Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • S

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi beşinci hərfi. bax se

  Tam oxu »
 • SAAM

  is. Kola yarımadasında, habelə Norveçin, Finlandiyanın və İsveçin şimalında yaşayan uqrofin dil qrupuna daxil olan xalq

  Tam oxu »
 • SAAMLAR

  is. Kola yarımadasında, habelə Norveçin, Finlandiyanın və İsveçin şimalında yaşayan uqrofin dil qrupuna daxil olan xalq

  Tam oxu »
 • SAAT

  is. [ər.] 1. Gecə-gündüzün iyirmi dörddə birini təşkil edən və 60 dəqiqədən ibarət olan vaxt ölçüsü vahidi

  Tam oxu »
 • SAATBASAAT

  zərf Vaxt keçdikcə, saatdan-saata, durmadan artaraq. Yağış saatbasaat güclənir. Camaatın sayı saatbasaat artır

  Tam oxu »
 • SAATQABI

  is. köhn. Saat qoymaq üçün üstü zərli saplarla, güləbətinlə naxışlanmış kisəcik. Üstünə güləbətin çəkilmiş daraqqabı, saatqabı da nəzəri cəlb edirdi

  Tam oxu »
 • SAATLARCA

  bax saatlarla. Saatlarca davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi. Çəmənzəminli. [Musanın nəvəsi] saatlarca aynanın qabağında öz vücuduna

  Tam oxu »
 • SAATLARLA

  zərf Bir neçə saat, uzun müddət. Yağış saatlarla davam etdi. Saatlarla oxumaq. – [Kamal] saatlarla gözünü qarlı dağların təpəsinə zilləyib, onları sey

  Tam oxu »
 • SAATLIQ

  Saylarla yanaşı işlənib, bir işin neçə saata görüldüyü, görülə biləcəyi, yaxud davam etdiyi müddəti bildirir

  Tam oxu »
 • SAATSAZ

  is. [ər. saət və fars. …saz] Saat təmir edən usta. Bununla belə onun bircə nəfər həqiqi dostu var idi – saatsaz usta Zeynal

  Tam oxu »
 • SAATSAZLIQ

  is. Saatsazın sənəti, peşəsi. [Zeynal:] Mən də ki saatsazlığımla səndən çox qazanmıram. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • SABAH

  is. [ər.] 1. Günün başlanğıcı, günün ilk saatları; səhər, sübh. Sabah erkən. Sabah yeli. Sabah ertə. Sabah günəşi

  Tam oxu »
 • SABAH-BİRİGÜN

  zərf Yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə, yaxınlarda

  Tam oxu »
 • SABAH-SABAH

  zərf Səhər tezdən, sübh ertədən, gün təzəcə başlayanda. Sabah-sabah işini görüb qurtarmaq. – Nəhayət, son verildi yatmadığım gecəyə; Sabah-sabah bir m

  Tam oxu »
 • SABAHDAN

  zərf 1. Sabah başlanan kimi, günün başlanğıcından, günün ilk saatlarından; səhərdən. [Mahmud:] Sabahdan balta çalıram, bir qıxmıq da qopara bilmirəm

  Tam oxu »
 • SABAHGÜLÜ

  is. bot. Üzərinə günəş işığı düşdükdə açılan, kölgədə isə gülləri bükülən birillik gül bitkisi

  Tam oxu »
 • SABAHKI

  1. zərf Ertəsi günü, sabahısı. Sabahkı günü bir kəllə qənd alıb məni bağışladı və günahımdan keçdi. C

  Tam oxu »
 • SABAHLIQ

  is. və sif. 1. Sabah görüləcək, sabah olacaq. Ancaq sabahlıq işim qalıb. 2. Sabaha bəs edəcək, sabahkı günə yetəcək

  Tam oxu »
 • SABİQ

  sif. [ər.] Əvvəldə olmuş, keçmişdə olmuş; keçmiş, köhnə, əvvəlki. Zeynal ötəyəbəriyə müraciət edib sabiq xidmətini geri istəyirdisə də, müvəffəq olmay

  Tam oxu »
 • SABİQƏN

  zərf [ər.] köhn. Bundan əvvəl, keçmiş, qabaq. Yox ikən sabiqən gediş-gəlişi; İndi bir başqa rəng alıbdır işi

  Tam oxu »
 • SABİT

  sif. [ər.] 1. Hərəkət etməyən, hərəkətsiz, daim bir qərarda duran (qalan), dəyişməyən, tərpənməz; daimi

