Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma

nefti quyu dibindən Yer səthinə çıxartmaq üçün ən geniş yayılmış üsul. Bu üsula dərinliyi 3500 m-ə qədər olan quyulardan neft çıxarılır. Dərinlik nasosu adi birtəsirli porşenli nasosdur. Dərinlik nasosu ona hərəkət verən mühərikin Yer səthində, yaxud quyu dibində yerləşməsindən asılı olaraq ştanqlı və ştanqsız olur.
Dərin özülü qazma qurğusu
Dinamik səviyə