Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • X

  Azərbaycan əlifbasının on ikinci hərfi. bax xe

  Tam oxu »
 • XA-XA

  nida. Gülüş, qəhqəhə bildirmək üçün işlədilən təqlidi söz. [İskəndər:] Allahın iti də mənim sözümə baxmır, nə qədər elədim, içəri girmədi

  Tam oxu »
 • XA-XA-XA

  nida. Gülüş, qəhqəhə bildirmək üçün işlədilən təqlidi söz. [İskəndər:] Allahın iti də mənim sözümə baxmır, nə qədər elədim, içəri girmədi

  Tam oxu »
 • XAB

  is. [fars.] klas. 1. Yuxu. Gecələr gözlərim xabı görməmək; Ol siyah nərgisiməstanədəndir. M.P.Vaqif. Dayansın qarşıda, gətirsən tabı; Ayıltsın qəflətd

  Tam oxu »
 • XABANÉRA

  [isp.] İspaniyada geniş yayılmış Kuba xalq rəqsi və onun havası

  Tam oxu »
 • XACƏ₁

  is. [fars.] köhn. Sarıqlı əfəndi, molla, seyid. Ey xacə, çalış surəti-zahirdə qəşəng ol! İstərsən özün surəti-mənada cəfəng ol! M

  Tam oxu »
 • XACƏ₂

  is. [fars.] bax xədim 1-ci mənada. Cariyələr Qətibənin yanında gələn iki nəfər xacəni qıdıqlayıb gülürdülər

  Tam oxu »
 • XACƏBAŞI

  is. köhn. Keçmişdə: hərəmxana qadınlarına nəzarət edən xədimlərin başçısı. Bir neçə gün keçdi. Bir sübh sərdarın hərəmxanasının xacəbaşısı gəlib baş ə

  Tam oxu »
 • XAÇ

  is. Xristianlığın rəmzi sayılan və bir-birini perpendikulyar olaraq qət edən iki mildən ibarət sitayiş obyekti

  Tam oxu »
 • XAÇAÇURAN

  is. Xristian dini mərasimlərindən birinin adı, xaçı suya salma. Xaçaçuran bayramı

  Tam oxu »
 • XAÇÇİÇƏKLİ

  is. bot. Ləçəkləri xaç şəklində olan bitkilər fəsiləsi. Xaççiçəklilər fəsiləsinə bir sıra kələm, turp, vəzəri kimi qiymətli tərəvəz bitkiləri, xardal

  Tam oxu »
 • XAÇÇİÇƏKLİLƏR

  is. bot. Ləçəkləri xaç şəklində olan bitkilər fəsiləsi. Xaççiçəklilər fəsiləsinə bir sıra kələm, turp, vəzəri kimi qiymətli tərəvəz bitkiləri, xardal

  Tam oxu »
 • XAÇLAMA

  “Xaçlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XAÇLAMAQ

  f. Xaç suyuna salma mərasimi icra etməklə xristian etmək. Onların ata-anası və Nadya xala evdə yox idi … təzə doğulan çağanı xaçlamaq mərasiminə getmi

  Tam oxu »
 • XAÇLI

  sif. 1. Xaç taxmış, xaçı olan. Xaçlı keşiş. 2. İs. mənasında, tar. Səlib müharibələri iştirakçısı

  Tam oxu »
 • XAÇNİŞAN

  is. tar. Xaçlı (2-ci mənada) (səlib müharibələri iştirakçısı olan rıtsar paltarlarına tikilən xaç nişanına görə onlar belə adlanırdılar)

  Tam oxu »
 • XAÇPƏRƏST

  is. Xristian. İki-üç həftə bundan qabaq xaçpərəstlərin pasxa bayramı idi. C.Məmmədquluzadə. [Molla Sadıq:] Xaçpərəstlərin islam milləti arasında təfri

  Tam oxu »
 • XAÇVARİ

  sif. Xaç şəklində olan, xaçaoxşar, xaç kimi. Xaçvari nişan. Xaçvari yol

  Tam oxu »
 • XAÇVARİLİK

  is. Xaçvari şəkildə olan şeyin halı, görünüşü

  Tam oxu »
 • XADİM

  is. [ər.] 1. köhn. Xidmət edən, xidmətçi. 2. Hər hansı ictimai fəaliyyət sahəsində özünü göstərmiş, xidmətləri olan şəxs

  Tam oxu »
 • XADİMƏ

  is. Xidmətçi qadın, qulluqçu. Müdir qadınla bir neçə xadimədən başqa [monastırda] kimsə qalmamış. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • XADİMLİK

  is. Xidmətçilik

  Tam oxu »
 • XAH

  [fars.] klas. İstər, istərsə. Təfavüt eyləməz sənsiz mənə, ey sərvi-səngin-dil; Məkanın xah külxan, xah səhra, xah bağ olsun

  Tam oxu »
 • XAHİŞ

  is. [fars.] Bir arzunu, ehtiyacı yerinə yetirmək üçün edilən müraciət, təmənna; rica, təvəqqe, istək

  Tam oxu »
 • XAHİŞSİZ

  zərf Xahiş edilmədən, öz razılığı ilə. İndi gecə vaxtı Xanpərinin təklifsiz, xahişsiz Qəmərin evinə gəlməsi çox maraqlı idi

