Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • P

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi üçüncü hərfi. bax pe

  Tam oxu »
 • PAÇA

  is. [fars. paçə – kiçik ayaq] 1. Bədənin, iki qıçın arasındakı hissəsi. Ördək qaz yerişi yeriyəndə paçası aralı qalar

  Tam oxu »
 • PAÇABƏND

  is. [fars.] : paçabənd etmək (eləmək) – bax paçalamaq. [Mirzə Səttar:] Xux, yeyərsiz məni, çox böyük adamlar gəlir, onları paçabənd eyləyib qoyaram al

  Tam oxu »
 • PAÇALAMA

  “Paçalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PAÇALAMAQ

  f. Paçasından tutmaq; yapışmaq, paçabənd etmək. Nuşapəri xanım səbir eləyə bilməyib tez yorğan-döşəkdən durdu, qarını paçalayıb, qoydu dizinin altına

  Tam oxu »
 • PADAR

  is. Türk tayfalarından birinin adı və həmin tayfaya mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • PADŞAH

  is. [fars.] 1. Hökmdar, imperator, şah, sultan. Qoy səndən kiçiklər çapsınlar, sən çapma. Yalnız böyük padşahların qarşısında ad qazanmaq və ya özünü

  Tam oxu »
 • PADŞAHLIQ

  is. köhn. 1. Padşah vəzifəsi; şahlıq. Məlik Çoban çox ədalətlə padşahlıq etməyə, camaatla yaxşı rəftar etməyə başladı

  Tam oxu »
 • PADŞAHPƏRƏST

  is. [fars.] Padşah tərəfdarı, padşahlıq üsuli-idarəsi tərəfdarı; monarxist

  Tam oxu »
 • PADŞAHPƏRƏSTLİK

  is. Padşah üsuliidarəsinə tərəfdar olma, onu yeganə dövlət üsulu kimi qəbul etməkdən ibarət mürtəce siyasi cərəyan

  Tam oxu »
 • PADŞAHYANA

  sif. köhn. Padşaha layiq, padşahlarda olduğu kimi; şahanə. Kişi gedib bazardan bir dəst padşahyana libas aldı… (Nağıl)

  Tam oxu »
 • PADZƏHƏR

  is. [fars.] Zəhərə qarşı maddə, dərman. İbn-Sina “Həkimlik sənətinin qanunu” adlı kitabda … padzəhərlər haqqında ətraflı məlumat vermişdir

  Tam oxu »
 • PÁFOS

  [yun. pathos – ehtiras] 1. Ehtiraslı ruh yüksəkliyi; təmtəraq. Pafosla danışmaq. Yalançı pafos. – Direktor … saçlarını əsdirərək, tragik aktyor pafosu

  Tam oxu »
 • PAFOSLU

  sif. Ehtiraslı, coşqun, təmtəraqlı. Pafoslu nitq. Pafoslu çıxış

  Tam oxu »
 • PAH

  nida. Təəccüb, təəssüf, kədər kimi hissləri ifadə edir. Pah, nə pis oldu. Pah, nə çox kitabın var. Pah, yaman işə düşdük

  Tam oxu »
 • PAHO

  bax pah. [Hamı:] Paho! Bu nə işdir, … belə də adam aldatmaq olarmı? Ü.Hacıbəyov. Paho, strajnik gəlib ki, xoş gördük! – deyə Əhməd irəli gəlib Fərmanl

  Tam oxu »
 • PAXAR

  is. Uzaq Şərqdə yaşayan etnik azlıqlar qrupu və həmin qrupa mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • PAXIL

  sif. [ər. bəxil] Başqasının üstünlüyünə, xoşbəxtliyinə, rifahına, müvəffəqiyyətinə, qabağa getməsinə dözməyən, bundan dilxor olan, bunu gözü götürməyə

  Tam oxu »
 • PAXILLIQ

  is. Başqasının rifahına, üstünlüyünə, müvəffəqiyyətinə, xoşbəxtliyinə, qabağa getməsinə dözməmə, bundan dilxor olma, acıqlanma; gözügötürməzlik, dargö

  Tam oxu »
 • PAXIR

  bax pas. Baxıb saxta gözümüzlə; Hamar gördük çuxuru biz; Saray bildik axuru biz; Görəmmədik qat bağlayan paxırı biz

  Tam oxu »
 • PAXIRLANMA

  “Paxırlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PAXIRLANMAQ

  bax paslanmaq

  Tam oxu »
 • PAXIRLI

  bax paslı. Qumru qalayı getmiş, paxırlı tiyançanı gətirib küncə qoydu. Mir Cəlal. [İlyas:] Yanımdakı kolların paxırlı yarpaqlarında bir-iki iri yağış

