Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • habile

  adj məharətli

  Tam oxu »
 • habileté

  f məharət

  Tam oxu »
 • habiller

  vt geymək

  Tam oxu »
 • habit

  m geyim, paltar

  Tam oxu »
 • habitant

  m, -e f sakin

  Tam oxu »
 • habiter

  vi, vt yaşamaq

  Tam oxu »
 • habitude

  f vərdiş; d'~ adətən

  Tam oxu »
 • habituer

  vt (qn à qch) alışdırmaq, vərdiş etmək, öyrətmək

  Tam oxu »
 • hache

  f balta

  Tam oxu »
 • hache-viande

  m ət maşını

  Tam oxu »
 • haie

  f hasar, çəpər

  Tam oxu »
 • haine

  f nifrət, kin

  Tam oxu »
 • haïr

  vt nifrət etmək

  Tam oxu »
 • haleine

  f nəfəs

  Tam oxu »
 • hanche

  f bud

  Tam oxu »
 • handball

  m həndbol

  Tam oxu »
 • hardiesse

  f cəsarət, cürət

  Tam oxu »
 • haricot

  m lobya

  Tam oxu »
 • harmonie

  f ahəngdarlıq, harmoniya

  Tam oxu »
 • harpe

  f arfa

  Tam oxu »
 • hasard

  m təsadüf; par ~ təsadüfən

  Tam oxu »
 • haut

  -e 1. adj hündür, uca 2. adv yuxarı

  Tam oxu »
 • haut-le-coeur

  m ürək bulanması

  Tam oxu »
 • hautain

  -e adj təkəbbürlü

  Tam oxu »
 • hauteur

  f 1) yüksəklik, hündürlük; 2) təkəbbür

  Tam oxu »
 • hebdomadaire

  1. adj həftəlik 2. m həftəlik nəşr

  Tam oxu »
 • hectare

  m hektar

  Tam oxu »
 • hélas!

  int əfsus!, heyf!

  Tam oxu »
 • herbe

  f ot

  Tam oxu »
 • hercule

  m pəhləvan

  Tam oxu »
 • hérisson

  m kirpi

  Tam oxu »
 • héritage

  m vərəsə, miras

  Tam oxu »
 • héroïne

  f qəhrəman, igid (qadın)

  Tam oxu »
 • héroïque

  adj qəhrəman, igid

  Tam oxu »
 • héroïsme

  m qəhrəmanlıq, igidlik

  Tam oxu »
 • héros

  m qəhrəman, igid (kişi)

  Tam oxu »
 • hésitation

  f tərəddüd

  Tam oxu »
 • hésiter

  vi tərəddüd etmək

  Tam oxu »
 • heure

  f saat; il est quatre ~s saat dörddür; quelle ~ est-il? saat neçədir?; de bonne ~ səhər tezdən; tout à l'~ indicə, bu saat; ~ de pointe işin ən qızğın

  Tam oxu »
 • heureusement

  adv xoşbəxt

  Tam oxu »
 • heureux

  -se adj xoşbəxt, bəxtəvər, səadətli

  Tam oxu »
 • heurter

  vt dəymək, toxunmaq

  Tam oxu »
 • hier

  adv dünən; d'~ dünənki

  Tam oxu »
 • hirondelle

  f qaranquş

  Tam oxu »
 • histoire

  f 1) tarix; 2) əhvalat

  Tam oxu »
 • historien

  m tarixçi

  Tam oxu »
 • historique

  adj tarixi

  Tam oxu »
 • hiver

  m qış; en ~ qışda

  Tam oxu »
 • hockey

  m xokkey

  Tam oxu »
 • hockeyeur

  m, -se f xokkeyçi

  Tam oxu »