Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • ici

  adv bura, burada, buraya

  Tam oxu »
 • idéal

  -e 1. adj ideal 2. m ideal

  Tam oxu »
 • idée

  f ideya, fikir

  Tam oxu »
 • identique

  adj eyni

  Tam oxu »
 • idéologie

  f ideologiya

  Tam oxu »
 • idéologique

  adj ideoloji

  Tam oxu »
 • ignorance

  f cəhalət, nadanlıq

  Tam oxu »
 • ignorant

  -e 1. adj avam, 2. m, f avam, nadan

  Tam oxu »
 • ignorer

  vt xəbəri olmamaq

  Tam oxu »
 • il

  pron pers. (pl ils) o (kişi cinsi); il y a var, vardır

  Tam oxu »
 • île

  f ada

  Tam oxu »
 • illégal

  -e adj qeyri-qanuni

  Tam oxu »
 • illettré

  -e adj savadsız

  Tam oxu »
 • illuminer

  vt işıqlandırmaq

  Tam oxu »
 • ils

  pron pers. onlar

  Tam oxu »
 • image

  f 1) şəkil, rəsm, təsvir; 2) obraz

  Tam oxu »
 • imagination

  f təsəvvür

  Tam oxu »
 • imaginer

  vt təsəvvür etmək

  Tam oxu »
 • imiter

  vt təqlid etmək

  Tam oxu »
 • immaturé

  -e adj kal

  Tam oxu »
 • immédiat

  -e adj birbaşa, bilavasitə

  Tam oxu »
 • immédiatement

  adv cəld, dərhal

  Tam oxu »
 • immense

  adj nəhəng

  Tam oxu »
 • immeuble

  m mülk

  Tam oxu »
 • immobile

  adj hərəkətsiz

  Tam oxu »
 • immoral

  -e adj əxlaqsız, pozğun

  Tam oxu »
 • immoralité

  f əxlaqsızlıq, pozğunluq

  Tam oxu »
 • immortalité

  f ölməzlik

  Tam oxu »
 • immortel

  -le adj ölməz

  Tam oxu »
 • impair

  -e adj tək (cüt olmayan); ~ nombre tək rəqəm

  Tam oxu »
 • impatience

  f səbirsizlik

  Tam oxu »
 • impératif

  m əmr forması (qram.)

  Tam oxu »
 • impérialisme

  m imperializm

  Tam oxu »
 • impersonnel

  -le adj şəxssiz (qram.)

  Tam oxu »
 • importance

  f əhəmiyyət, vaciblik

  Tam oxu »
 • important

  -e adj əhəmiyyətli, vacib

  Tam oxu »
 • impossible

  adj qeyri-mümkün

  Tam oxu »
 • impôt

  m vergi

  Tam oxu »
 • impression

  f təəssürat; avoir l'~ təəssüratı olmaq

  Tam oxu »
 • impressionnable

  adj mütəəssir

  Tam oxu »
 • imprimer

  vt çap etmək

  Tam oxu »
 • imprimerie

  f mətbəə

  Tam oxu »
 • imprudence

  f ehtiyatsızlıq

  Tam oxu »
 • imprudent

  -e adj ehtiyatsız

  Tam oxu »
 • impur

  -e adj natəmiz

  Tam oxu »
 • inanimé

  -e adj cansız

  Tam oxu »
 • inattendu

  -e adj gözlənilməz

  Tam oxu »
 • inattentif

  -ve adj diqqətsiz

  Tam oxu »
 • incapable

  adj bacarıqsız

  Tam oxu »
 • incendie

  m yanğın

  Tam oxu »