Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • à

  prép 1) -a, -ə (yönlük hal şəkilçilərinə uyğundur); il va à l'école o, məktəbə gedir 2) -da, -də (yerlik hal şəkilçilərinə uyğundur); il est à l'école

  Tam oxu »
 • abandonner

  vt tərk etmək

  Tam oxu »
 • abattement

  m məyusluq

  Tam oxu »
 • abattu

  -e adj məyus

  Tam oxu »
 • abdication

  f imtina

  Tam oxu »
 • abeille

  f arı

  Tam oxu »
 • abîmé

  -e adj xarab

  Tam oxu »
 • abnégation

  f fədakarlıq

  Tam oxu »
 • abolition

  f ləğv

  Tam oxu »
 • abondance

  f bolluq; en ~ bolluca

  Tam oxu »
 • abonné

  m, -e f abunəçi

  Tam oxu »
 • abonnement

  m abunə

  Tam oxu »
 • abonner

  vt (qn à qch) abunə yazdırmaq

  Tam oxu »
 • abord

  1. m yanaşma, yan alma 2. adv d'~ əvvəlcədən, öncə

  Tam oxu »
 • aboyer

  vi hürmək

  Tam oxu »
 • abrégement

  m ixtisar

  Tam oxu »
 • abréger

  vt ixtisar etmək

  Tam oxu »
 • abri

  m sığınacaq; ~ de bombardement bomba sığnağı (bombadan qorunmaq üçün xüsusi yer)

  Tam oxu »
 • abricot

  m ərik

  Tam oxu »
 • abricotier

  m ərik ağacı

  Tam oxu »
 • absent

  -e adj qeyb; être ~ olmamaq, gəlməmək, iştirak etməmək

  Tam oxu »
 • absolu

  -e adj mütləq, şərtsiz

  Tam oxu »
 • absolument

  adv 1) şərtsiz; 2) hökmən, mütləq

  Tam oxu »
 • abstrait

  -e adj mücərrəd

  Tam oxu »
 • académicien

  m, -ne f akademik

  Tam oxu »
 • académie

  f akademiya; Académie des Sciences Elmlər Akademiyası; Académie des Beaux Arts İncəsənət Akademiyası

  Tam oxu »
 • accent

  m 1) vurğu; 2) ləhcə

  Tam oxu »
 • accident

  m bədbəxt hadisə, qəza; par ~ təsadüfən

  Tam oxu »
 • accompagnement

  m müşayiət

  Tam oxu »
 • accompagner

  vt ötürmək, müşayiət etmək

  Tam oxu »
 • accompli

  -e adj mükəmməl

  Tam oxu »
 • accord

  m razılıq, saziş; tomber d'~ razılaşmaq

  Tam oxu »
 • accordéon

  m akkordeon

  Tam oxu »
 • accorder

  vt 1) uzlaşdırmaq; 2) qaydaya salmaq, yol vermək

  Tam oxu »
 • accoucher

  vi (de qn) doğmaq

  Tam oxu »
 • accueil

  m qəbul

  Tam oxu »
 • accueillir

  vt qəbul etmək, qarşılamaq

  Tam oxu »
 • accusation

  f ittiham; acte d'~ ittihamnamə

  Tam oxu »
 • accusé

  m, -e f məhkum

  Tam oxu »
 • accuser

  vt günahlandırmaq

  Tam oxu »
 • achat

  m alış-veriş, bazarlıq; faire des ~s bazarlıq etmək

  Tam oxu »
 • acheminer

  vt istiqamətləndirmək, yollamaq

  Tam oxu »
 • acheter

  vt almaq (satın); au ~ comptant nəğd pulla almaq

  Tam oxu »
 • acheteur

  m, -se f alıcı

  Tam oxu »
 • acier

  m polad

  Tam oxu »
 • acompte

  m beh

  Tam oxu »
 • acte

  m akt; ~s de l'état civil vətəndaşlıq aktı; ~ d'accusation müqəssirlik aktı; dresser un ~ akt bağlamaq

  Tam oxu »
 • actif

  -ve adj fəal; service ~ həqiqi xidmət (orduda)

  Tam oxu »
 • action

  f 1) hərəkət, əməl; 2) əməliyyat; 3) aksiya, səhm (aksioner cəmiyyəti üzvlərinə verilən qiymətli kağız)

  Tam oxu »
 • activité

  f fəaliyyət

  Tam oxu »