Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • O

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi birinci hərfi. // “O” hərfi ilə işarə olunan saitin adı

  Tam oxu »
 • O

  iş. əvəz. 1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olmayan, yaxud uzaq olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir (bu müqabili)

  Tam oxu »
 • O

  Üçüncü şəxs əvəzliyinin təki; haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsi bildirir. O gəldi. – Aşıq Qərib sözün deyər avazla; Dindirəndə canım alar o, n

  Tam oxu »
 • O₄

  nida. Heyrət, təəccüb bildirir (bəzən təkrar edilərək işlədilir). O! Bu kimdir? O! Bu heç olmadı

  Tam oxu »
 • O-BU

  is. Hər kəs, adamlar. Ondan-bundan soruşmaq. Onun-bunun sözünə baxma. O-bu nə deyər? – Uşaq ona-buna toxuna-toxuna gedirdi

  Tam oxu »
 • OBA

  is. 1. Bir neçə evdən ibarət kiçik yaşayış məntəqəsi, kiçik kənd. [Şahmar:] Baharlıdan bura gələndə elə bilirsən, şəhərdən yöndəmsiz bir obaya gəlirsə

  Tam oxu »
 • OBABAŞI

  is. köhn. Obaya başçılıq edən adam, oba ağsaqqalı

  Tam oxu »
 • OBAŞDAN

  zərf 1. Alaqaranlıq, səhər tezdən, hava açılmamış. Obaşdan oyanmaq. – Aslan isə, – vaxt keçir, – deyə obaşdan gedib vağzalı kəsdirib oturdu

  Tam oxu »
 • OBAŞDANLIQ

  is. Oruc tutan müsəlmanların obaşdanda yedikləri yemək. [Arvad:] Sən gündüzləri oruc tutmursan, gecələri obaşdanlığa durursan

  Tam oxu »
 • OBELİSK

  [yun. obelisikos, hərfi mənası – kiçik şiş] Yuxarıya doğru getdikcə nazikləşən, yonulmuş daş sütundan ibarət abidə

  Tam oxu »
 • OBER...

  [alm. ober – baş, böyük] Bir sıra xarici ölkələrdə bəzi dövlət rütbələri və mülki vəzifələri bildirən sözlərə artırılan ön sözü; məs

  Tam oxu »
 • OBERTÓN

  [alm. Obertone] mus. Əsas tona xüsusi çalarlıq, tembr verən əlavə ton. Bu [titrəyən] səslər əsas səsi müşayiət edərək, ona nisbətən zil olacaqlar ki,

  Tam oxu »
 • ÓBLAST

  is. [rus.] Çoxölçülü fəzanın və ya metrik fəzanın yalnız daxili nöqtələrindən ibarət olan əlaqəli çoxluğu

  Tam oxu »
 • OBLİQÁSİYA

  is. [lat.] Qiymətli kağızların bir növü

  Tam oxu »
 • OBLOMOVÇULUQ

  is. [İ.Qonçarovun “Oblomov” romanının qəhrəmanı Oblomovun adından] Atillik, ifadəsizlik; fəaliyyətsizlik və tənbəllik halı

  Tam oxu »
 • ÓBRAZ

  is. [rus.] Obyektin insan şüurunda obyektiv inikas forması; surət

  Tam oxu »
 • OBRAZLI

  sif. [rus. образ sözündən] İfadəli, canlı, aydın (danışıq və s. haqqında). Obrazlı ifadə. Obrazlı (z

  Tam oxu »
 • OBRAZLILIQ

  is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s. haqqında). Nitqin obrazlılığı. – Milli və beynəlmiləl münasibətlər problemi … dünya əd

  Tam oxu »
 • OBSTRUKSİONİ́ST

  [lat.] Obstruksiya iştirakçısı və ya tərəfdarı

  Tam oxu »
 • OBSTRUKSİONİ́ZM

  [lat.] Obstruksiyalar yolu ilə siyasi mübarizə üsulu

  Tam oxu »
 • OBSTRÚKSİYA

  [lat. obstructio – maneçilik] Səs-küy salmaq, məsələyə aid olmayan uzun-uzadı çıxışlar etmək və b. yollarla iclası, yığıncağı uzatmaq və ya pozmaq (əs

  Tam oxu »
 • OBYÉKT

  [lat. objectum – şey] 1. fəls. Bizdən kənarda və şüurumuzdan asılı olmayaraq mövcud olan xarici aləm, maddi varlıq

  Tam oxu »
 • OBYEKTİ́V₂

  [lat.] Optik cihazın, baxılan və ya fotoşəkli çəkilən şeyə yönəldilmiş bir və ya bir neçə linzadan ibarət hissəsi

  Tam oxu »
 • OBYEKTİ́V₁

  sif. [lat. objectivus – şeyə aid olan] 1. Şüurdan kənarda və ondan asılı olmayaraq mövcud olan. Təbiətin obyektiv qanunları

