Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • V

  Azərbaycan əlifbasının otuzuncu hərfi. bax ve

  Tam oxu »
 • VA

  bax vah

  Tam oxu »
 • VABAL

  bax vəbal

  Tam oxu »
 • VABƏSTƏ

  sif. [fars.] klas. Bağlı, əlaqədar, asılı. Bu gündən etibarən mənim həyatım sənə vabəstədir. A.Şaiq. Ruhum! Səadətim sənə vabəstə hər zaman! Sənsiz ca

  Tam oxu »
 • VABƏSTƏLİK

  is. Bağlılıq, əlaqədarlıq, asılılıq. Vabəstəlikdən bəlkə qurtulaq; Açıla qoldan bu tənabımız. Şəhriyar

  Tam oxu »
 • VACİB

  sif. [ər.] Yerinə yetirilməsi mütləq lazım olan, labüd olan, zəruri, ən mühüm. Vacib məsələ. Bu gün çox vacib işim var

  Tam oxu »
 • VACİBAT

  is. [ər. “vacib” söz. cəmi] köhn. Din və köhnə adab baxımından yerinə yetirilməsi və ya riayət edilməsi vacib olan işlər

  Tam oxu »
 • VACİBLİ

  bax vacib. [Salman bəy:] Bu gecə saat birəcən yazmışam, genə qurtara bilməmişəm. Hamısı vacibli kağızlardı

  Tam oxu »
 • VACİBLİK

  is. Yerinə yetirilməsi vacib, məcburi olma; lazımlıq, labüdlük. [Xəlil Rzanın] “Hara qaçırsan, dayan!” əsəri qaldırdığı problemin vacibliyi, əhatə dai

  Tam oxu »
 • VADAR

  [fars.] Məcbur, məcburiyyət qarşısında qalan. Mən belə etməyə vadaram. □ Vadar etmək – məcbur etmək. Bu xətti-hərəkəti tutub getməyə möhtərəm yazıçıla

  Tam oxu »
 • VADİ

  is. [ər.] 1. İki dağ arasında böyük, uzun çuxur, düzən. Buranın [Dağıstanın] o biri dağlıq qismi bəzi məhsuldar vadi və yaylaqlara malik olsa da, ümum

  Tam oxu »
 • VÁFLİ

  [alm.] Üzərində dama-dama naxışlar olan yüngül peçenye növü (bəzən içinə dondurma və s. tökmək üçün qovuq şəklində olur)

  Tam oxu »
 • VAGİNİ́ZM

  is. [lat.] Qadınlarda xarici cinsiyyət orqanlarının yüksək həssaslığı

  Tam oxu »
 • VAGİR

  is. [fars.] köhn. Bir, yaxud bir neçə şəxs tərəfindən növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxunarkən son beyti və ya beytləri təkrar edən adam

  Tam oxu »
 • VAGİRƏ

  is. [fars.] köhn. Bir neçə şəxs tərəfindən təkrar olunan son beyt və ya beytlər

  Tam oxu »
 • VAGİRLİK

  is. köhn. Vagirin işi. □ Vagirlik etmək – başqası tərəfindən oxunan növhənin, mərsiyənin, yaxud nəğmənin son beytini təkrar etmək

  Tam oxu »
 • VAGÜZAR

  [fars.] : vagüzar etmək köhn. – həvalə etmək, tapşırmaq; birinin üzərinə, öhdəsinə qoymaq. [Şah:] İndi … mən məcburam ki, səltənətdən əl çəkib, taxt-t

  Tam oxu »
 • VAĞ

  is. 1. zool. Əsasən balıqla qidalanan uzundimdik quş. Boz vağ su yaxınlığında yaşayır və orada da qidalanır; onun ayaqları uzun olur, nəinki pəncə lül

  Tam oxu »
 • VAĞAM

  sif. məh. 1. Həddindən artıq yetişmiş, vaxtı ötmüş, vaxtında biçilməmiş və ya dərilməmiş. Qızılgüllər vağam olub töküləndə budağında; Ölməz şair, sən

  Tam oxu »
 • VAĞAMLAMAQ

  f. 1. bax vağanımaq. 2. Rütubətdən pozulmaq, tökülmək

  Tam oxu »
 • VAĞANIMAQ

  f. Ötmək, vaxtında biçilməyib və ya dərilməyib qalmaq. Mirzə bir gün baxdı ki, onun tarlası tamamən yetişib vağanıyıbdır

  Tam oxu »
 • VAĞANIMIŞ

  f.sif. Həddindən artıq yetişmiş, vaxtı ötmüş, vaxtında biçilməmiş və ya dərilməmiş. Vağanımış taxıla od düşsə, bütün məhsul məhv olduğu kimi, pambığa

  Tam oxu »
 • VAĞZÁL

  [ing.] Sərnişinlərə xidmət etmək üçün dəmiryol stansiyasında xüsusi bina. Maşın gedəndən sonra vağzal birdən seyrəldi

