Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • Ukrainien

  m, -ne f Ukraynalı

  Tam oxu »
 • ukrainien

  -ne 1. adj Ukrayna 2. m Ukrayna dili

  Tam oxu »
 • ultimatum

  m ultimatum

  Tam oxu »
 • ultime

  adj sonuncu, axırıncı

  Tam oxu »
 • un

  -e 1. art indéf. (kişi cinsi) (f une, pl des); une fois bir dəfə; l'un des deux ikisindən biri 2. adj bir, vahid

  Tam oxu »
 • uni

  -e adj 1) hamar; 2) birləşmiş

  Tam oxu »
 • unicolore

  adj birrəngli

  Tam oxu »
 • unification

  f birləşmə

  Tam oxu »
 • unifier

  vt birləşdirmək

  Tam oxu »
 • uniforme

  m forma (geyim); ~ d'écolier məktəbli forması

  Tam oxu »
 • union

  f 1) ittifaq, birlik; 2) birləşmə, həmrəylik

  Tam oxu »
 • unique

  adj yeganə, vahid

  Tam oxu »
 • unir

  vt birləşdirmək

  Tam oxu »
 • unité

  f 1) birlik; 2) vəhdət

  Tam oxu »
 • univers

  m dünya, kainat, aləm

  Tam oxu »
 • universel

  -le adj ümumi, dünyəvi, universal

  Tam oxu »
 • université

  f universitet

  Tam oxu »
 • urbain

  -e adj şəhər

  Tam oxu »
 • urgence

  f təcililik

  Tam oxu »
 • urgent

  -e adj təcili, təxirəsalınmaz

  Tam oxu »
 • urne

  f urna

  Tam oxu »
 • usage

  m adət, vərdiş

  Tam oxu »
 • usé

  -e adj işlənmiş, istifadə olunmuş

  Tam oxu »
 • user

  1. vt sərf etmək 2. vi (de qch) istifadə etmək

  Tam oxu »
 • usinage

  m emal

  Tam oxu »
 • usine

  f zavod

  Tam oxu »
 • usiner

  vt emal etmək

  Tam oxu »
 • ustensile

  m alət; ~ de menage ev əşyaları

  Tam oxu »
 • usuel

  -le adj adi

  Tam oxu »
 • usurier

  m, -ère f sələmçi

  Tam oxu »
 • usurpateur

  m, -rice f qəsbkar

  Tam oxu »
 • usurpation

  f qəsb

  Tam oxu »
 • usurper

  vt qəsb etmək

  Tam oxu »
 • utile

  adj faydalı, yararlı

  Tam oxu »
 • utilisation

  f istifadə

  Tam oxu »
 • utiliser

  vt istifadə etmək

  Tam oxu »
 • utilité

  f fayda, xeyir

  Tam oxu »
 • utopie

  f utopiya, xəyal

  Tam oxu »
 • utopique

  adj utopik, xəyali

  Tam oxu »
 • utopiste

  m, f utopist, xəyalpərəst

  Tam oxu »
 • va-et-vient

  m var-gəl etmə

  Tam oxu »
 • vacance

  f 1) vakansiya; 2) pl tətil, məzuniyyət

  Tam oxu »
 • vacarme

  m səs-küy, qışqırıq

  Tam oxu »
 • vaccin

  m vaksin

  Tam oxu »
 • vaccination

  f peyvənd

  Tam oxu »
 • vache

  f inək; ~ à lait sağmal inək

  Tam oxu »
 • vachement

  adv olduqca, çox; elle est ~ bien o, çox gözəldir

  Tam oxu »
 • vacher

  m, -ère f naxırçı

  Tam oxu »
 • vaciller

  vi 1) tərpənmək, titrəmək; 2) tərəddüd etmək

  Tam oxu »
 • vagabond

  -e 1. adj avara 2. m, f avara

  Tam oxu »