  Tam oxu »
 • XAHNƏXAH

  [fars.] zərf İstər-istəməz, laqeydcəsinə. Qoca it xahnəxahi çıxmışdı qapıya və xahnəxahi öz vəzifəsini ifa edirdi

  Tam oxu »
 • XAHNƏXAHİ

  [fars.] zərf İstər-istəməz, laqeydcəsinə. Qoca it xahnəxahi çıxmışdı qapıya və xahnəxahi öz vəzifəsini ifa edirdi

  Tam oxu »
 • XAXAM

  is. Yəhudilərdə baş kahin, ruhani başçısı. Sən indi bu gün Gəncədə bir adlı xaxamsan! Ə.Nəzmi

  Tam oxu »
 • XAİN

  sif. [ər.] 1. Vətəninə, xalqına xəyanət edən; satqın, xəyanətkar, dönük. [Pəhləvanlar:] Dağ-daşından uçsun duman; Qara geysin xain insan! A

  Tam oxu »
 • XAİNANƏ

  bax xaincəsinə. Fərhad, o saatda bir gecə bağda keçirdiyi xainanə dəqiqələr yadına düşüb, cəld ayağa durdu

  Tam oxu »
 • XAİNCƏ

  zərf Xain kimi, xainliklə, xəyanətlə. Xaincə(sinə) hərəkət. Xaincəsinə basqın. – [Səlimin] rəftarı və hərəkəti nə Naşadın əlaqəsinə, nə də hər zaman g

  Tam oxu »
 • XAİNCƏSİNƏ

  zərf Xain kimi, xainliklə, xəyanətlə. Xaincə(sinə) hərəkət. Xaincəsinə basqın. – [Səlimin] rəftarı və hərəkəti nə Naşadın əlaqəsinə, nə də hər zaman g

  Tam oxu »
 • XAİNLİK

  is. 1. Xəyanət; xəyanət etmə, xəyanətkarlıq, dönüklük, satqınlıq, vəfasızlıq; xaincə hərəkət. Xainlik etmək

  Tam oxu »
 • XAK

  is. [fars.] klas. Torpaq. Kimin yolu düşsə xaki-dərinə; Ox vurar köksünə məlhəm yerinə. Q.Zakir. Kəsilib bir yana atılmışdır; Xakinə abi-qəm qatılmışd

  Tam oxu »
 • XAKAS

  is. Türk xalqlarından birinin adı və həmin xalqa mənsub olan adam. Xakaslar xristianlığı qəbul etsələr də, faktiki olaraq şamanizmə etiqad edirdilər

  Tam oxu »
 • XAKASCA

  sif. və zərf Xakas dilində. Xakasca dərslik. Xakasca-rusca lüğət. Xakasca danışmaq

  Tam oxu »
 • XAKİ

  sif. [fars.] Bozumtul-yaşıl rəngli, torpaq rəngli. Xaki pencək. Xaki (rəngli) frenç. – Sirat xaki köynək-şalvarda tərdən islanırdı

  Tam oxu »
 • XAQAN

  is. tar. Qədim türk və monqol hökmdarlarına verilən ad, titul. Xəzər xaqanı. – [Cəllad:] Xaqan, ulu xaqan! Əfv et onu, ver qətlimə fərman! H

  Tam oxu »
 • XAQANLIQ

  is. 1. Hökmdarlıq, padşahlıq. [Çopo:] Okabayın bu hərəkətini xaqanlıq eşqinə düşməsi ilə mərbut görürlər

  Tam oxu »
 • XAL

  is. 1. Ya anadangəlmə, ya da sonradan dəri üzərində əmələ gələn xırda, dəyirmi ləkə. Üzündə xal var. Qara xal

  Tam oxu »
 • XAL-XAL

  sif. Xallı, xallarla örtülü, xallarla bəzəkli, üstündə xallar olan. Xal-xal parça. Xal-xal örpək. Xal-xal paltar

  Tam oxu »
 • XALA

  is. 1. Ananın bacısı. [Sultan bəy:] Xalanın muzdu o olar ki, canı rahat olar. Ü.Hacıbəyov. Budaq xalasının danışığını maraqla dinləyir, gözünü ondan ç

  Tam oxu »
 • XALA-XALA

  is. Kiçik qızların gəlinciklə oynadıqları oyun adı; gəlin-gəlin

  Tam oxu »
 • XALABACI

  is. mus. Azərbaycan oyun havalarından birinin adı. Bir qədər çalıboxuyandan sonra mütrüb kəmərçin [qadın tumanı] geyib, başına bir kəlağayı salıb xala

  Tam oxu »
 • XALACAN

  is. Xalaya nəvazişlə müraciət. Xalacan, bir bizə gəlsənə! – [Yunus xalasına:] Bu nədir, xalacan, bircə baxsana! Ə

  Tam oxu »
 • XALACIQ

  bax xalacan. [Cəfər:] Xalacıq, bu çox bahadır, qarpıza beş şahı vermək student cibinə yaraşmaz. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • XALAGƏLİNİ

  is. Ananın bacısının gəlini

  Tam oxu »
 • XALAQIZI

  is. Ananın bacısı qızı

  Tam oxu »
 • XALANƏVƏSİ

  is. Ananın bacısı nəvəsi

  Tam oxu »
 • XALAOĞLU

  is. Ananın bacısı oğlu. – Mən də Bakıya tərəf hazırlaşırdım, bizim xalaoğlu da yazmışdır. S.Rəhimov

  Tam oxu »