Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Z

  Azərbaycan əlifbasının otuz ikinci hərfi. bax ze

  Tam oxu »
 • ZABİL

  is. [fars.] mus. Tarda bir pərdə. Mirzə Sadıq tarın qoluna zabil pərdəsini əlavə etmişdir. Ə.Bədəlbəyli

  Tam oxu »
 • ZABİT

  is. [ər.] Ordu və donanmada komanda heyətinə mənsub şəxs. Zabit rütbəsi. Zabitlər klubu. – Axırımcı teleqraf xəbərlərindən aşkar olur ki, Trablisdə os

  Tam oxu »
 • ZABİTƏ

  is. [ər.] 1. Qayda, qanun, nizam, intizam. [Divanbəyi:] Barı bu işin şükranəsinə nizamə tabe olun, əgərçi heç nizamı və zabitəni anlamırsınız

  Tam oxu »
 • ZABİTƏLİ

  sif. Zabitəsi olan, nizam və intizam tələb edən, çox ciddi və tələbkar olan, nüfuz və təsir gücünə malik olan

  Tam oxu »
 • ZABİTƏLİLİK

  is. Zabitəli olma, zabitəli adamın xassəsi

  Tam oxu »
 • ZABİTƏSİZ

  sif. Zabitəsi olmayan, sözü keçməyən, tələbkar olmayan. Zabitəsiz adam

  Tam oxu »
 • ZABİTƏSİZLİK

  is. Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal

  Tam oxu »
 • ZABİTLİK

  is. hərb. Zabit rütbəsi. Mən zabitliyə bir adi soldat ikən nail olmuşam. M.S.Ordubadi. [Sona:] Yaxşı, biz zabitliyə kimi təyin edək? H

  Tam oxu »
 • ZAÇOT

  [rus. зачёт] Ali və orta ixtisas məktəblərində tələbələrin biliyini yoxlama növü. Zaçota hazırlanmaq

  Tam oxu »
 • ZAD

  is. [ər.] 1. Şey. Hər zad. Heç zad yoxdur. – Nə şirindir məhəbbəttək zad olmaz; Ölənədək könül ondan yad olmaz

  Tam oxu »
 • ...ZADƏ

  [fars.] Əsil mənası “doğulmuş, törəmiş” olub: 1) adətən isimlərə qoşularaq onların əslini, kimdən törədiyini, nəslini bildirir; məs

  Tam oxu »
 • ZADƏ

  is. [fars.] klas. Oğul, övlad. Duruyor oxşamaya zadəsini; Sevgili, nazlı xudadadəsini. M.Hadi

  Tam oxu »
 • ZADƏGAN

  top. [fars.] Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya. …Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqam almaq istəyən zadəgan

  Tam oxu »
 • ZADƏGANCASINA

  zərf Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına

  Tam oxu »
 • ZADƏGANLIQ

  is. 1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq. 2. məc. Nəciblik, alicənablıq; nəcib hərəkət

  Tam oxu »
 • ZAĞ₃

  is. [fars.] klas. Qara qarğa. [Aşıq Hüseyn:] Hüseyn düşsə cananından uzağa; Şeyda bülbül tənə vurar o zağa… Aşıq Hüseyn

  Tam oxu »
 • ZAĞ₁

  is. [ər. zac] kim. Bəzi metalların sulfat duzu

  Tam oxu »
 • ZAĞ₂

  is. Qılıncı, bıçağı itiləyərək verilən cila, parlaqlıq. // Ümumiyyətlə silaha verilən cila, parıltı

  Tam oxu »
 • ZAĞ-ZAĞ

  zağ-zağ əsmək (titrəmək) – bərk qorxmaq, qorxudan titrəmək. [Veysəl:] İki yüzdən artıq fəhlə səni görəndə zağ-zağ əssin, iki gədə səni tələyə salsın?

  Tam oxu »
 • ZAĞA

  is. Heyvan yuvası, mağara. Qurd da, quş da qoy çəkilsin öz ünvanına; Bir zağa da, bir saralmış yarpaq da yurddu

  Tam oxu »
 • ZAĞAR

  is. məh. Yoğun, yekəqarın

  Tam oxu »
 • ZAĞARA

  is. Dəri papağın aşağı və yuxarı kənarı, qırağı. // Palto yaxasına qoyulan dərinin qırağı, boynu. □ Zağarası getmək (çıxmaq) – dəri papaq və ya yaxalı

