Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • ta

  adj bax ton I

  Tam oxu »
 • tabac

  m tütün

  Tam oxu »
 • table

  f 1) stol, masa; 2) lövhə; 3) cədvəl

  Tam oxu »
 • tableau

  m 1) şəkil, rəsm; 2) lövhə; 3) cədvəl

  Tam oxu »
 • tablette

  f 1) rəf (şkafın); 2) həb

  Tam oxu »
 • tablier

  m döşlük, önlük

  Tam oxu »
 • tabouret

  m taburet, kətil

  Tam oxu »
 • tache

  f ləkə

  Tam oxu »
 • tâche

  f 1) dərs; 2) məsələ

  Tam oxu »
 • tacher

  vt ləkələmək, ləkə salmaq, batırmaq

  Tam oxu »
 • tâcher

  vi cəhd etmək, çalışmaq

  Tam oxu »
 • tacheter

  vt ləkələmək

  Tam oxu »
 • tadjik

  1. adj tacik 2. m tacik dili

  Tam oxu »
 • Tadjik

  m, f tacik

  Tam oxu »
 • taille

  f boy; de grande ~ ucaboylu; de petit ~ alçaqboylu

  Tam oxu »
 • tailleur

  m dərzi

  Tam oxu »
 • taire

  vt gizlətmək

  Tam oxu »
 • talent

  m istedad

  Tam oxu »
 • talon

  m daban (ayağın, çəkmənin)

  Tam oxu »
 • tambour

  m təbil, nağara; sans ~ ni trompette sakitcə

  Tam oxu »
 • tamis

  m ələk

  Tam oxu »
 • tandis que

  conj halbuki

  Tam oxu »
 • tank

  m tank

  Tam oxu »
 • tanker

  m tanker

  Tam oxu »
 • tant

  adv o qədər

  Tam oxu »
 • tante

  f xala, bibi

  Tam oxu »
 • tantôt

  adv 1) tezliklə; 2) bu yaxınlarda, indicə; 3) ~ ..., ~ ... gah ..., gah ...; ~ plus, ~ moins gah çox, gah az

  Tam oxu »
 • tape

  f şapalaq, sillə

  Tam oxu »
 • taper

  vt taqqıldatmaq

  Tam oxu »
 • tapis

  m xalça

  Tam oxu »
 • taquiner

  vt sataşmaq

  Tam oxu »
 • tard

  adv gec; il est ~ gecdir

  Tam oxu »
 • tarder

  vi ləngimək, gecikmək

  Tam oxu »
 • tarière

  f burğu

  Tam oxu »
 • tarif

  m tarif

  Tam oxu »
 • tarte

  f tort

  Tam oxu »
 • tas

  m qalaq; en ~ üst-üstə

  Tam oxu »
 • tasse

  f fincan

  Tam oxu »
 • taureau

  m öküz

  Tam oxu »
 • taxi

  m taksi; hep, ~! ey, taksi!; chauffeur de ~ taksi sürücüsü

  Tam oxu »
 • taxomètre

  m sayğac (taksidə)

  Tam oxu »
 • tchèque

  1. adj çex 2. m çex dili

  Tam oxu »
 • Tchèque

  m, f çex

  Tam oxu »
 • technicien

  m, -ne f texnik

  Tam oxu »
 • technique

  1. adj texniki 2. f texnika

  Tam oxu »
 • teindre

  vt rəngləmək

  Tam oxu »
 • tel

  -le (pl tels, telles) 1. adj belə, bu cür 2. pron belə 3. conj kimi

  Tam oxu »
 • télégramme

  m teleqram

  Tam oxu »
 • télégraphe

  m teleqraf

  Tam oxu »
 • téléphone

  m telefon; coup de ~ telefon zəngi; ~ public telefon-avtomat

  Tam oxu »