÇƏYİ

  bax gecəbənövşəsi

  Tam oxu »
 • GECƏKƏSDİ

  is. etnoqr. Toy gecələri səhərə qədər sürən şənlik mərasimi

  Tam oxu »
 • GECƏKİ

  sif. Gecə olmuş, gecə baş vermiş. Gecəki hadisə. Gecəki söhbət. – Sübh söndü şəb ki, xəlqə qiblə idi bir çırağ; Gecəki iqbalı gör, gündüzdəki idbarə b

  Tam oxu »
 • GECƏKORLUĞU

  is. tib. Gecələr gözün görmə qabiliyyətinin azalmasından ibarət göz qüsuru; şəbkorluq

  Tam oxu »
 • GECƏKORLUQ

  is. tib. Gecələr gözün görmə qabiliyyətinin azalmasından ibarət göz qüsuru; şəbkorluq

  Tam oxu »
 • GECƏKORU

  is. Gecəkorluğu olan adam; şəbkor

  Tam oxu »
 • GECƏQONAĞI

  is. 1. Bir gecə qonaq qalan adam. Gecəqonağı tezdən getdi. 2. isteh. Oğru mənasında. Milis nəfəri bir neçə tin qaçandan sonra gecə qonaqlarını yaxalad

  Tam oxu »
 • GECƏQUŞU

  is. 1. bax yarasa 1-ci mənada. Çox yeriməyib uşaq yenə durdu, başının üstə bir gecəquşu hərlənib fırlanırdı

  Tam oxu »
 • GECƏLƏMƏ

  “Gecələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GECƏLƏMƏK

  f. Gecəni qalmaq, gecəni keçirmək, bir gecəni yatmaq. Mehmanxanada gecələmək. Kənddə gecələmək. – Fəqət [Tellinin] adamsız, tamamilə xəlvət bir həyətd

  Tam oxu »
 • GECƏLİ-GÜNDÜZLÜ

  zərf Gecə və gündüz, daim. Gecəli-gündüzlü işləmək. – Şərəfoğlu özü xahiş edib [Rüstəmi] hissəsinə keçirdi, iki il gecəli-gündüzlü bir yerdə oldular

  Tam oxu »
 • GECƏLİK

  is. 1. Adətən saylarla işlənərək bir şeyin neçə gecəyə kifayət edəcəyini, neçə gecəyə çatacağını, neçə gecədə görüləcəyini bildirir

  Tam oxu »