Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • va-et-vient

  m var-gəl etmə

  Tam oxu »
 • vacance

  f 1) vakansiya; 2) pl tətil, məzuniyyət

  Tam oxu »
 • vacarme

  m səs-küy, qışqırıq

  Tam oxu »
 • vaccin

  m vaksin

  Tam oxu »
 • vaccination

  f peyvənd

  Tam oxu »
 • vache

  f inək; ~ à lait sağmal inək

  Tam oxu »
 • vachement

  adv olduqca, çox; elle est ~ bien o, çox gözəldir

  Tam oxu »
 • vacher

  m, -ère f naxırçı

  Tam oxu »
 • vaciller

  vi 1) tərpənmək, titrəmək; 2) tərəddüd etmək

  Tam oxu »
 • vagabond

  -e 1. adj avara 2. m, f avara

  Tam oxu »
 • vagabonder

  vi avaralanmaq

  Tam oxu »
 • vague

  I f dalğa II adj qeyri-müəyyən

  Tam oxu »
 • vaguement

  adv qeyri-müəyyən

  Tam oxu »
 • vaillance

  f cəsurluq, igidlik, hünər, şücaət

  Tam oxu »
 • vaillant

  -e adj cəsur, igid, hünərli, şücaətli

  Tam oxu »
 • vain

  -e adj nahaq, haqsız, faydasız, əbəs; en ~ nahaq yerə, əbəs yerə

  Tam oxu »
 • vaincre

  vt qalib gəlmək, məğlub etmək

  Tam oxu »
 • vaincu

  -e adj məğlub; être ~ məğlub olmaq

  Tam oxu »
 • vainqueur

  m qalib

  Tam oxu »
 • vaisselle

  f qab, qab-qacaq; faire la ~ qab-qacağı yumaq

  Tam oxu »
 • val

  m vadi

  Tam oxu »
 • valable

  adj 1) həqiqi, qanuni; 2) yararlı

  Tam oxu »
 • valet

  m qulluqçu

  Tam oxu »
 • valeur

  f 1) dəyər; 2) əhəmiyyət

  Tam oxu »
 • valise

  f çamadan

  Tam oxu »
 • vallée

  f dərə, vadi

  Tam oxu »
 • vallon

  m vadi (kiçik)

  Tam oxu »
 • valoir

  vi 1) dəyəri olmaq; 2) yaramaq; il vaut mieux yaxşısı budur; cela ne vaut rien bu heç nəyə yaramaz; cela ne vous vaut rien bu sizə ziyandır

  Tam oxu »
 • valse

  f vals

  Tam oxu »
 • valser

  vi vals oynamaq

  Tam oxu »
 • vaniteux

  -se adj lovğa

  Tam oxu »
 • vantail

  m tay (qapının, pəncərənin)

  Tam oxu »
 • vantard

  -e 1. adj lovğa, gopçu 2. m, f lovğa, gopçu

  Tam oxu »
 • vanter

  vt tərifləmək

  Tam oxu »
 • vapeur

  f buxar; machine à ~ buxar maşını

  Tam oxu »
 • variable

  adj dəyişkən

  Tam oxu »
 • varié

  -e adj dəyişkən

  Tam oxu »
 • varier

  1. vt dəyişdirmək 2. vi dəyişmək

  Tam oxu »
 • variété

  f 1) müxtəliflik; 2) pl qarışıq; théâtre des Variétés estrada teatrı

  Tam oxu »
 • variole

  f çiçək xəstəliyi

  Tam oxu »
 • vase

  I f lil, çəng II m vaza, güldan

  Tam oxu »
 • vaseline

  f vazelin

  Tam oxu »
 • vaste

  adj geniş

  Tam oxu »
 • vaurien

  m, -ne f yaramaz, avara

  Tam oxu »
 • veau

  m buzov

  Tam oxu »
 • vedette

  f kino ulduzu, teatr ulduzu

  Tam oxu »
 • végétal

  -e 1. adj bitki 2. m bitki; règne ~ bitkilər aləmi

  Tam oxu »
 • végétarien

  -ne 1. adj vegetarian 2. m, f vegetarian

  Tam oxu »
 • véhicule

  m nəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »
 • veille

  f 1) ayıqlıq, sayıqlıq; 2) ərəfə; à la ~ ərəfəsində

  Tam oxu »