DADMƏNİTUTDULAR

(Lənkəran)
erkək turac. – Dadmənitutdular oxumağa başdıyıb
DADIŞMAX
DA:ƏT