Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • U

  nida 1. Uğultu səsinə təqlid kimi işlənir (adətən uzadılaraq deyilir – u-u-u-u, u-u-u). Uzaqdan u-u səsi gəldi

  Tam oxu »
 • U₁

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi səkkizinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı

  Tam oxu »
 • UC

  is. 1. Bir şeyin sivri, şiş, nazik, batıcı tərəfi, kənarı. İynənin ucu. Mıxın ucu. Süngünün ucu. – Bekar yabanın ucunda bir çəngə alovlu tikan götürüb

  Tam oxu »
 • UC-BUCAQ

  is. Kənar, son hədd, həddhüdud. Bu bizimçün elə bir dünya idi ki, ucubucağı yox idi. S.Rəhman. Edqarın ixtiyarında olan üzüm bağının ucu-bucağı yox id

  Tam oxu »
 • UC-BUCAQSIZ

  sif. Ucu-bucağı olmayan, hədd-hüdudu olmayan; çox geniş, intəhasız. İnandığım ərənlərin birini; Uc-bucaqsız bir səhrada tapmışam

  Tam oxu »
 • UCA

  sif. 1. Yüksək, hündür. Uca boy. Uca bina. Uca ağac. – Buludlara dəyir uca dağları; Cənnət guşəsidir gözəl bağları

  Tam oxu »
 • UCABOY

  sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli. Ucaboy oğlan. Ucaboy qadın. – [Əmi] ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi

  Tam oxu »
 • UCABOYLU

  sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli. Ucaboy oğlan. Ucaboy qadın. – [Əmi] ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi

  Tam oxu »
 • UCADAN

  zərf 1. Bərkdən, yüksəkdən, zildən. Ucadan danışmaq. Ucadan gülmək. Ucadan demək. Ucadan oxumaq. – [Adamlar] ucadan və həyəcanla danışır, nə barədə is

  Tam oxu »
 • UCAQAMƏT

  sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli. Ucaboy oğlan. Ucaboy qadın. – [Əmi] ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi

  Tam oxu »
 • UCAQAMƏTLİ

  sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli. Ucaboy oğlan. Ucaboy qadın. – [Əmi] ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi

  Tam oxu »
 • UCALAN

  f.sif. Uzaqdan görünən, qalxan, yüksələn (uca bina, ağac və s. haqqında). [Sarxan] istər-istəməz gözlərini dərədə qara zolaqlar kimi ucalan tüstüyə di

  Tam oxu »
 • UCALANDIRMA

  “Ucalandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UCALANDIRMAQ

  f. Ucaltmaq, yüksəltmək, uca etmək, qaldırmaq. □ Adını ucalandırmaq – adını yüksəltmək, şöhrətləndirmək

  Tam oxu »
 • UCALANMA

  “Ucalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UCALANMAQ

  f. Ucalmaq, yüksəlmək, yüksəklərə qalxmaq, uca olmaq. Dul övrət isə sailə olsun, oda yansın; Ancaq mənim avazeyi-şənim ucalansın

  Tam oxu »
 • UCALAŞMA

  “Ucalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UCALAŞMAQ

  f. Yüksəlmək, getdikcə qalxmaq, ucalmaq. Səs ucalaşdı, qoymayın! Millət oyaşdı, qoymayın! M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • UCALDILMA

  “Ucaldılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UCALDILMAQ

  “Ucaltmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • UCALIQ

  is. 1. Yüksəklik, hündürlük. Dağın ucalığı. Boyun ucalığı. Tavanın ucalığı. – Siz öləsiz, elədi, bax, odu, Hacı Namazalı özüdü, papağının ucalığı burd

  Tam oxu »
 • UCALMA

  “Ucalmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UCALMAQ

  f. 1. Daha da yüksəlmək, qalxmaq, yuxarıya doğru artmaq. Suyun səviyyəsi xeyli ucalmışdır. Binanın divarları gündəngünə ucalır

  Tam oxu »
 • UCALTMA

  “Ucaltmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UCALTMAQ

  f. 1. Yüksəltmək, daha uca etmək, qaldırmaq, getdikcə hündürlüyünü artırmaq (bina və s. haqqında). Yeni binaları ucaltmazdan əvvəl köhnə evləri sökmək

  Tam oxu »
 • UCAMƏRTƏBƏLİ

  sif. 1. Uca, yüksək, hündür, çoxmərtəbəli. Ucamərtəbəli ev (bina). 2. məc. köhn. Yüksək vəzifə sahibi olan, yüksəkvəzifəli