  Tam oxu »
 • OBYEKTİVCƏSİNƏ

  zərf Qərəzsizcəsinə, bitərəfcəsinə. Obyektivcəsinə təhqiqat aparmaq

  Tam oxu »
 • OBYEKTİVİ́ZM

  [lat.] 1. bax obyektivlik 2-ci mənada. 2. İctimai həyatdakı hadisələrə onları passiv surətdə qeyd etmək və beləliklə də onların zəruri olduğunu təsdiq

  Tam oxu »
 • OBYEKTİVLİK

  is. 1. Bir şeyin şüurdan asılı olmayaraq müstəqil bir obyekt kimi mövcud olması. Xarici aləmin obyektivliyi

  Tam oxu »
 • OCAQ

  is. 1. Xörək bişirmək, su, yaxud evi qızdırmaq üçün bir tərəfi açıq, üç tərəfi daşdan, kərpicdən hörülmüş kiçik tikili; ümumiyyətlə, od yandırmaq üçün

  Tam oxu »
 • OCAQÇI

  is. Ocağa, buxar qazanlarına xidmət edən adam (bax ocaq 2-ci mənada). Hamamın ocaqçısı. – [Babakişi:] Deməli, Atakişi qazançıdır, mən də, türkün sözü,

  Tam oxu »
 • OCAQÇILIQ

  is. Ocaqçının işi, vəzifəsi. Ocaqçılıq etmək. – [Sayad:] Bilmirəm necə deyim ki, sözlərimdən inciməyəsən

  Tam oxu »
 • OCAQXANA

  is. Buxar qazanlarının yerləşdiyi yer, bina. Ocaqxananı təmir etmək. Ocaqxana isti idi

  Tam oxu »
 • OCAQLIQ

  bax ocaq 4-cü mənada

  Tam oxu »
 • OCIĞAZ

  əvəz. “O”dan oxş. Ocığaza yazığım gəldi. Ocığaz bərk xəstədir

  Tam oxu »
 • ÓÇERK

  is. [rus.] 1. Müəllifin bilavasitə gördüyü, şahidi olduğu real faktlardan, hadisələrdən, adamlardan bəhs olunan kiçik ədəbi əsər

  Tam oxu »
 • OÇERKÇİ

  is. Oçerk yazan jurnalist və ya yazıçı; oçerkist

  Tam oxu »
 • OÇERKİST

  [rus.] bax oçerkçi

  Tam oxu »
 • OD

  is. 1. Yanan bir şeydən çıxan qazlar; atəş. Odu söndürmək. Odda yanmaq. Odda qızdırmaq. Kömür odu. // məc

  Tam oxu »
 • OD-ALOV

  1. top. Alovla yanan od. Qaranlıqda od-alov görünür. 2. məc. is. və sif. Zirək, diribaş, çevik, bir yerdə qərar tapmayan, nadinc (əsasən uşaq haqqında

  Tam oxu »
 • OD-OCAQ

  top. Ocaq, tonqal, soba və s. Kür qırağı, Qarayazı, göy çəmən; Qoşa palıd, tüstülənən od-ocaq! S.Vurğun

  Tam oxu »
 • OD-YALOV

  bax od-alov. [Məşədi Müslüm:] …Demə qız od-yalov imiş. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • ODA₂

  is. [yun.] ədəb. Lirik şeir və musiqi janrı

  Tam oxu »
 • ODA

  Otaq. Zeynal geniş bir şüşəbəndi keçib yemək odasına girdi. S.Hüseyn. Teatrın aktyor və aktrisaları qabağımıza çıxıb bizi teatrın qonaq odasına dəvət

  Tam oxu »
 • ODABAŞI

  is. köhn. Keçmişdə mehmanxanalarda, karvansaralarda və s.-də otaqlara baxan və onların açarlarını saxlayan adam

  Tam oxu »
 • ODADAVAMLI

  sif. xüs. Yüksək hərarətə davam gətirən. Odadavamlı gil. Odadavamlı kərpic

  Tam oxu »
 • ODADAVAMLILIQ

  is. xüs. Odadavamlı şeyin xassə və keyfiyyəti. Gilin odadavamlılığı

  Tam oxu »
 • ODADAVAMSIZ

  sif. xüs. Yüksək hərarətə davam gətirməyən. Odadavamsız kərpic

  Tam oxu »
 • ODADAVAMSIZLIQ

  is. xüs. Oda davamı olmayan şeyin xassə və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • ODEKOLÓN

  [fr. eau de Cologne – Köln şəhərinin suyu] Kosmetik maddə kimi işlədilən ətirli, spirtli məhlul. Odekolon şüşəsi

  Tam oxu »
 • ODEKOLONLU

  sif. Odekolon vurulmuş, odekolon səpilmiş. Odekolonlu yaylıq

  Tam oxu »
 • ODLAQ

  is. Od düşüb alışan, yanan yer, habelə oradan qalxan alov. // Yanıb sönmüş yer, yanmış bir yerin izi

  Tam oxu »