Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Y

  Azərbaycan əlifbasının otuz birinci hərfi. bax ye

  Tam oxu »
 • YA₂

  nida [ər.] Xitab bildirir. Ya qismət! Ya mədəd! – Qədək aldım yaxalıq; Gəldi düşdü bahalıq; Can üzüb, yar sevmişəm; Sən kömək ol, ya xalıq! (Bayatı)

  Tam oxu »
 • YA

  bağl. Bölgü və ehtimal mənalarını bildirir (ya da, ya da ki, ya ki variantları da vardır). Ya təmə kəs həyat zövqündən; Ya ləbiləli-dilsitandan keç

  Tam oxu »
 • YABA

  is. Ot, saman və başqa bu kimi şeyləri toplayıb atmaq, qaldırmaq, habelə başqa işlər üçün uzun saplı, iki və yaxud daha da artıq dişi olan kənd təsərr

  Tam oxu »
 • YABACIQ

  is. Balaca yaba

  Tam oxu »
 • YABALAMA

  “Yabalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YABALAMAQ

  f. 1. Yaba ilə otu, samanı və s.-ni götürüb bir yerə yığmaq, toplamaq, yaxud atmaq. 2. Yaba ilə vurmaq

  Tam oxu »
 • YABALANMA

  “Yabalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YABALANMAQ

  məch. Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq

  Tam oxu »
 • YABALAŞMA

  “Yabalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YABALAŞMAQ

  qarş. Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq. Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşma. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • YABALATMA

  “Yabalatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YABALATMAQ

  icb. Yaba ilə yığdırmaq, atdırmaq, qaldırmaq

  Tam oxu »
 • YABALI

  sif. Yabası olan, əlində yaba tutmuş. Belli, dəhrəli, yabalı, külünglü, kürəkli adamlar bir-birinə qarışmışdılar

  Tam oxu »
 • YABALIQ

  is. Yabanın götürə bildiyi miqdar (adətən rəqəmlərlə). İki yabalıq ot

  Tam oxu »
 • YABAN

  is. [fars.] Çöl, biyaban, insan yaşamayan yer. …Yabana hürən köpəklərin xırxırı, hürüşü kəsmə-kəsmə eşidilirdi

  Tam oxu »
 • YABANÇI

  sif. Özgə, yad. Yabançı adam. Yabançı ölkələr. – Ərində yabançı qadın iyini duyduğu zaman Maya çılğıncasına vuruşmaq, çarpışmaq istədi

  Tam oxu »
 • YABANÇILIQ

  is. Yadlıq, özgəlik; yabançı adamın halı

  Tam oxu »
 • YABANI

  sif. 1. Çöldə özbaşına bitən; vəhşi. Yabanı bitki. Yabanı çiçək. – Sən sevgili vətənciyimin gül fidanısan; Sən bir gözəlcə qönçəsən, amma yabanısan

  Tam oxu »
 • YABANILAŞMA

  “Yabanılaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YABANILAŞMAQ

  f. Vəhşiləşmək, yabanı hala düşmək; cırlaşmaq. [Çinar] Azərbaycanda yabanılaşmış şəkildə Zəngilan rayonunda, Bəsitçay ətrafında yayılmışdır və bəzək m

  Tam oxu »
 • YABI

  is. 1. Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at. Dərviş yabısı hər evin yolunu tanıyar. (Ata. sözü). Qurbanəli bəy atını və Kərbəlayı Qasım yabısını minib dü

  Tam oxu »
 • YABILAŞMA

  “Yabılaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YABILAŞMAQ

  f. dan. vulq. Arıqlayıb qocalmaq, əldən düşmək

  Tam oxu »
 • YABILIQ

  is. Yabı halına düşmüş atın halı

  Tam oxu »
 • YAD

  bax yaddaş. □ Yad edilmək – yada salınmaq, anılmaq, xatırlanmaq. Yad etmək (eləmək) – yadına salmaq, xatirə gətirmək, anmaq

  Tam oxu »
 • YAD

  sif. 1. Qohum olmayan, qohumluq və ya yaxınlıq əlaqələri ilə bağlı olmayan; özgə, kənar. Yad uşaqlar

  Tam oxu »
 • YADDAŞ

  is. Bir şeyi zehnində saxlamaq və yenidən təsəvvürdə canlandırmaq qabiliyyəti; hafizə. Yaddaşı inkişaf etdirmək

  Tam oxu »
 • YADDAŞLI

  sif. Yaddaşı, yaxşı hafizəsi olan. Yaddaşlı uşaq

  Tam oxu »
 • YADDAŞLILIQ

  is. Yaddaşı, yaxşı hafizəsi olma

  Tam oxu »
 • YADDAŞSIZ

  sif. Yaddaşı, hafizəsi olmayan; unutqan

  Tam oxu »
 • YADDAŞSIZLIQ

  is. Yaddaşı, hafizəsi olmama; hafizəsizlik

  Tam oxu »
 • YADELLİ

  sif. Başqa ölkədən, yad ölkədən olan; yabançı. Yadelli işğalçılar. – Yadelli bir şah doğma yurda çapğına keçdi

  Tam oxu »
 • YADIRĞAMA

  “Yadırğamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YADIRĞAMAQ

  f. Uzun müddət bir şeyi görmədiyi, işlətmədiyi, onunla məşğul olmadığı üçün ona əli yatmamaq; yaddan çıxarmaq, unutmaq, yadlaşmaq

  Tam oxu »
 • YADIRĞATMAQ

  icb. Yadırğamasına səbəb olmaq. Eldar! …Atı tamamilə qəsdən yadırğatmısan. Ə.Məmmədxanlı

  Tam oxu »
 • YADİGAR

  is. [fars.] 1. Xatirə olaraq verilən, saxlanılan, yaxud qalan şey. Bu kitab sənə bizdən yadigar olsun

  Tam oxu »
 • YADİGARLIQ

  is. Yadigar qalmağa yarar şey, yadigar verilmiş şey

  Tam oxu »
 • YADLAMA

  “Yadlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YADLAMAQ

  f. 1. bax yadlaşmaq. 2. Yada salmaq, yad etmək. 3. məh. Bir-bir saymaq, sadalamaq. Və başladı bir-bir yadlamağa: qızıl üzüklər, qaşdaşlar… C

  Tam oxu »
 • YADLANMA

  “Yadlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YADLANMAQ

  bax yadlaşmaq

  Tam oxu »
 • YADLAŞMA

  “Yadlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YADLAŞMAQ

  f. Getdikcə yad olmaq, uzaqlaşmaq; qohumluq və ya yaxınlıq əlaqəsini itirmək

  Tam oxu »
 • YADLIQ

  is. Yad olma, yabançı olma; yabançılıq

  Tam oxu »
 • YADÖLKƏLİ

  is. və sif. Yadyerli, əcnəbi

  Tam oxu »
 • YADRO

  is. [rus.] idm. Yüngül atletika yarışlarında itələməklə tullamaq üçün polad, çuqun və bürüncdən kürəvari alət

  Tam oxu »
 • YADYERLİ

  sif. Yadelli, qərib, gəlmə

  Tam oxu »
 • YAFƏSİ

  sif. Yafəslərə aid olan, onlara xas olan. Yafəsi tayfalar. □ Yafəsi dillər yaxud yafəs dilləri – akad

  Tam oxu »
 • YAFƏSİLƏR

  cəm [Bibliya əfsanəsinə görə: Nuhun üç oğlundan ən kiçiyinin, dünyadakı tayfaların ulu babası, əcdadı sayılan Yafəsin adından] Qafqazın, Ön Asiyanın,

  Tam oxu »