Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • R

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi dördüncü hərfi. bax er

  Tam oxu »
 • RABİTƏ

  is. [ər.] 1. Bağlılıq, münasibət. Nəzəriyyə ilə təcrübə arasında rabitə. İşi ilə sözü arasında rabitə yoxdur

  Tam oxu »
 • RABİTƏÇİ

  1. is. Rabitə (2-ci mənada) işçisi. Rabitəçilərin yarışı. // Orduda: rabitə hissəsində xidmət edən şəxs

  Tam oxu »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏ

  “Rabitələndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏK

  f. Əlaqə yaratmaq, rabitə düzəltmək; əlaqələndirmək, birbirinə bağlamaq. Müəllim sualların cavabı üzərində şagirdləri işlədir və ayrı-ayrı cavabları b

  Tam oxu »
 • RABİTƏLİ

  sif. və zərf Yaxşı ifadə edilən, məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş; tərtibli, müntəzəm. Rabitəli danışıq

  Tam oxu »
 • RABİTƏLİLİK

  is. Məntiq və qrammatik cəhətdən müntəzəmlik, düzgünlük, tərtiblilik

  Tam oxu »
 • RABİTƏSİZ

  sif. Bir-biri ilə rabitəsi, əlaqəsi, münasibəti olmayan. [Nuriyyə:] Biz qırıq-qırıq, rabitəsiz sözlər danışa-danışa şəhərdən çıxmışdıq

  Tam oxu »
 • RABİTƏSİZLİK

  is. Rabitənin, əlaqənin, münasibətin olmadığı hal; əlaqəsizlik

  Tam oxu »
 • RACA

  is. [sanskr.] Qədim Hindistanda rəhbərlik və hakimlik rütbəsi

  Tam oxu »
 • RAD

  is. [ing.] Udulan şüalanma dozasının sistemdənkənar vahidi

  Tam oxu »
 • RÁDA

  [ukr.] Ukraynada ali qanunvericilik orqanı

  Tam oxu »
 • RADÁR

  [ing.] bax radiolokator. Radiolokasiyada işlədilən qurğulara radiolokator deyilir. Bəzi yerlərdə bunları müxtəsər olaraq radar adlandırırlar

  Tam oxu »
 • RAD[D]Ə

  is. [ər.] Vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir (adətən “radələri” və “radələrində” şəklində işlədilir)

  Tam oxu »
 • RADƏ

  is. [ər.] Vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir (adətən “radələri” və “radələrində” şəklində işlədilir)

  Tam oxu »
 • RADİÁL

  [lat.] Radius istiqamətində yerləşən. Radial simmetriya

  Tam oxu »
 • RADİÁSİYA

  [lat.] 1. Hər hansı bir cismin elektromaqnit dalğaları şüalandırması; cismin buraxdığı elektromaqnit şüa enerjisi

  Tam oxu »
 • RADİÁTOR

  [lat. radiare – şüa buraxmaq] 1. Motorda suyu soyudan cihaz. Təyyarənin radiatoru. Avtomaşının radiatoru

  Tam oxu »
 • RADİKAL₃

  sif. [lat.] Köklü, əsaslı, qəti, çox təsirli. Radikal tədbirlər. Radikal dəyişikliklər

  Tam oxu »
 • RADİKAL₁

  [lat. radicalis – kök] 1. riyaz. Kökalma əməliyyatını, eləcə də kökalmanın nəticəsini göstərən işarə ( )

  Tam oxu »
 • RADİKAL

  [lat.] 1. Radikallar partiyasının (sol siyasi partiyalardan birinin) üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiyaların proqramında dövlət çərçivəs

  Tam oxu »
 • RADİKALİZM

  [lat.] 1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (bax radikal2 1-ci mənada) dünyag

  Tam oxu »
 • RADİKULİ́T

  [lat. radicula – rişə] tib. Haram iliyi (onurğa beyni) kökcüklərinin iltihabı

  Tam oxu »
 • RADİO...