  Tam oxu »
 • UCBATINDAN

  zərf …səbəbindən, …üzündən, …təqsiri üzündən, …səbəbilə. Sənin ucbatından bizə də söz gəldi. – Ac da qalsanız, susuz da, bu, bizim ucbatımızdan deyil

  Tam oxu »
 • UCDAN-QIRAQDAN

  zərf Başqalardan, özgələrdən; bilavasitə deyil, bilvasitə. Ucdan-qıraqdan qulağına dəyən sözlər Hürüyə mənasız görünürdü

  Tam oxu »
 • UCDAN-QULAQDAN

  zərf Başqalardan, özgələrdən; bilavasitə deyil, bilvasitə. Ucdan-qıraqdan qulağına dəyən sözlər Hürüyə mənasız görünürdü

  Tam oxu »
 • UCDANTUTMA

  zərf və sif. Fərq qoymadan, ayırmadan, arada buraxmadan, hamını, başdan-başa, bilavasitə bir-birinin ardınca, bir-bir

  Tam oxu »
 • UCQAR

  is. Bir yerin ən uzaq hissəsi, kənarı. Nigar nə Koroğluya baxdı, nə dəlilərə baxdı, yavaş-yavaş təpənin lap ucqarlarına gəldi

  Tam oxu »
 • UCLUQ

  is. Bir şeyin ucuna keçirilən, taxılan, geydirilən adətən konusşəkilli qalpaqcıq. Karandaş ucluğu. Mərmi ucluğu

  Tam oxu »
 • UCSUZ-BUCAQSIZ

  bax uc-bucaqsız. Ucsuz-bucaqsız tarlalar. Ucsuz-bucaqsız ölkəmiz. – Qarşıda ucsuz-bucaqsız geniş bir çöl sərilmişdi

  Tam oxu »
 • UCUBİZ

  sif. Ucu biz kimi olan, ucuşiş, ucu getdikcə nazikləşən. Ucubiz burun

  Tam oxu »
 • UCUİTİ

  sif. Ucu iti olan, ucuşiş. Ucuiti dəmir. Ucuiti yaba

  Tam oxu »
 • UCUNDAN

  bax ucbatından. Gecə-gündüz oda düşüb yanaram; Siyah telli bir sonanın ucundan. M.V.Vidadi. Bir-iki nəfərin ucundan iki ay təkrar təlimə saxlanan əsgə

  Tam oxu »
 • UCUŞİŞ

  bax ucubiz

  Tam oxu »
 • UCUZ

  sif. 1. Az pula satılan, qiyməti aşağı olan, dəyəri baha olmayan (baha ziddi). Ucuz palto. Ucuz parça

  Tam oxu »
 • UCUZCA

  sif. və zərf Çox ucuz. Ucuzca mal. Ucuzca satmaq. // Məc. mənada. [Şamama Cadu:] Allahın bu ucuzca ölümü də gəlib məni tapmır

  Tam oxu »
 • UCUZÇU

  sif. Malını ucuz satan, yaxud ucuz mallar axtarıb satın alan adam

  Tam oxu »
 • UCUZLANMA

  “Ucuzlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UCUZLANMAQ

  bax ucuzlaşmaq

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞDIRILMA

  “Ucuzlaşdırılmaq”dan f.is. Qiymətlərin ucuzlaşdırılması

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞDIRILMAQ

  məch. 1. Ucuz edilmək, qiyməti aşağı salınmaq. 2. məc. Qiymətsizləşdirilmək, qiymətdən salınmaq, hörmətdən salınmaq

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞDIRILMIŞ

  f.sif. Qiyməti aşağı salınmış, daha ucuz edilmiş. Ucuzlaşdırılmış mallar. Ucuzlaşdırılmış qiymət. Ucuzlaşdırılmış paltar mağazası

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞDIRMA

  “Ucuzlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞDIRMAQ

  f. 1. Qiymətini aşağı salmaq, daha ucuz etmək. Sənaye mallarının qiymətini ucuzlaşdırmaq. – Axır zamanlarda tikintinin hər yerində qənaət, maya qiymət

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞMA

  “Ucuzlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞMAQ

  f. Daha ucuz olmaq, qiyməti enmək. Bazarda meyvə çox ucuzlaşmışdır. – [Xalası Adilə:] Xala qurban, deyəsən, bazarda çörək ucuzlaşıb? B

  Tam oxu »
 • UCUZLU

  sif. Ucuz, daha ucuz. [Anam:] Təzə nəlbəkini qonaq qabağına qoyaram, ucuzlusunda özüm çay içərəm. Mir Cəlal

  Tam oxu »