İCRA

i. 1. fulfilment; execution; 2. (pyes haq.) performance; (musiqi əsəri haq.) rendering, rendition; ~ etmək to carry out (d.), to execute (d.), to discharge (d.); hökmü ~ etmək to carry out a sentence; öz vəzifəsini ~ etmək to discharge one’s duty; əmri ~ etmək to carry out an order, to execute an order

İCMALÇI
İCRAÇI

Digər lüğətlərdə