Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÖYƏC

  bax ögəc

  Tam oxu »
 • ÖYLƏ₁

  is. köhn. Günorta

  Tam oxu »
 • ÖYLƏ₂

  köhn. bax elə

  Tam oxu »
 • ÖYMƏ

  “Öymək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYMƏK

  f. Tərifləmək. Başladı tərifə palıd qamətin; Öydü özün, zorbalığın, halətin. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • ÖYNƏ

  is. məh. 1. bax növbə. Barmaqla nişan verib səni; Budur, – deyirlər; – Neçə dəzgah; Dalında bir öynədə çalışan

  Tam oxu »
 • ÖYNƏLİK

  is. məh. Dəfəlik, kərəlik. Bu dərman beş öynəlikdir

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİCİ

  sif. Öyrətmək məqsədini daşıyan, öyrədən, bilik verən. Yoxlama imla eyni zamanda öyrədici rola da malikdir

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMƏ

  “Öyrədilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMƏK

  “Öyrətmək”dən məch. Sənət öyrədilmək. Xarici dil öyrədilmək. Zəhmətə öyrədilmək

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏK

  bax öyrəncə(k)li. [Arvad:] A kişi, sən onların evini yıxırsan. Öyrəncək olurlar. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏKLİ

  sif. Adətkərdə, öyrəşmiş, adət etmiş, vərdiş eləmiş, alışmış. Mən torpağı bölünməyə öyrəncəliyəm; Heç qazanan görməmişəm bölənləri də… M

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏLİ

  sif. Adətkərdə, öyrəşmiş, adət etmiş, vərdiş eləmiş, alışmış. Mən torpağı bölünməyə öyrəncəliyəm; Heç qazanan görməmişəm bölənləri də… M

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCİ

  1. is. köhn. Öyrənən, şagird. 2. dan. bax öyrəncə(k)li

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİLMƏ

  “Öyrənilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİLMƏK

  “Öyrənmək”dən məch. Klassiklər öyrənilir

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞ

  is. Öyrənmə işi, öyrənmə; öyrənmə üsulu (tərzi). Bu öyrənişdə … insan hər şeydən əvvəl … səadətverici vasitələri düzgün təyin etməlidir

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞLİ

  bax öyrəncəkli

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞMƏ

  “Öyrənişmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞMƏK

  f. Alışmaq, vərdiş olmaq, öyrəşmək, isinişmək. Rüstəm bəy mətanətli bir səslə: – Gün-gündən sizə öyrənişirəm

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏ

  “Öyrənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏK

  f. 1. Bilik əldə etmək, bir şeyi təcrübə ilə mənimsəmək. Tarda çalmağı öyrənmək. İngilis dili öyrənmək

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMİŞ

  f.sif. Alışmış, vərdiş etmiş, adət etmiş, öyrəncəli

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏ

  “Öyrəşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏK

  f. 1. Vərdiş etmək, alışmaq, öyrənmək, adət etmək. Qaratoyuq əsarətə (qəfəsə) tez öyrəşir, sonra oxumağa başlayır

  Tam oxu »
 • ÖYRƏTMƏ

  “Öyrətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYRƏTMƏK

  icb. 1. Bilik, sənət, peşə vermək, təlim etmək. [Adil:] [Atam] əlləri salamat olan müharibə əlillərinə xarratlıq öyrədirdi

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  is. Pis hərəkətlərdən saqındırmaq üçün deyilən sözlər; nəsihət. [Asya:] Ha öyüd, nəsihət edirəm olmur

  Tam oxu »
 • ÖYÜD-NƏSİHƏT

  bax öyüd. [Məsumə Firəngizə:] Yox, bala, bu, öyüd-nəsihət məsələsi deyil. B.Bayramov. □ Öyüd-nəsihət vermək (etmək) – bax öyüd vermək (“öyüd”də)

  Tam oxu »
 • ÖYÜDLƏMƏ

  “Öyüdləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYÜDLƏMƏK

  f. dan. Öyüd vermək, nəsihət etmək. Uşağı öyüdləmək

  Tam oxu »
 • ÖYÜDVERİCİ

  sif. Öyüd, nəsihət mahiyyətində olan; nəsihətli. Öyüdverici sözlər

  Tam oxu »
 • ÖYÜMƏ

  “Öyümək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖYÜMƏK

  f. Ürəyi qalxmaq, ürəyi bulanmaq, qusmaq istəmək

  Tam oxu »
 • ÖYÜNCƏK

  bax öyüngən

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏN

  sif. və is. Özünü çox öyən, tərifləyən, özünü tərifləməyi sevən, öyüncək (adam)

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏNLİK

  is. Öyüngən adamın xasiyyəti

  Tam oxu »
 • ÖYÜNMƏ

  “Öyünmək”dən f.is. Ayrım qızının belə öyünməsindən, Kərim babanın elə sükut ilə büzülüb durmasından bir qəhqəhə qopdu

  Tam oxu »
 • ÖYÜNMƏK

  f. 1. Özünü öymək, özünü tərifləmək; lovğalanmaq. // Fəxr etmək. Öyünməsin kimsə gözələm deyib; Bir ayrı tövr olur halı gözəlin

  Tam oxu »
 • ÖZ

  əvəz. 1. Şəxsinə, özünə aid olan, xas olan, mənsub olan. Öz kitabı. Öz şeyi. Öz yerindən durmaq. Öz vətəninə qayıtmaq

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINA

  zərf Öz bildiyi kimi, heç kəsdən soruşmadan, icazə almadan. Sabir … söz verdi ki, bir də özbaşına belə yerə çıxmaz

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINALIQ

  is. Hər hansı bir işdə qanuna, intizama, qəbul olunmuş nizam və qaydaya zidd hərəkət; başlı-başınalıq

  Tam oxu »
 • ÖZBƏK

  is. Özbəkistan Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən türkdilli xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • ÖZBƏKCƏ

  sif. və zərf Özbək dilində. Özbəkcə öyrənmək. Özbəkcə qəzet

  Tam oxu »
 • ÖZCƏ

  sif. Özünə aid olan; özünün. Özcə işinlə məşğul ol. – [Şahpəri:] Mən hesabdarzad hesaba alan deyiləm

  Tam oxu »
 • ÖZCÜYƏZ

  əvəz. “Öz”dən oxş. [Gülöyşə Sənubərə:] Qoy özcüyəzi görüşsün, danışsın. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • ÖZƏK

  is. 1. Bitki gövdəsinin və ya kökünün daha yumşaq olan daxili mərkəzi hissəsi. 2. Çibanın, çirkli yaranın ortasında olan bərk iltihablı hissə

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLƏMƏ

  “Özəkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLƏMƏK

  f. Özək əmələ gəlmək, özək bağlamaq. Çiban özəkləyib

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLİ

  sif. Özəyi olan, özək bağlamış

  Tam oxu »