  Tam oxu »
 • VAĞZALI

  is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • VAH

  bax vay 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • VAHƏ

  is. [ər.] Böyük səhra və ya çöl ortasında suyu və yaşıllığı olan sahə. Bu münbit vahə qanqal və tikan bitirməz

  Tam oxu »
 • VAHƏSRƏTA

  nida [ər.] klas. Həsrət, təəssüf bildirir. Vahəsrəta ki, bir sənəmi-bivəfa üçün; Rüsva olub cahanara əfsanəyəm yenə

  Tam oxu »
 • VAHİD

  [ər.] 1. sif. Ancaq bir, tək, yeganə. Onun vahid bir oğlu var. – Kim döşünə döyər ki; Mən vahidəm, mən birəm! B

  Tam oxu »
 • VAHİDLİK

  is. 1. Təklik. Ürfan nəğməsi deyir Allah vahidliyindən; O böyük Xacə Hafiz süsləndirir ürfanı. Şəhriyar

  Tam oxu »
 • VAHİMƏ

  is. [ər.] Xəyala gələn qorxulu şeylər, hövl. Təklik, xarabanın vahiməsi, qaranlıq gecə … bunların heç birisi ərindən qaçmış cavan gəlinə əsər edə bilm

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNDİRİLMƏ

  “Vahimələndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNDİRİLMƏK

  məch. Vahiməyə salınmaq, təşvişə salınmaq, qorxudulmaq

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNDİRMƏ

  “Vahimələndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNDİRMƏK

  f. Qorxuya salmaq, təşvişə salmaq, qorxutmaq. Ümumiyyətlə, çoxdandı ki, xitabət kürsüsü Şamamanı vahimələndirmirdi

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNMƏ

  “Vahimələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNMƏK

  f. Qorxuya düşmək, qorxmaq, təşvişə düşüb narahat olmaq. Telli yatmaq zamanı çatdıqda vahimələnməyə başladı

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLİ

  sif. Vahimə doğuran, ürəyə qorxu salan; dəhşətli, qorxunc, məşum. Birdən əsəbi bir gülüş onun vahiməli çöhrəsinə bir həlimlik saçdı

  Tam oxu »
 • VAHİMƏSİZ

  sif. Heç bir vahimə, qorxu olmadan; qorxusuz, qorxmadan

  Tam oxu »
 • VAXMİ́STR

  [alm.] Çar Rusiyası ordusunun süvari hissələrində kiçik zabit rütbəsi

  Tam oxu »
 • VAXSEY

  nida, dan. Dəhşət, müsibət, fəlakət, ruhi əzab və iztirab hisslərini bildirir. Sara: – Vaxsey, ciyərin yansın! Kişi bilər, – deyə evə təpildi

  Tam oxu »
 • VAXT

  is. [ər. vəqt] 1. Cərəyan edən bir işin, hadisənin və s.-nin əsrlər, illər, saatlar, dəqiqələr, saniyələrlə ölçülən davam müddəti; zaman

  Tam oxu »
 • VAXT-BİVAXT

  bax vaxtlı-vaxtsız. [Qulu:] …Bu nə ömürdür mən keçirdirəm, gecə-gündüz, vaxt-bivaxt, sərbaz kimi bu evlərin keşiyini çəkirəm… N

  Tam oxu »
 • VAXTA Kİ

  bax vəqta ki. Kəsilmiş yolların dumandır, qardır; Vaxta ki bu hüdud, bu sərhəd vardır; Ömür dedikləri röyaya bənzər

  Tam oxu »
 • VAXTAMUZD

  sif. [ər. vəqt və fars. muzd] iqtis. İşə sərf edilmiş vaxt hesabı ilə ödənilən və ya hesablanan. Vaxtamuzd əmək haqqı

  Tam oxu »
 • VAXTAŞIRI

  sif. və zərf Vaxtdan-vaxta, müəyyən vaxtlarda, müntəzəm surətdə. Vaxtaşırı məlumat. – O ağ cövhəri isə bizim tərəflərə, dəmir yolundan uzaq kəndlərə v

  Tam oxu »
 • VAXTBAVAXT

  zərf Vaxtdan-vaxta, müəyyən vaxtlarda. Vaxtbavaxt yoldaşımla görüşürəm

  Tam oxu »
 • VAXTDAN-VAXTA

  zərf Arabir, bəzən, gah-gah, növbə ilə

  Tam oxu »
 • VAXTINDA

  zərf Münasib zamanda, lazımi vaxtda, müəyyən edilmiş vaxtda; nə tez, nə gec. Hesabat vaxtında təqdim edilmişdir

  Tam oxu »
 • VAXTLI

  zərf 1. Müddətli, müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulmuş. 2. Münasib vaxtda, vaxtında, mövsümündə

  Tam oxu »
 • VAXTLI-VAXTINDA

  zərf Öz vaxtında, lazımi vaxtda, müəyyən edilmiş vaxtlarda; gecikmədən, gecikdirmədən, vaxtını gecikdirmədən

  Tam oxu »