  Tam oxu »
 • SABİTQƏDƏM

  sif. [ər.] Sözünün, fikrinin, vədinin üstündə möhkəm duran, sözündən, vədindən dönməyən; səbatlı, möhkəm

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞDİRİLMƏ

  “Sabitləşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Sabit (1-ci mənada) hala salınmaq

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞDİRMƏ

  “Sabitləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞDİRMƏK

  t-li. Sabit (1-ci mənada) hala salmaq

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞMƏ

  “Sabitləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞMƏK

  f. Sabit olmaq, sabit hala gəlmək

  Tam oxu »
 • SABİTLİK

  is. Sabit şeyin hal və vəziyyəti; daimilik, dəyişməzlik. Qiymətlərin sabitliyi. Valyutanın sabitliyi

  Tam oxu »
 • SABOTÁJ

  [fr. sabotage] Qəsdən işləməmək və ya işi pozmaq yolu ilə işə mane olma

  Tam oxu »
 • SABOTAJÇI

  is. Sabotaj edən, sabotajla məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • SABOTAJÇILIQ

  bax sabotajlıq

  Tam oxu »
 • SABOTAJLIQ

  is. Sabotaj hərəkəti, sabotaj

  Tam oxu »
 • SABUN

  is. Kirli və ya yağlı şeyləri və s.-ni yuyub təmizləmək üçün yağlardan və qələvi maddələrdən hazırlanan, suda tez əriyib köpüklənən bərk və ya yarımma

  Tam oxu »
 • SABUNBİŞİRƏN

  is. Sabunbişirmə mütəxəssisi, sabun istehsalatı fəhləsi; sabunçu

  Tam oxu »
 • SABUNÇU

  is. 1. köhn. Sabun bişirməklə məşğul olan adam. 2. Sabun istehsalı işçisi

  Tam oxu »
 • SABUNÇULUQ

  is. köhn. Sabunçunun işi, peşəsi

  Tam oxu »
 • SABUNQABI

  is. İçinə sabun qoymaq üçün qab, qutu; sabunluq

  Tam oxu »
 • SABUNLAMA

  “Sabunlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SABUNLAMAQ

  f. Sabun sürtmək, sabunla yumaq. Əllərini sabunlamaq. Paltarları sabunlamaq. – Bədənimi kisələyib üstümə bir neçə dəfə isti su tökəndən sonra bu kişi

  Tam oxu »
 • SABUNLANMA

  “Sabunlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SABUNLANMAQ

  məch. 1. Sabunlu suda yuyulmaq, sabunla yuyulmaq. 2. Sabun sürtülmək, sabun çəkilmək. [Ocaqverdi:] Bəy, heç sizə əziyyət olmayacaq

  Tam oxu »
 • SABUNLU

  sif. 1. Tərkibində sabun olan. Sabunlu su. 2. Sabuna bulaşmış, sabun sürtülmüş. Sabunlu əl. Sabunlu paltar

  Tam oxu »
 • SABUNLUQ

  is. məh. bax sabunqabı

  Tam oxu »
 • SABUNOTU

  is. bot. Kökündə saponin olan zəhərli bitki

  Tam oxu »
 • SABUNSUZ

  sif. Sabunu olmayan, sabun sürtülməmiş. [Mahmud:] Qarnım sabunsuz araba çarxı səsi verir. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • SAC

  is. Üzərində lavaş, yuxa, bozlamac, qutab və s. bişirmək üçün ortası qalxıq, dairəşəkilli çuqun və ya dəmir lövhə

  Tam oxu »
 • SACAYAĞI

  is. Açıq havada xörək və s. bişirmək üçün üstünə qazan qoyulan üçayaqlı dəmir çənbər. Təzə qalaylanmış mis qablar, şiş, maşa, sacayaq, qiyməkeş və sai

  Tam oxu »
 • SACAYAQ

  is. Açıq havada xörək və s. bişirmək üçün üstünə qazan qoyulan üçayaqlı dəmir çənbər. Təzə qalaylanmış mis qablar, şiş, maşa, sacayaq, qiyməkeş və sai

  Tam oxu »
 • SACİÇİ

  is. Sacın içində bişirilən ət qovurması. [Yüzbaşı:] Ağa, qurbanın olum, qarnınızı şor-çörəklə doydurmayın, saciçi bu saat hazır olar! – deyirdi

  Tam oxu »