  Tam oxu »
 • ZAĞCA

  is. zool. Qarğalar fəsiləsindən qara parlaq lələkli köçəri quş

  Tam oxu »
 • ZAĞÇI

  is. Silahı zağla suvaran, cilalandıran usta

  Tam oxu »
 • ZAĞLAMA

  “Zağlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZAĞLAMAQ

  f. Cilalamaq, cila vermək. Xəncəri (qılıncı) zağlamaq

  Tam oxu »
 • ZAĞLANMA

  “Zağlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZAĞLANMAQ

  məch. Cilalanmaq, cila verilmək, parıldadılmaq. Tüfəng zağlandı

  Tam oxu »
 • ZAĞLATMA

  “Zağlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZAĞLATMAQ

  icb. Cilalatmaq, cila verdirmək

  Tam oxu »
 • ZAĞLI

  sif. Zağ verilmiş, cilalanmış, cilalı. Zağlı tüfəng. Zağlı xəncər. – …Yanan lampanın qüvvətli işığı altında göy zağlı xəncər yaşıl bir parıltı buraxır

  Tam oxu »
 • ZAHI

  is. [fars.] Yenicə doğmuş qadın. [Cəbrayıl bəy:] Onda ayrı evə keçək, yaxşı deyil, zahının yanında oturmayaq

  Tam oxu »
 • ZAHILIQ

  is. Yenicə doğmuş qadının vəziyyəti

  Tam oxu »
 • ZAHİD

  is. [ər.] 1. Dünyanın zövq və nemətlərindən əl çəkib vaxtını ibadətlə keçirən dindar adam. Zahidi-xudbin nə bilsin zövqünü eşq əhlinin; Bir əcəb meydi

  Tam oxu »
 • ZAHİDANƏ

  zərf [ər. zahid və fars. …anə] Zahid kimi. Zahidanə yaşamaq. Zahidanə həyat keçirmək

  Tam oxu »
 • ZAHİDCƏSİNƏ

  zərf Zahid kimi, zahidanə. Zahidcəsinə həyat sürmək. Özünü zahidcəsinə aparmaq

  Tam oxu »
 • ZAHİDLİK

  is. 1. Zahidin hal və vəziyyəti. Heç birimiz müqəddəslik və zahidlik iddiası etmirik. M.F.Axundzadə. 2

  Tam oxu »
 • ZAHİDVAR

  [fars.] bax zahidanə. Mən otuz il cahanda zahidvar; Bilmədim qız-qadın nədir, zinhar! H.Cavid

  Tam oxu »
 • ZAHİR

  is. [ər.] 1. Açıq, aşkar, aydın, meydanda olan (batin müqabili). Mən bir Fərhad, sən bir şirindəhansan; Dərdin zahir, amma özün nəhansan

  Tam oxu »
 • ZAHİR-BATİN

  is. [ər.] İç-üz, əsil, zat, mahiyyət. Zahir-batinini üzə çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ZAHİRDƏ

  zərf Üzdə, zahirən, xarici görünüşcə. …Bir para cüvəllağı oxumuşlarımız ürəkdən gülə-gülə və zahirdə guya ağlayaağlaya dəstənin qabağında dolanırdılar

  Tam oxu »
 • ZAHİRƏN

  zərf [ər.] Xarici görünüşünə, görkəminə görə, xaricən, üzdən. Zahirən kim gözü görməz fələki-xunxarın; Məni bu gündə görən böylə sitəmkar olmaz

  Tam oxu »
 • ZAHİRİ

  sif. [ər.] Xarici görünüşcə, üz tərəfdən, zahirdə olan (batini müqabili). Zahiri görünüş. Zahiri oxşarlıq

  Tam oxu »
 • ZAHİRİLİK

  is. Zahiri görkəm, görünüş. □ Zahiriliyi yoxdur – kifirdir, çirkindir, görkəmsizdir

  Tam oxu »
 • ZAHİRPƏRƏST

  sif. [ər. zahir və fars. …pərəst] Ancaq zahiri görünüşə, xarici görkəmə əsasən qiymət verən

  Tam oxu »
 • ZAİD

  is. [ər.] köhn. 1. Artan, əlavə edilən. …İstərsən əgər oğlun edə kəsb fəvaid; Həm sərvəti zaid ola, həm miknəti zaid; Tərğib elə ta kəsbi-həram eyləsi

  Tam oxu »
 • ZAİQƏ

  is. [ər.] Dadbilmə duyğusu, qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • ZAİL

  sif. [ər.] klas. Daimi olmayan, müvəqqəti, fani, keçici, puç. □ Zail etmək (eyləmək) – puç etmək, yox etmək, məhv etmək, heçə çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ZAKİR

  is. [ər.] din. Zikr edən (bax zikr 2-ci mənada). // Keçmişdə təkyələrdə ilahiyyat oxuyan adam. Zakirəm, zikr eylərəm, yəni ki şeyxəm; sufiyəm; Gör nə

  Tam oxu »