Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • N

  1. Azərbaycan əlifbasının iyirminci hərfi. bax en. 2. Adı çəkilmək istənilməyən yerə, hərbi hissəyə işarədir

  Tam oxu »
 • NA...

  [fars.] Sözlərin (əsasən isimlərin və sifətlərin) əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -sız/-siz, -suz/-süz mənasını verə

  Tam oxu »
 • NAAVAND

  sif. və zərf [fars.] Avand olmayan, qolay olmayan, qolaysız. □ Naavand düşmək (olmaq) – tərs gəlmək, düz gəlməmək, avand olmamaq

  Tam oxu »
 • NABALİĞ

  sif. [fars. na… və ər. baliğ] köhn. Həddi-büluğa çatmamış. [Heydər bəy Tükəzə:] Ərin uşaq deyildi, nabaliğ deyildi, biz onu tovlayıb aparaydıq! M

  Tam oxu »
 • NABAT

  is. [ər.] Meyvə şirəsilə qənd qarışığından hazırlanan şəffaf kristallik şirni növü. Məşədi Hüseyn müştəriyə nabatı verəndən sonra Kərbəlayı Rzadan kağ

  Tam oxu »
 • NABƏCA

  sif. və zərf [fars.] köhn. Yersiz, münasibətsiz. Nabəca söz. Nabəca fikir. Nabəca hərəkət etmək. – Yox, əbəs fikirdir, xətadır bu; Nabəca, həm də narə

  Tam oxu »
 • NABƏKAR

  sif. və is. [fars.] köhn. 1. İşə yaramayan, boş. 2. Mərdimazar, yaramaz, alçaq. Nabəkar adam. – Bu şəhri-Qəzvində bir nəfər nabəkar peyda olubdur

  Tam oxu »
 • NABƏLƏD

  sif. və is. [fars. na… və ər. bələd] 1. Bələd olmayan, tanımayan, başqa yerdən gəlmiş. Nabələd kor olar

  Tam oxu »
 • NABƏLƏDLİK

  is. Bir yerə, adama, işə bələd olmayan adamın hal və vəziyyəti. [Rübabə] nabələdliyindən necə hərəkət etmək lazım olduğunu kəsdirə bilmirdi

  Tam oxu »
 • NABUD

  sif. [fars.] köhn. Olmayan, mövcud olmayan. Qüvvətin varsa, yaşarsan məsud; Yoxsa, şəksiz, olacaqsan nabud

  Tam oxu »
 • NACAQ

  is. 1. Enliağızlı, qısasaplı balta. Necə oldusa … ustanın əlindən yekə nacaq sürüşüb dənizə düşdü. M

  Tam oxu »
 • NACİNS

  sif. [fars. na… və ər. cins] 1. Cinsi təmiz olmayan, cinsi pozuq; cinssiz. Nacins qarpızın toxumu çox olar

  Tam oxu »
 • NACİNSLİK

  is. Alçaqlıq, nanəciblik, rəzillik. [Nəcəfalı Qarakişiyə:] Elə nacinsliyin, bax, burda da üzə çıxdı. B

  Tam oxu »
 • NAÇAQ

  sif. [fars.] bax nasaz 1-ci mənada. Neçə ildir naçağam. – Qarınqulu yeməkdə qoçaq olar, köməkdə naçaq

  Tam oxu »
 • NAÇAQLAMA

  “Naçaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NAÇAQLAMAQ

  f. Xəstələnmək, azarlamaq. Gecə Şeyxin yanından mürəxxəs olandan sonra, eşşək səhrada naçaqlayıb vəfat elədi

  Tam oxu »
 • NAÇAQLIQ

  bax nasazlıq 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • NAÇALNİK

  is. [rus. начальник] 1. Bir idarəyə, müəssisəyə rəhbərlik edən vəzifəli şəxs; müdir, rəis. Nikolay hospital naçalnikinə raport yazdı

  Tam oxu »
 • NAÇAR

  sif. və zərf [fars.] Çarəsiz, əlacsız, naəlac. [Yusif şah] naçar ümuri-səltənətin icrasına iqdam etdi

  Tam oxu »
 • NAÇARLIQ

  dan. zərf Çarəsizlikdən, əlacsızlıqdan, məcburiyyət qarşısında. [Ağa Məhəmməd şah Qacar:] Naçarlıqdan itaətə gələn düşmənlə müdara etmək aqil iş deyil

  Tam oxu »
 • NAÇİZ

  sif. [fars.] köhn. 1. Heç nəsiz. 2. Heç dərəcəsində olan, lap az. 3. Heç bir əhəmiyyəti olmayan

  Tam oxu »
 • NADAN

  sif. [fars.] 1. Cahil, avam, biliksiz, geridə qalmış, məlumatsız. Nadan adam. Nadanın biridir. – Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır

  Tam oxu »
 • NADANLIQ

  is. Cahillik, avamlıq, gerilik, biliksizlik, mədəniyyətsizlik, cəhalət. Görünür, bu da bir siyasətdir, – deyə [Səməd] öz nadanlığından və bu cür nazik

  Tam oxu »
 • NADÉL

  [rus.] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq Rusiyada: kənd icmasında hər bir kəndli ailəsinin istifadəsinə verilmək üçün ayrılan kiçik torpaq hissəsi; k

