Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • la

  I art déf. (qadın cinsi, tək sayda) II pron onu (qadın cinsi)

  Tam oxu »
 • adv ora, oraya, orada; qui est là? orada kimdir?; là-haut yuxarıda; là-bas orada; de là, de là-bas oradan

  Tam oxu »
 • laborantin

  m, -e f laborant

  Tam oxu »
 • laboratoire

  m laboratoriya

  Tam oxu »
 • labour

  m şum

  Tam oxu »
 • labourage

  m şum

  Tam oxu »
 • labourer

  vt şumlamaq

  Tam oxu »
 • lac

  m göl

  Tam oxu »
 • lâche

  1. adj rəzil 2. m qorxaq

  Tam oxu »
 • laid

  -e adj çirkin, eybəcər

  Tam oxu »
 • laideur

  f eybəcərlik

  Tam oxu »
 • laine

  f yun

  Tam oxu »
 • laisser

  vt qoymaq, imkan vermək

  Tam oxu »
 • laissez-passer

  m buraxılış vəsiqəsi

  Tam oxu »
 • lait

  m süd

  Tam oxu »
 • laiterie

  f süd ferması

  Tam oxu »
 • lampadaire

  m çıraq

  Tam oxu »
 • lampe

  f lampa

  Tam oxu »
 • lancer

  vt atmaq

  Tam oxu »
 • langage

  m dil (ünsiyyət vasitəsi), nitq

  Tam oxu »
 • langue

  f 1) dil (bədən üzvü); 2) dil (ünsiyyət vasitəsi); ~ maternelle ana dili; ~ étrangère xarici dil

  Tam oxu »
 • lanterne

  f çıraq

  Tam oxu »
 • lapin

  m dovşan

  Tam oxu »
 • laquelle

  pron bax lequel

  Tam oxu »
 • large

  adj geniş, enli

  Tam oxu »
 • largement

  adv geniş

  Tam oxu »
 • largeur

  f en

  Tam oxu »
 • larme

  f göz yaşı

  Tam oxu »
 • las

  -se adj yorğun

  Tam oxu »
 • lasser

  vt yormaq

  Tam oxu »
 • latin

  -e 1. adj latın 2. m latın dili

  Tam oxu »
 • lauréat

  m, -e f laureat

  Tam oxu »
 • laurier

  m dəfnə

  Tam oxu »
 • lavabo

  m əlüzyuyan

  Tam oxu »
 • laver

  vt yumaq

  Tam oxu »
 • le

  I art déf. (kişi cinsi, tək sayda) II pron onu (kişi cinsi)

  Tam oxu »
 • leader

  m lider, rəhbər

  Tam oxu »
 • lécher

  vt yalamaq

  Tam oxu »
 • leçon

  f dərs

  Tam oxu »
 • lecteur

  m, -rice f oxucu

  Tam oxu »
 • lecture

  f oxuma, qiraət

  Tam oxu »
 • légal

  -e adj qanuni

  Tam oxu »
 • légende

  f əfsanə, rəvayət

  Tam oxu »
 • léger

  -ère adj yüngül

  Tam oxu »
 • légitime

  adj qanuni

  Tam oxu »
 • léguer

  vt vəsiyyət etmək

  Tam oxu »
 • légume

  m 1) göyərti; 2) tərəvəz

  Tam oxu »
 • lendemain

  m ertəsi gün

  Tam oxu »
 • lent

  -e adj ləng, asta

  Tam oxu »
 • lentement

  adv ləng, asta-asta

  Tam oxu »