Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • VULQAR

  bayağı — qaba

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞMA

  bayağılaşma — qabalaşma

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞMAQ

  bayağılaşmaq — qabalaşmaq

  Tam oxu »
 • VUR-TUT

  cəmi — hamısı — var-yox

  Tam oxu »
 • VURAĞAN

  sancan

  Tam oxu »
 • VURĞU

  vuruş — zərbə

  Tam oxu »
 • VURĞU

  afət — bəla

  Tam oxu »
 • VURĞUN

  məftun

  Tam oxu »
 • VURHAVUR

  dava — səs-küy — qalmaqal

  Tam oxu »
 • VURMA

  yapışdırma — asma

  Tam oxu »
 • VURMA

  çalma — çaxma — qaxma — soxma

  Tam oxu »
 • VURMA

  oğurlama — çalma — çırpışdırma

  Tam oxu »
 • VURMA

  zədələmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  dayama — dirəmə — söykəmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  taxma — keçirmə — bağlama

  Tam oxu »
 • VURMA

  toxunma — dəymə

  Tam oxu »
 • VURMA

  yükləmə — yığma — çatma — doldurma

  Tam oxu »
 • VURMA

  cırma — döymə — kötəkləmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  kəsmə — gödəltmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  yıxma — çırpma

  Tam oxu »
 • VURMA

  çalma — aşılama

  Tam oxu »
 • VURMA

  sancma — çalma — dişləmə — zəhərləmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  döyünmə — atma — işləmə

  Tam oxu »
 • VURMA

  içmə — gillətmə

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  döyünmək — atmaq — işləmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  kəsmək — gödəltmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  calamaq — aşılamaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  toxunmaq — dəymək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  çalmaq — çaxmaq — qaxmaq — soxmaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  sancmaq — çalmaq — dişləmək — zəhərləmək — dolamaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  yapışdırmaq — asmaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  dayamaq — dirəmək — söykəmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  yükləmək — yığmaq — çatmaq — doldurmaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  zədələmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  içmək — gillətmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  oğurlamaq — çalmaq — çırpışdırmaq

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  çırpmaq — dəymək — kötəkləmək

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  yıxmaq — çırpmaq

  Tam oxu »
 • VURNUXMA

  təlaş — təşviş — həyəcan — çaxnaşma

  Tam oxu »
 • VURNUXMA

  qurdalanma — əlləşmə

  Tam oxu »
 • VURNUXMAQ

  qurdalanmaq — əlləşmək

  Tam oxu »
 • VURNUXMAQ

  təlaşlaşmaq — təşvişləşmək — həyəcanlaşmaq

  Tam oxu »
 • VURUB-YIXAN

  azqın — qudurğan — dəcəl

  Tam oxu »
 • VURULMA

  bağlanma — sevmə

  Tam oxu »
 • VURULMA

  yüklənmə — yığılma — doldurulma

  Tam oxu »
 • VURULMA

  calanma — aşılanma

  Tam oxu »
 • VURULMA

  çalınma — qaxılma — soxulma

  Tam oxu »
 • VURULMA

  yapışdırılma — asılma

  Tam oxu »
 • VURULMA

  sürtülmə — çəkilmə — yaxılma

  Tam oxu »
 • VURULMA

  çalınma — eşidilmə

  Tam oxu »