  Tam oxu »
 • PAXLA

  is. İçində iri dənələri olan bostan bitkisi. Paxlanı becərmək. // Həmin bitkinin plova qatılan iri toxumu

  Tam oxu »
 • PAXLALI

  sif. İçində paxla olan, paxla ilə bişirilmiş. Paxlalı aş. □ Paxlalı bitkilər – bax paxlalılar. Paxlalı bitkilər əkilən sahələrin torpağı azot birləşmə

  Tam oxu »
 • PAXLALIQ

  is. Paxla əkilmiş yer, paxla tarlası. Paxlalığı suvarmaq

  Tam oxu »
 • PAXLALILAR

  cəm bot. Paxla məhsulu verən bitki fəsiləsi

  Tam oxu »
 • PAXLAPLOV

  is. Paxla və düyüdən bişirilən plov növü, paxlalı plov

  Tam oxu »
 • PAXLAVA

  is. 1. Yayılmış xəmir qatları arasına döyülmüş badam (fındıq, qoz və s.) ləpəsi ilə şəkər tozu tökülən və romb şəklində kəsilərək bişirilən Şərq şirni

  Tam oxu »
 • PAK₁

  sif. [fars.] Təmiz. …Hava gərək təmiz olsun, onun pak olmağı həyat və xarab olmağı ölümdür. H.Zərdabi

  Tam oxu »
 • PAK₂

  is. [ing. pack] Qütb dənizlərində yaranan çox iri çoxillik üzən buz. Pakın qalınlığı 3-5 metr olur

  Tam oxu »
 • PÁKER

  is. [ing.] Quyunun neft, su və qaz təbəqələrini bir-birindən ayıran qurğu

  Tam oxu »
 • PAKET

  is. [fr.] 1. İçərisinə məktub qoyulmuş konvert, zərf. Pristav əlini cibinə salıb, göy bir paket çıxarıb açdı

  Tam oxu »
 • PAKİZƏ

  sif. [fars.] 1. bax pak. [Seyid:] Təmizcə, pakizə müsəlman nömrələri saxlayıram… Ə.Haqverdiyev. 2. məc

  Tam oxu »
 • PAKİZƏLİK

  is. Paklıq, təmizlik

  Tam oxu »
 • PAKLAMA

  “Paklamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PAKLAMAQ

  f. Murdar sayılan bir şeyi yumaqla pak etmək; təmizləmək. İt yalamış qabı paklamaq

  Tam oxu »
 • PAKLANMA

  “Paklanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PAKLANMAQ

  f. Təmizlənmək, yuyulub təmizlənmək. // qayıd. Yuyunub təmizlənmək. Biz indi dünənin çirkablarından; Necə təmizlənək, necə paklanaq? B

  Tam oxu »
 • PAKLIQ

  is. 1. Təmizlik. 2. məc. Mənəvi təmizlik, daxili saflıq. [Mahmud:] O gecə cəmi ömrümün gözəlliyini, paklığını, salamatlığını beş dəqiqəyə qurban verdi

  Tam oxu »
 • PAKT

  [lat.] Adətən böyük siyasi əhəmiyyəti olan beynəlxalq müqavilə. Hücum etməmək haqqında pakt. Paktı imzalamaq

  Tam oxu »
 • PAQQAPAQ

  təql. Qaynayan mayedən çıxan səs. Samovar paqqapaq qaynayır

  Tam oxu »
 • PAQQILDAMA

  “Paqqıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PAQQILDAMAQ

  f. Paqqıltı səsi çıxarmaq, paqqapaq qaynamaq. Qazan paqqıldayır. // Qaynayan, yaxud bir qabın boğazından çıxan su haqqında

  Tam oxu »
 • PAL

  is. Təzə qozun üst göy qabığı. [Veys] …üstünə salınmış qurama yorğana, keçən il qoz palı ilə boyanmış bez mütəkkəyə işarə ilə dedi… Ə

  Tam oxu »
 • PAL-PALTAR

  top. Paltar, geyim, üst-baş; paltarlar. [Muzdur] …pal-paltarı öz tərtib və səliqəsi ilə bir-birinin üstünə dərişdirdi

  Tam oxu »
 • PAL-PALTARLI

  bax paltarlı. Pal-paltarlı yatmaq

  Tam oxu »
 • PALAN₁

  is. [fars.] 1. Minik üçün istifadə edilən heyvanların belinə qoyulan içi saman, ya küləşlə dolu primitiv yəhər

  Tam oxu »
 • PALAN₂

  is. [“plan” sözünün danışıqda işlədilən təhrif olunmuş forması] Şəhərin bir neçə evdən ibarət hissəsi; məhəllə, küçə

  Tam oxu »
 • PALANDUZ

  is. [fars.] köhn. 1. Palan tikən usta. 2. İri qıyıq; çuvalduz

  Tam oxu »