  Tam oxu »
 • NADFİL

  is. Xırda dişləri (kərtmələri) olan kiçik yegə

  Tam oxu »
 • NADİDƏ

  sif. [fars.] köhn. 1. Görünməmiş, misilsiz, bərabəri olmayan. 2. Qiymətli, az tapılan, az ələ düşən

  Tam oxu »
 • NADİNC

  sif. 1. Dəcəl, şuluq, dinc oturmayan. Nadinc qız. – Çünki yazıq Cəmil doğrusu çox nadinc idi. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • NADİNCLİK

  is. 1. Dəcəllik, şuluqluq. Nadinclik etmək. – O, öz nadincliyindən zövq alan bir dəcəl kimi şən-şən gülümsəyir

  Tam oxu »
 • NADİR

  sif. [ər.] Aztapılan, az təsadüf edilən, az ələ düşən. Nadir kitab. Nadir əlyazması. Nadir şey. – Səxavət olmayan kəsdə şücaət feli nadirdir; Kərəmsiz

  Tam oxu »
 • NADİRÜLVÜCUD

  sif. [ər.] köhn. Müstəsna, çox az tapılan, nadir hallarda təsadüf edilə bilən. Nadirülvücud şəxs. – Müsəlmanlar arasında belə bir abdar əşar müsənnifl

  Tam oxu »
 • NADÜRÜST

  sif. və is. [fars.] Fırıldaqçı, kələkbaz, hiyləbaz, əliəyri, cüvəllağı, haramzadə. [Gileygüzarov:] Arvad, gələn dəfə bu nadürüstü çağırsaq hər ikimizi

  Tam oxu »
 • NADÜRÜSTLÜK

  is. Fırıldaqçılıq, hiyləbazlıq, əliəyrilik, haramzadəlik. [Cənnətəli ağa:] Qırışmal oğlu, nadürüstlük sənin özündəndir

  Tam oxu »
 • NAEHMAL

  [fars. na… və ər. ehmal] bax ehmalsız. Naehmal hərəkət. Naehmal danışıq

  Tam oxu »
 • NAƏHL

  sif. [fars. na… və ər. əhl] Ləyaqətsiz, yaramaz, tərbiyəsiz, qanmaz. Naəhl adam. // İs. mənasında. Danışdın qaş-göz ilə hər ötən naəhl ilə, zalım! Q

  Tam oxu »
 • NAƏHLLİK

  is. Ləyaqətsizlik, yaramazlıq, rəzillik, alçaqlıq, nanəciblik

  Tam oxu »
 • NAƏLAC

  [fars. na… və ər. əlac] 1. bax əlacsız 2-ci mənada. [İmran:] Bu gecəliyə qonaq olmağı rica etdi, naəlac qalıb razı oldum

  Tam oxu »
 • NAƏLACLIQ

  bax əlacsızlıq. [Əsəd] naəlaclıqdan yardım arayan adam kimi … məktəb xidmətçisinə müraciət etdi. B.Talıblı

  Tam oxu »
 • NAFTALÁN

  is. [yun.] Yumşaq kütlə halında olan, dezinfeksiyaedici, ağrıkəsici dərman preparatı

  Tam oxu »
 • NAFTALİ́N

  [yun. naphtha – neft] Kəskin iyli ağ kristallik maddə (texnikada, habelə yun və dərini güvədən qorumaq üçün işlədilir)

  Tam oxu »
 • NAFTALİNLƏMƏ

  “Naftalinləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • NAFTALİNLƏMƏK

  f. Güvədən qorumaq üçün naftalin səpmək, naftalin tökmək. [Musanın nəvəsi] köhnə kostyumlarını naftalinləyib sandığa yığdı

  Tam oxu »
 • NAFTALİNLƏNMƏ

  “Naftalinlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • NAFTALİNLƏNMƏK

  məch. Güvədən qorumaq üçün naftalin səpilmək, naftalin tökülmək. Xalçalar naftalinlənib

  Tam oxu »
 • NAFTALİNLİ

  sif. Naftalin səpilmiş, naftalin tökülmüş, naftalinə qoyulmuş. Naftalinli palto

  Tam oxu »
 • NAFTÓL

  [yun. naphtha – neft və lat. ol(eum) – yağ] Naftalindən alınan və boya rəngləyici maddəsi kimi istifadə edilən kimyəvi birləşmə

  Tam oxu »
 • NAGAH

  zərf [fars.] Qəfildən, birdən, gözlənilmədən, xəbərsiz, ansızın. Nagah gözəl bir quş uçub gəldi sədayə; Guya dedi; səbr eylə, a Səhhət, bu bəlayə

  Tam oxu »
 • NAGAHAN

  [fars.] 1. bax nagahani. …Orada cavanlar nagahan bəlalara düçar olurlar… C.Məmmədquluzadə. …Hələ ömrümdə belə nagahan şey görməmişəm

  Tam oxu »
 • NAGAHANDAN

  zərf Gözlənmədən, qəfildən, bilmədən, təsadüfən, birdən. Nagahdan gözlərim görəndə səni; Qalmadı canımda ixtiyar, gəlin! M

  Tam oxu »
 • NAGAHANİ

  sif. və zərf Gözlənilməyən, gözlənilməz, naqafil. Nagahani dərd. – Müəllim kəndə vaxtından əvvəl qayıtdı

  Tam oxu »
 • NAGAHANİLİK

  is. Gözlənilməzlik, naqafillik, ansızlıq

  Tam oxu »