  [lat. radiare – şüalanmaq, şüa buraxmaq, radius – şüa] Mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi olub aşağıdakı mənalarda işlənir: 1) radioya aid olan, radio

  Tam oxu »
 • RADİO

  [lat. radio – şüalandırıram] 1. Elektrik enerjisinin rabitə, radioverilişi, televiziya, radioteleqrafiya, radiolokasiya və s

  Tam oxu »
 • RADİOAKTİV

  sif. [lat. radiare – şüalanmaq və activus – fəal] Radioaktivliyə aid olan, radioaktivlik xassəsinə malik olan

  Tam oxu »
 • RADİOAKTİVLİK

  is. Atom nüvələrinin nüvə hissəcikləri və ya qamma-kvantlar buraxaraq özbaşına və ya süni surətdə parçalanması (bu proses nəticəsində ilkin nüvələrdən

  Tam oxu »
 • RADİOBİOLÓGİYA

  [lat. radiare, yun. bios və logos] Radioaktiv şüalanmanın orqanizmə təsirini öyrənən elm sahəsi

  Tam oxu »
 • RADİOELEKTRÓNİKA

  [lat. radiare və elektron] Elmin, radiotexnika və elektrotexnika əsasında inkişaf etmiş müxtəlif sahələrinin kompleksinin adı

  Tam oxu »
 • RADİOKİMYA

  [lat. radiare və ər. əlkimya] Kimyanın, radioaktiv maddələrin fiziki-kimyəvi və kimyəvi xassələrini öyrənən sahəsi

  Tam oxu »
 • RADİOQƏBULEDİCİ

  is. Radiodalğaların enerjisini tutmaq, onu başqa şəklə salmaq və istifadə etmək üçün aparat, cihaz

  Tam oxu »
 • RADİOQRAM

  [lat. radiare və gramma] Radioteleqraf vasitəsilə verilən məlumat

  Tam oxu »
 • RADİÓLA

  [lat. radiare] Qrammofon vallarını çaldırmaq üçün qurğusu olan radio cihazı. Radiolanı işə salmaq. Yeni markalı radiola

  Tam oxu »
 • RADİOLAŞDIRILMA

  “Radiolaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • RADİOLAŞDIRILMAQ

  “Radiolaşdırmaq” dan məch

  Tam oxu »
 • RADİOLAŞDIRMA

  “Radiolaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RADİOLAŞDIRMAQ

  f. Radioverilişi vasitələri, radio şəbəkələri, radioqəbuledicilər ilə təchiz etmək

  Tam oxu »
 • RADİOLAŞMA

  “Radiolaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RADİOLAŞMAQ

  f. Radioverilişi ilə təchiz olunmaq

  Tam oxu »
 • RADİOLÓGİYA

  [lat. radiare və yun. logos] Radium və b. radioaktiv maddələrin təsiri və tətbiqi haqqında elm

  Tam oxu »
 • RADİOLOKASİYA

  [lat. radiare və locatio] Havada, su və yer üzərində olan obyektləri tapmaq və onların yerini həmin obyektlərin buraxdığı şüaların istiqamətinə görə m

  Tam oxu »
 • RADİOLOKÁTOR

  [lat.] Fəzada obyektlərin əks etdirdikləri radiodalğalar vasitəsilə onları tapmaq və olduqları yeri müəyyənləşdirmək üçün cihaz və qurğular sistemi

  Tam oxu »
 • RADİOLOQ

  [yun.] 1. Radiologiya mütəxəssisi. 2. Radioaktiv izotoplarla müalicə üsullarından istifadə edən həkim

  Tam oxu »
 • RADİOMAYAK

  [lat. radiare və rus. маяк] Siqnallar vasitəsilə gəmi və təyyarələrin olduqları yeri onlara bildirən xüsusi verici radiostansiyası

  Tam oxu »
 • RADİOREPORTAJ

  [lat. radiare və fr. reportage] İşin gedişi, vəziyyəti və s. haqqında hadisə yerindən (stadiondan, müəssisədən və s

  Tam oxu »
 • RADİOSTÁNSİYA

  [lat. radiare və stantio] 1. Radiosiqnalları verən və qəbul edən müəssisə. 2. Radiodalğalarını şüalandırmaq, habelə qəbul etmək üçün istifadə edilən t

  Tam oxu »
 • RADİOSTUDİYA

  [lat. radiare və ital. studio] Radioverilişləri aparmaq üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq, yer

  Tam oxu »
 • RADİOTEXNİK

  [lat. radiare və yun. technike] Radiotexnika mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • RADİOTÉXNİKA

  [lat. radiare və yun. technike] Yüksəkgərginlikli elektromaqnit rəqslərindən və onların rabitə, veriliş, naviqasiya, astronomiya və s

  Tam oxu »
 • RADİOTELEFÓN

  [lat. radiare, yun. tele və phone] Radio ilə telefon rabitəsi saxlamaq üçün qəbuledici və verici aparatların məcmusu

  Tam oxu »