Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • eau

  f su; ~ dormante durğun su, axmaz su; chute d'~ şəlalə; ~ gazeuse qazlı su; ~ de faible profondeur dayaz su; ~ plate adi su; ~ de source bulaq suyu; j

  Tam oxu »
 • eau-de-vie

  f araq

  Tam oxu »
 • échange

  m mübadilə

  Tam oxu »
 • échanger

  vt (contre qch) dəyişmək, mübadilə etmək

  Tam oxu »
 • écharpe

  f şərf

  Tam oxu »
 • échecs

  m pl şahmat; jouer aux ~ şahmat oynamaq

  Tam oxu »
 • échelle

  f 1) nərdivan; 2) miqyas

  Tam oxu »
 • écho

  m əks-səda

  Tam oxu »
 • éclair

  m şimşək, ildırım

  Tam oxu »
 • éclaircir

  vt aydınlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • éclat

  m parıltı

  Tam oxu »
 • éclater

  vi partlamaq

  Tam oxu »
 • école

  f məktəb; ~ primaire ibtidai məktəb; ~ secondaire orta məktəb; ~ supérieure ali məktəb; ~ du soir axşam məktəbi

  Tam oxu »
 • écolier

  m, -ère f məktəbli

  Tam oxu »
 • écologie

  f ekologiya

  Tam oxu »
 • écologique

  adj ekoloji

  Tam oxu »
 • économie

  f 1) iqtisadiyyat, təsərrüfat; 2) qənaət

  Tam oxu »
 • économique

  adj iqtisadi

  Tam oxu »
 • économiser

  vt qənaət etmək

  Tam oxu »
 • économiste

  m iqtisadçı

  Tam oxu »
 • écorce

  f qabıq

  Tam oxu »
 • écouter

  vt 1) eşitmək; 2) qulaq asmaq, dinləmək

  Tam oxu »
 • écouteurs

  m pl qulaqlıq

  Tam oxu »
 • écran

  m ekran; projeter sur l'~ film göstərmək

  Tam oxu »
 • écrire

  vt yazmaq

  Tam oxu »
 • écrivain

  m yazıçı (kişi); ~ femme yazıçı (qadın)

  Tam oxu »
 • écume

  f köpük

  Tam oxu »
 • écurie

  f tövlə

  Tam oxu »
 • éditer

  vt nəşr etmək

  Tam oxu »
 • éditeur

  m, -rice f naşir

  Tam oxu »
 • édition

  f nəşr; ~s nəşriyyat

  Tam oxu »
 • éducateur

  m, -rice f tərbiyəçi

  Tam oxu »
 • éducation

  f tərbiyə

  Tam oxu »
 • effacer

  vt pozmaq (yazını)

  Tam oxu »
 • effectif

  -ve adj təsirli, səmərəli

  Tam oxu »
 • efficace

  adj təsirli, səmərəli

  Tam oxu »
 • efficience

  f səmərə

  Tam oxu »
 • effort

  m 1) cəhd, səy; 2) güc

  Tam oxu »
 • effrayer

  vt qorxutmaq

  Tam oxu »
 • égal

  -e adj bərabər, eyni; ça m'est ~ mənim üçün fərqi yoxdur

  Tam oxu »
 • égaliser

  vt bərabərləşdirmək

  Tam oxu »
 • égalité

  f bərabərlik

  Tam oxu »
 • église

  f kilsə

  Tam oxu »
 • égoïste

  m, f eqoist

  Tam oxu »
 • égratignure

  f cızıq

  Tam oxu »
 • élargir

  vt genişləndirmək

  Tam oxu »
 • élastique

  adj elastik

  Tam oxu »
 • électeur

  m, -rice f seçici

  Tam oxu »
 • élection

  f seçmə, seçki; ~s seçkilər

  Tam oxu »
 • électricien

  m elektrik (işçi)

  Tam oxu »