Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • rabot

  m rəndə

  Tam oxu »
 • raboter

  vt rəndələmək

  Tam oxu »
 • raccourcir

  vt qısaltmaq

  Tam oxu »
 • race

  f irq

  Tam oxu »
 • racine

  f kök (bitkinin)

  Tam oxu »
 • raciner

  vi kök atmaq

  Tam oxu »
 • raconter

  vt danışmaq, söyləmək, nəql etmək

  Tam oxu »
 • radio

  1. f radio; poste de ~ radioqəbuledici 2. m 1) radist; 2) radioqram

  Tam oxu »
 • radiogramme

  m radioqram

  Tam oxu »
 • radiographie

  f rentgenoqram; passer à ~ rentgenoqram çıxarmaq

  Tam oxu »
 • radiographier

  vt rentgenoqram çıxarmaq

  Tam oxu »
 • radis

  m turp

  Tam oxu »
 • radoucir

  vt yumşaltmaq

  Tam oxu »
 • raffermir

  vt bərkitmək

  Tam oxu »
 • raffiner

  vt təmizləmək

  Tam oxu »
 • raffoler

  vi (de qn/qch) ehtirasla sevmək

  Tam oxu »
 • rafler

  vt oğurlamaq, qarət etmək

  Tam oxu »
 • rafraîchir

  vt təzələmək

  Tam oxu »
 • rager

  vi qəzəblənmək

  Tam oxu »
 • rail

  m rels

  Tam oxu »
 • raillerie

  f zarafat, məzhəkə

  Tam oxu »
 • railleur

  -se adj zarafatcıl

  Tam oxu »
 • raisin

  m üzüm; ~ sec kişmiş

  Tam oxu »
 • raison

  f 1) ağıl; 2) əsas; avoir ~ haqlı olmaq; en ~ de əlaqədar

  Tam oxu »
 • raisonner

  vi mühakimə etmək, düşünmək, fikirləşmək

  Tam oxu »
 • ralentir

  vt yavaşıtmaq

  Tam oxu »
 • râler

  vi hirslənmək, qəzəblənmək, deyinmək

  Tam oxu »
 • ramasser

  vt 1) qaldırmaq; 2) toplamaq, yığmaq

  Tam oxu »
 • rame

  f avar

  Tam oxu »
 • rameur

  m, -se f avarçəkən

  Tam oxu »
 • ramper

  vi sürünmək

  Tam oxu »
 • rang

  m sıra, cərgə; en ~ cərgə ilə

  Tam oxu »
 • rangé

  -e adj səliqəli

  Tam oxu »
 • ranger

  vt nizamlamaq

  Tam oxu »
 • rapide

  adj tez, sürətli

  Tam oxu »
 • rapidement

  adv cəld

  Tam oxu »
 • rapine

  f qarət

  Tam oxu »
 • rappeler

  vt 1) çağırmaq; 2) qaytarmaq; 3) xatırlatmaq

  Tam oxu »
 • rapport

  m məruzə, hesabat

  Tam oxu »
 • rapporter

  vt 1) gətirmək; 2) məruzə etmək

  Tam oxu »
 • raquette

  f raketka; ~ de tennis tennis raketkası

  Tam oxu »
 • rare

  adj 1) nadir; 2) seyrək

  Tam oxu »
 • raser

  vt qırxmaq

  Tam oxu »
 • rasoir

  m ülgüc

  Tam oxu »
 • rassembler

  vt toplamaq, yığmaq

  Tam oxu »
 • rate

  f dalaq

  Tam oxu »
 • rater

  1. vi baş tutmamaq 2. vt 1) yanılmaq; 2) fürsəti əldən vermək

  Tam oxu »
 • ration

  f pay

  Tam oxu »
 • rave

  f şalğam

  Tam oxu »
 • ravissement

  m məftunluq, heyranlıq

  Tam oxu »