Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • fable

  f təmsil

  Tam oxu »
 • fabrique

  f fabrik

  Tam oxu »
 • face

  f üz; en ~ qarşıda

  Tam oxu »
 • fâché

  -e adj acıqlı, hirsli

  Tam oxu »
 • fâcher

  vt hirsləndirmək

  Tam oxu »
 • facile

  adj asan

  Tam oxu »
 • facilement

  adv asanlıqla

  Tam oxu »
 • faciliter

  vt asanlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • façon

  f 1) fason; 2) tərz

  Tam oxu »
 • facteur

  m 1) poçtalyon; 2) amil

  Tam oxu »
 • faculté

  f fakültə

  Tam oxu »
 • faible

  adj zəif, gücsüz

  Tam oxu »
 • faiblement

  adv asta-asta

  Tam oxu »
 • faiblesse

  f zəiflik, gücsüzlük

  Tam oxu »
 • faillite

  f müflislik; être ~ müflisləşmək

  Tam oxu »
 • faim

  f aclıq; avoir ~ ac olmaq

  Tam oxu »
 • faire

  vt etmək

  Tam oxu »
 • fait

  m fakt; le ~ est que məsələ burasındadır ki

  Tam oxu »
 • falaise

  f sıldırım qaya

  Tam oxu »
 • falloir

  lazım olmaq; il faut lazımdır

  Tam oxu »
 • falsificateur

  m, -rice f saxtakar

  Tam oxu »
 • falsification

  f saxtakarlıq

  Tam oxu »
 • falsifier

  vt saxtakarlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • famille

  f ailə

  Tam oxu »
 • famine

  f aclıq

  Tam oxu »
 • fanatisme

  m fanatizm

  Tam oxu »
 • fantastique

  adj fantastik

  Tam oxu »
 • farce

  f zarafat, məzhəkə

  Tam oxu »
 • farine

  f un

  Tam oxu »
 • farouche

  adj vəhşi

  Tam oxu »
 • fascinant

  -e adj cazibədar, məftunedici

  Tam oxu »
 • fascisme

  m faşizm

  Tam oxu »
 • fatiguer

  vt yormaq

  Tam oxu »
 • faucille

  f oraq

  Tam oxu »
 • faucon

  m şahin

  Tam oxu »
 • faute

  f 1) səhv; 2) təqsir, günah; sans ~ mütləq, hökmən

  Tam oxu »
 • fauteuil

  m kreslo

  Tam oxu »
 • fauteur

  m, -rice f təqsirkar

  Tam oxu »
 • faux

  -sse adj səhv, yanlış, saxta

  Tam oxu »
 • favori

  -te adj sevimli

  Tam oxu »
 • favoriser

  vt himayə etmək, havadarlıq etmək

  Tam oxu »
 • fée

  f pəri

  Tam oxu »
 • félicitation

  f təbrik

  Tam oxu »
 • féliciter

  vt (qn sur qch) təbrik etmək

  Tam oxu »
 • féminin

  -e 1. adj qadın 2. m qadın cinsi (qram.)

  Tam oxu »
 • femme

  f 1) qadın; 2) arvad

  Tam oxu »
 • fendre

  vt doğramaq, parçalamaq

  Tam oxu »
 • fenêtre

  f pəncərə

  Tam oxu »
 • fenouil

  m şüyüd

  Tam oxu »
 • féodal

  -e 1. adj feodal 2. m feodal

  Tam oxu »